تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟


تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟ 

در اینبخش انواع تعبیر خواب گرگ را بررسی می‌کنیم. قطعا برای همه ی مـا پیش آمده کـه خواب حیوانات درنده را ببینیم. دراین بین دیدن خواب گرگ رواج بیشتری دارد، دیدن حیوانات درنده و وحشی همانند گرگ بیشتر بـه دشمن تعبیر میشوند اما نظرات مفسران خواب تفاوت هایي دارند. این کـه فقط گرگی را مشاهده کنیم تعبیر خود، و این کـه مورد حمله گرگ قرار بگیریم تعبیر دیگری دارد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

هر چند کـه گرگ میتواند احساس بیم از خطر ناشناخته‌هایي کـه در کمین شـما نشسته‌اند رابه تصویر کشد، اما اغلب اوقات گرگ‌ در رویا تنها ترس اسـت. ترس یکی از واکنش هاي غریزی مـا در برابر شرایط اسـت، پس بـه صورت یک حیوان بـه تصویر کشیده میشود.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

ممکن اسـت مـا خودرا اسیر این احساسات غریزی بیابیم. گرگ همانطور کـه در داستان‌هاي پریان بـه تصویر کشیده میشود نمایانگر ترس زنانه از جنسیت مردانه اسـت، خشم و خواسته‌هاي جسمانی سرکوب شده، عواطف و احساساتی کـه ازآن هراس دارید.

 

تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت. شـما قادرید کـه در بالا پایین هاي مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و بـه اسانی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شـما خودتان تنها بودن را انتخاب میکنید. بـه تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی اسـت. ممکن اسـت بازتابی از یک موقعیت غیرقابل نظارت یا نیروی همه ی گیر در زندگی تان باشد.

 

این بـه یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای نظارت شـما اشاره دارد. دیدن گرگ سفید در خوابتان نشانه اي از شجاعت و پیروزی اسـت. شـما توانایی دارید کـه حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید. دیدن گرگ سیاه در خوابتان بیانگر سایه شماست. ویژگی هایي از گرگ هست کـه شـما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز میزنید. خواب دیدن این کـه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت اسـت.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

راز هاي خاصی بشما نمایش داده خواهد شد. اگر شـما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب میشوید، بیانگر این اسـت کـه مشتاق نیستید با یک مساله روبه‌رو شوید کـه بـه صورت منفی روی زندگی تان اثر می‌گذارد. بـه جایش ازآن فرار می‌کنید. شنیدن زوزه ي گرگ در خوابتان بیانگر تقاضای کمک از کسی در زندگی بیداری تان اسـت.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه شـما گرگ هستید بیانگر این اسـت کـه تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شـما وارد یک دوره ي سخت می‌شوید و میخواهید کـه روی پای خودتان بایستید. شـما حس ضد اجتماعی بودن دارید. بـه گفته معبرین غربی گرگ در خواب سمبل زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت. دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی اسـت.

 

جنبه مثبت

با دیدن این خواب شـما میتوانید خونسردی خودرا در هر شرایطی حفظ کنید.

 

جنبه منفی

دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم اسـت.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن گرگ بر سه وجه اسـت:

زن

کنیزک

خادم

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن اسـت خودرا از او نگهدارد

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گرگ در خواب، نشانه آن اسـت کـه یکی از زیردستان اسرار شـما را فاش می کنند.

 

تعبیر خواب حمله گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ وی را بدرید، دلیل کـه زن طلاق دهد.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل کـه بـه قدر آن میراث یابد.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گرگی را می کشید، علامت آن اسـت کـه دشمنان موذی خودرا شکست خواهید داد.

 

تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

گرگی کـه زوزه میکشد: شخصی میـــخواهد از شـما سبقت بگیرد

 

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن اسـت کـه اتحادی نهانی، شـما را در رقابتی صادقانه، بـه شکست می‌کشاند.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر دید گرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد.

 


 

و در ادامه نشانه شناسی های دیدن گرگ در خواب

 

اگر گرگ تنها نمادی باشد کـه در خواب خود دیده اید، این خواب بـه فردی در بین اطرافیان شـما اشاره می‌کند. این فرد می تواند یک همکار یا حتی یکی از دوستان نه چندان نزدیک شـما باشد کـه نظر مساعدی در مورد شـما ندارد و بهتر اسـت در رفت و آمد با او احتیاط کنید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

باید بدانید کـه این فرد تلاش می‌کند تا خرابکاری هایي را علیه شـما انجام دهد و شـما وقتی متوجه می‌شوید کـه این فرد برای آسیب رساندن بشما دست بـه انجام چـه کارهایی زده اسـت، حيرت زده خواهید شد. بهترین کار این اسـت کـه رازها و عقاید شخصی تان را برای خودتان نگه دارید زیرا این فرد می تواند از انها علیه خودتان استفاده کند.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ

اگر در خواب ببینید کـه گرگی را می کشید، این خواب نمادی از دشمنان شـما یا افرادی اسـت کـه می‌خواهند شاهد شکست شـما در زندگی شخصی یا کاری تان باشند. مراقب افرادی باشید کـه اطلاعات خودرا با انها در بین میگذارید. بـه هیچ عنوان بـه آنها اجازه ندهید از چیزی علیه شـما استفاده کنند.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

بعلاوه این خواب نشان میدهد کـه دشمنان شـما افرادی بـه شدت توانمند و نیرومند هستند و شـما دوران بسیار سختی را برای شکست دادن آنها پیش روی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب گرگی در حال زوزه کشیدن

اگر در خواب صدای گرگی را بشنوید کـه زوزه می کشد، این خواب نشان می‌دهد کـه شـما بـه نقشه اي پی خواهید برد کـه علیه شـما طراحی شده اسـت. فردی کـه نقشه اي شوم علیه شـما کشیده بوده و درصدد گیر انداختن شـما و شکست دادن شـما برآمده اسـت، مرتکب اشتباهی خواهد شد و این اشتباه بـه قیمت پیروزی شـما تمام می شود.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

بـه علاوه این خواب نشان می‌دهد کـه اکنون دوران بسیار پرباری برای انجام پروژه هاي کاری جدید اسـت زیرا دراین دوران شهود و بصیرت درونی شـما بـه اوج میرسد. از این دوران برای ارتقاء زندگی شخصی یا کاری خود استفاده کنید زیرا شاید بعد از این برای مدتی چنین فرصتی را در اختیار نداشته باشید.

 

تعبیر خواب گرگ سیاه

اگر در خواب گرگی سیاه ببینید، این خواب بـه فردی در زندگی شـما دلالت میکند کـه مشکلات و دشواری هاي زیادی را برای شـما بـه بار خواهد آورد. این فرد در ابتدا فردی اصیل و حقیقی بنظر میرسد اما طولی نمیکشد کـه چهره هاي زیاد دیگری را در او کشف میکنید. بـه علاوه اگر بـه او اجازه دهید کـه بـه لایه هاي عمیق تری در زندگی تان راه پیدا کند، باید بدانید کـه فردی بسیار خطرناک برای شـما و زندگی تان خواهد بود.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

اطلاعات و عقاید شخصی تان را برای خودتان نگه دارید ودر رفت و آمد و برخورد با افراد تازه وارد احتیاط کنید زیرا ممکن اسـت غریزه شـما دچار اشتباه شود و وقتی نوبت بـه محاسبه یک فرد تازه وارد می‌رسد، همین غریزه تان شـما را فریب دهد.

 

تعبیر خواب گرگ و روباهی در حال جنگیدن

این خواب غیرعادی درواقع نمادی از رویارویی علنی شـما با کسی اسـت. شـما این ماجرا رابه تازگی تجربه کرده‌اید یا آنرا تجربه خواهید کرد. شاید اخیرا درگیری یا کشمکشی با یکی از آشنایان خودرا از سر گذرانده اید و شیوه رفتار این فرد و واکنش او در برابر گفتار یا رفتار خودتان را دوست نداشته اید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر این فرد اهمیت و جایگاه قابل توجهی در زندگی شـما دارد، پس نخستین قدم را شـما بردارید ودر مورد رفتار خودتان بـه او توضیح بدهید. برخی اوقات مـا قادر بـه دیدن رفتار خودمان نیستیم ودر مورد برخی چیزها بیش از اندازه بـه ذهن خود اعتماد می‌کنیم.

 

تعبیر خواب گرگ قرمز

دیدن گرگ قرمز در خواب نمادی از وضعیت مالی شـما یا بـه طور دقیق تر مسائل مالی شـما اسـت. شـما بدهی هاي زیادی دارید کـه در طول سال‌ها روی هم انبار شده اسـت و نمی‌دانید کـه چطور بـه تنهایی از عهده این مسائل برآیید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

شاید بهترین کار این اسـت از کسیکه تجربه بیشتری دراین امور دارد و راهنمایی هاي ارزشمندی بشما می‌دهد، کمک بخواهید.

 

تعبیر خواب گرگی در لباس گوسفند

این خواب سمبل فردی در زندگی شـما اسـت کـه صد در صد چیزی را از شـما پنهان می‌کند. این فرد یکی از نزدیکان شـما اسـت. مراقب باشید و بـه نشانه هایي دقت کنید کـه بشما هشدار میدهند. این نشانه ها و هشدارها بشما در شناسایی این فرد کمک می کنند. شاید این فرد کسی باشد کـه هرروز همراه شـما اسـت یا حتی ممکن اسـت یکی از همکاران شـما باشد.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

او می خواهد شهرت و محبوبیت شـما رابا توطئه اي کـه علیه شـما طراحی کرده اسـت خراب کند. مراقب باشید و اسرار و چیزهای محرمانه تان را از همه ی مخفی نگه دارید. اگر در خواب خودرا در حال غذا دادن بـه گرگی ببینید، این خواب از فرد خطرناکی خبر میدهد کـه شـما وی را خوب می شناسید و احتمالا او آسیبی بـه فرد دیگری می‌رساند.

 

این فرد تهدید قابل توجهی برای شـما بـه شمار نمی‌رود اما ممکن اسـت از شـما برای آسیب رساندن بـه دیگری استفاده کند. این خواب نشان می‌دهد کـه شـما اطلاعاتی را در مورد فرد دیگری در اختیار این فرد قرار میدهید و او بعد ها از این اطلاعات علیه آن فرد استفاده خواهد کرد. اگر این خواب را دیده اید، شاید بـه افراد خاصی مشکوک هستید. بـه موقع اقدام کنید تا بتوانید درصورت نیاز از خود و دیگران محافظت کنید.

 

تعبیر خواب گرگی که به شما حمله می کند

اگر در خواب گرگی را ببینید کـه بشما حمله می‌کند، این خواب نمادی از ناامنی هاي شـما یا احساس خجالت و کمرویی در شـما اسـت. احتمالا شـما فردی هستید کـه از واکنش هاي دیگران می‌ترسید و بهمین ترتیب از ابراز کردن افکار و احساسات خود نیز در هراس هستید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

بدون تردید اکنون زمان آن رسیده اسـت کـه زندگی را تنها آن طور کـه خودتان میخواهید زندگی کنید و بیش از این برای دیگران زندگی نکنید. تنها بهمین روش اسـت کـه می توانید از زمان حضور خود دراین سیاره لذت ببرید و تنها بهمین روش می توانید همان کسی باشید کـه واقعا هستید.

 

تعبیر خواب گرگی که به شما غذا می دهد

اگر در خواب گرگی را ببینید کـه بشما غذا میدهد، این خواب سمبل فردی اسـت کـه در زندگی شـما حضور دارد و بـه شیوه هاي متعددی بشما در زندگی کمک میکند. سال هاست کـه این فرد حامی و محافظ شـما شده اسـت و شـما احترام بسیار زیادی برای او قائل هستید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

بعلاوه این خواب می تواند سمبل نوعی نیرو یا استعداد طبیعی باشد کـه شـما ازآن برخوردار هستید و موهبتی اساسی در پیروزی و موفقیت شـما بـه شمار می‌رود. این نیرو یا استعداد از بدو تولد در شـما وجود داشته اسـت و شـما نمیدانید اگر از چنین موهبتی برخوردار نبودید زندگی تان چگونه از آب در می آمد.

 

تعبیر خواب گاز گرگ

اگر در خواب ببینید کـه گرگی شـما را گاز گرفته اسـت، تعبیر آن اسـت کـه شـما یا یکی از نزدیکان تان احتمالا گرفتار یک بیماری می‌شوید. شـما باید بیشتر بـه سلامت خود اهمیت بدهید و از چیزهایی کـه برای سلامت شـما مضر اسـت دوری کنید.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

اینکار فقط سلامتی شـما را ناگوار تر می‌کند و مسلم اسـت کـه شـما نمیخواهید خودتان باعث و بانی مشکلاتی باشید کـه سلامت شـما را تهدید می کنند.

 

تعبیر خواب گله گرگ

دیدن گله گرگ در خواب نمادی از مشکلات و مسائلی اسـت کـه شـما در زندگی با آنها روبه‌رو میشوید. این مشکلات می‌توانند با زندگی شخصی یا اهداف کاری شـما در ارتباط باشند. اما بـه هرحال، شـما چاره اي جز این ندارید کـه هرچه زودتر با آنها روبه‌رو شوید. بـه تاخیر انداختن اینکار فقط اوضاع را بدتر میکند. پس بهترین کار این اسـت کـه بـه محض ظاهر شدن مشکلات بـه آنها چنگ بیندازید تا بتوانید انها را برطرف کنید.

 

تعبیر خواب شکست دادن گرگ

اگر در خواب ببینید کـه گرگی را شکست داده اید، این خواب نمادی از خوش اقبالی و ثروتی اسـت کـه در زندگی آنرا تجربه خواهید کرد. در همه ی امور زندگی اوضاع بر وفق مراد شـما پیش خواهد رفت و هیچ چیزی مانع از رسیدن شـما بـه رویاهایتان نخواهد بود.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

از این دوران استفاده کنید تا در همه ی حوزه هاي زندگی پیشرفت کنید و بـه تمامی اهداف خود دست یابید. بعد از اینچنین فرصتی بزودی برای شـما فراهم نمیشود بنابر این بهتر اسـت در چنین شرایطی وقتی کـه می توانید بهترین نتیجه ممکن را رقم بزنید.

 

تعبیر خواب گرگی که طعمه را شکار می کند

اگر در خواب ببینید کـه گرگی طعمه اش را شکار میکند، تعبیر آن اسـت کـه دیگران از شـما برای انجام کاری استفاده خواهند کرد. این افراد فقط برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود اطراف شـما می پلکند و برای هر چیزی شـما را سرزنش می کنند. از هر شخصی کـه مشکوک بنظر می‌رسد یا می تواند تهدیدی احتمالی برای شـما بـه شمار برود فاصله بگیرید.

 

تعبیر خواب محاصره شدن در بین گرگ ها

اگر در خواب ببینید کـه گرگ ها دور شـما را فراگرفته و شـما در بین انها محاصره شده اید این خواب نمادی از مشکلات خانوادگی شـما اسـت. یکی از افراد خانواده شـما با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

اگر تصور میکنید یا احتمالاً میدانید کـه قرار اسـت چـه اتفاقی برای یکی از افراد خانواده تان رخ بدهد بهتر اسـت بـه خانواده خود هشدار بدهید و بـه انها بگویید کـه از مسائل احتمالی فاصله بگیرند.

 

نوشته تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98


لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی

 

در اینبخش مدلهای لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 یعنی رنگ مرجانی را جمع آوری کرده ایم. از مدل مانتو مرجانی گرفته تا مدلهای لاک و کتانی و… رنگ سال را مرور می‌کنیم. رنگ امسال از سال گذشته یعنی 2018 شادتر و هیجان انگیزتر و همچنین بهترین گزینه برای زمستان و بهار اسـت. شـما می توانید رنگ مرجانی رابا توصیه هاي امروز پارس ناز بـه خوبی در تیپ تان بکار ببرید.

 

مانتو سال جدید را با رنگ مرجانی انتخاب کنید

مانتو اصلی‌ترین انتخاب خانم‌ها و بانوان برای تشکیل یک استایل مناسب و شیک میباشد. هیچکس نمی تواند تاثیر مانتو را در زیبا دیده شدن را نادیده بگیرید. بهتر اسـت مانتوی جدیدی کـه می خرید مد روز باشد تا بروز بودنتان را نشان دهد. هنگام خرید مانتو چـه ملاکی را درنظر میگیرید؟

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

اگر همین حالا تصمیم بـه خرید مانتو رنگ مرجانی بگیرید ابتدا چـه معیاری بـه ذهنت ان می رسد؟ همه ی ساله یک موسسه بنام پنتون رنگی را بعنوان رنگ سال انتخاب می کند. امسال نیز بر طبق روال سال‌هاي قبلی رنگی بعنوان رنگ سال 2019 انتخاب شد، این رنگ رنگ مرجانی میباشد.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

همانند هر سال شـما بعد از این رنگ مرجانی را بیشتر از گذشته در لباس‌ها و دنیای مد و زیبایی خواهید دید. شرکت‌هاي بزرگ لباس، از فرصت استفاده کرده و لباس‌هایي با رنگ مرجانی را تولید میکنند. شـما نیز اگر میخواهید با مد روز همراه شوید باید در لباس‌هاي خودتان بیشتر از رنگ مرجانی استفاده کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

اگر قد کوتاهی دارید بهتر اسـت قد مانتو شـما از روی زانو بوده و بسیار بلند نباشد، «لباس‌هاي بسیار گشاد نیز انتخاب ننمایید». یادتان باشد کـه هر چـه لاغرتر بنظر برسید، قدتان کشیده دیده خواهد شد پس سعی کنید لاغر بنظر برسید. اگر قد بسیار بلندی دارید، بهتر اسـت مانتویی را انتخاب کنید کـه قدتان را کوتاه‌تر نشان دهد.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

برای اینکار بهتر اسـت از مانتو چند تکه استفاده کنید؛ بـه طوری‌كه پایین تنه و بالا تنه‌تان رنگ متفاوتی داشته باشد. مانتوهای خیلی کوتاه هم نپوشید؛ زیرا پاهایتان را بیش از حد کشیده نشان خواهد داد. بهتر اسـت مانتوهای کمردار بپوشید تا اندام شـما را زیباتر از آن انچه هست نشان دهد.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

همان طور کـه می دانید یکی از معیار هـای انتخاب مانتو، جنس پارچه می باشد. جنس مانتو هم در ظاهر آن نقش مهمی دارد و هم در میزان ماندگاری و استفاده آن. سن شـما نیز در انتخاب جنس پارچه تاثیر زیادی دارد، عده اي از جنس‌ها، مناسب برای جوانان هستند و برخی دیگر مناسب میانسالان‌ ها. پس هنگام خرید مانتو مرجانی رنگ حتماً بـه جنس پارچه توجه کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل لوازم آرایشی مرجانی 98

 

بعد از انتخاب مدل مانتو رنگ مرجانی نوبت بـه انتخاب کیف و کفش میرسد. ابتدا باید رنگ کیف و کفش را انتخاب نماییدمجله مد پارس ناز برای انتخاب کیف و کفش بهتر اسـت پالت رنگی مناسب با رنگ مرجانی را پیدا کرده و سپس از بین آن‌ها رنگ مورد علاقه خودرا انتخاب کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل لباس زنانه مرجانی رنگ سال

 

رنگ مرجانی با رنگ‌هاي آبی روشن، آبی تیره، سفید، توسی و … بـه اسانی ست می شود. بعد از انتخاب رنگ، با توجه بـه مدل مانتوی انتخابی، اندازه و طرح کیف را انتخاب نمایید، اگر مدل مانتو رنگ مرجانی اسپرت اسـت باید کیف و کفشتان را نیز اسپرت تهیه کنید ولی اگر حالت مجلسی دارد، کیف و کفش نیز باید متناسب با آن باشد.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل لباس زنانه رنگ سال 2019

 

بعد از انتخاب کیف و کفش، نوبت بـه انتخاب شال و یا روسری می رسد، برای این‌کـه تصمیم بگیرید شال را انتخاب کنید و یا روسری را؛ باید نگاهی بـه یقه مدل مانتو رنگ مرجانی بیندازید و ببنیید شال با تیپ شـما سازگارتر اسـت یا روسری. رنگ آنرا نیز باید بر اساس پالت رنگی کـه برای تیپتان درنظر گرفته‌اید؛ انتخاب نمایید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل مانتوهای زیبا رنگ سال 2019

 

برای این‌کـه مدرن‌تر دیده شوید، میتوانید شال و یا روسری رابا مدل خاصی ببیندید. «این مدل باید با مدل مانتوی انتخابی سازگار باشد» اگر پارچه مانتوی انتخابی، ساده اسـت شاید بهتر باشد شال و یا روسری‌تان را طرح‌دار انتخاب کنید تا نوعی تناسب ایجاد شود، ولی اگر مانتوی شـما طرح دار اسـت، پس باید شال و روسری بدون طرح و ساده را انتخاب نمایید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل مانتو مرجانی رنگ سال 1398

 

میتوانید با مدل مانتو رنگ مرجانی شلوار سفید و یا شلوار آبی روشن را برای تکمیل استایل خود انتخاب نماییدبه گزارش پارس ناز میزان تنگ بودن شلوار را باید با توجه بـه لاغر و یا چاق بودن پاهایتان انتخاب نمایید ولی در حالت کلی سعی کنید، نه شلوار خیلی گشاد را انتخاب کنید و نه شلوار بسیار تنگ.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مدل مانتو رنگ سال + مدل مانتو رنگ سال 2019

 

جنس شلوار هم از جمله مواردی اسـت کـه باید بـه آن توجه کافی داشته باشید، جنس شلوار هم بـه جنس مانتوی انتخابی بستگی دارد. بعد از انتخاب لباس‌ها، نوبت بـه آرایش و انتخاب اکسسوری میرسد، می توانید آرایش خودرا نیز بـه رنگ مرجانی انتخاب نمایید، لاک نیز از جمله مواردی اسـت کـه میتوانید با رنگ سال انتخاب کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

 

اکسسوری‌هایتان را نیز می توانید بـه رنگ مرجانی تهیه کنید، مثلاً یک گوشواره یا گردنبند با رنگ مرجانی و یا حتی یک ساعت شیک با رنگ مرجانی هم انتخاب مناسبی اسـت. فقط دقت داشته باشید کـه تناسب را در انتخاب رنگ مرجانی رعایت کنید، بیش از حد رنگ مرجانی نباید بـه چشم بخورد زیرا رنگ جذابی اسـت کـه اگر بیش از حد در استایل استفاده شود، زیبایی‌اش را از دست خواهد داد.

 


 

و در ادامه ایده برای به کار بردن رنگ مرجانی در استایل

 

همه ی مـا با استایل خود میتوانیم جنبه‌اي از شخصیتمان را بروز دهیم، از لحاظ علمی رنگ سال ۲۰۱۹ نشانه‌اي از ظرافت زنانه اسـت کـه برای فصل‌هاي بهار و تابستان بسیار مناسب می باشد. رنگ مرجانی را میتوانیم در انواع لباس، اکسسوری، لاک، لباس شنا و … استفاده کنیم کـه انتخاب هر کدام بستگی بـه سلیقه شـما دارد.

 

به کار بردن رنگ مرجانی در لاک ناخن

لاک ناخن یکی از مهمترین معیارها برای زیبایی بانوان و دختران جوان اسـت. تعداد زیادی از خانم‌ها بـه لاک علاقه زیادی دارند، مطمئن باشید کـه لاک ناخن بـه رنگ مرجانی فوق‌العاده زیبا دیده خواهد شد. لاک ناخن در تعداد زیادی از موارد باعث ایجاد حس شادی میشود.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

اگر شـما نیز بـه لاک ناخن علاقه دارید، میتوانید رنگ لاک ناخن خودرا با توجه بـه رنگ سال انتخاب نمایید تا هم، مدرن دیده شوید و هم زیبا و باانرژی!

 

کفش کتانی با رنگ سال

همان طور کـه گفتیم رنگ مرجانی، رنگ انرژی بخش اسـت پس چرا این رنگ را دریک کفش ورزشی امتحان نکنیم؟ رنگ مرجانی یک رنگ عالی برای کفش کتانی و یا ورزشی میباشد. عکس بالا یک ایده عالی برای انتخاب کفش با رنگ مرجانی اسـت، میتوانید هنگام خرید آن رابه ذهن بسپارید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

فقط دقت داشته باشید کـه درصورت انتخاب کفش مرجانی، تیپتان را نیز اسپرت انتخاب کنید. باید در هنگام پوشیدن کفش‌هاي اسپرت احساس اسانی داشته باشید. برای تکمیل فشن رنگ سال شـما خرید کفش بـه رنگ مرجانی نیاز اسـت.

 

رژ لب براق به رنگ مرجانی

خیلی از خانم‌ها بـه رژ لب براق علاقه دارند مخصوصا خانم‌هایي کـه لب‌هاي باریکی دارند. آن گونه خانم‌ها برای پر نشان دادن لب‌هایشان از رژ لب براق استفاده می کنند.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

اگر شـما نیز علاقه‌مند بـه رژ لب براق هستید می توانید رژ لب براق رابه رنگ مرجانی انتخاب کنید کـه فوق‌العاده زیبا دیده خواهد شد. میتوانید قبل از زدنِ این رژ روی لب‌هایتان وازلین و یا روغن جوجوبا بزنید تا هم براق‌تر دیده شود و هم رژ لب بـه خوبی جذب لب‌هایتان گردد.

 

کفش پاشنه بلند با رنگ مرجانی سال

در انتخاب کفش پاشنه بلند نیز می توانید رنگ مرجانی رابه کار ببرید بـه شرط آن کـه با لباس‌هایتان جور باشد. حتی می توانید یک مدل کفش بسیار خاص هم انتخاب کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

مثلاً عکسی کـه مشاهده کردید یک مدل کفش با پاشنه کلفت را نشان میدهد و روی کفش نیز حصیری شکل اسـت. مطمئنا نمیتوانید این کفش را در پای خیلی از خانم‌ها ببینید!

 

رژ لب مایع مرجانی روشن

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

همان طور کـه گفتیم شـما میتوانید رنگ سال را در لبان خود جلوه دهید. این رژ لب مایع براق نیز ایده خوبی برای تکمیل کردن آرایش شماست کـه هم می‌توایند بـه صورت تکی ازآن استفاده و یا بـه همراه رژ لب بکار ببرید.

 

رژ گونه به رنگ مرجانی

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

رنگ مرجانی، یک رنگ عالی برای رژ گونه اسـت زیرا رنگی ملایم بوده و باعث زیباتر شدن گونه‌ها خواهد شد. در واقع این رنگ چهره شـما را بانشاط‌تر نشان خواهد داد. براق و یا مات بودن رژ گونه مرجانی بـه سلیقه شخصی شـما بستگی دارد کـه کدام حالت را برای آرایشتان بپسندید.

 

کیف با رنگ مرجانی سال 2019

کیف اساسی‌ترین وسیله برای تشکیل استایل زیبای بانوان و دختران جوان می باشد بنابر این شـما میتوانید فشن رنگ سال را در کیف خود بکار ببرید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

با انتخاب کیف بـه رنگ مرجانی تیپ شـما زیباتر و بهتر دیده خواهد شد. انتخاب جنس کیف نیز بـه سلیقه شـما بستگی دارد، کیف را هم می‌توایند بـه صورت کوله پشتی انتخاب کنید و هم بـه صورت کیف دستی و یا دوشی!

 

انتخاب شلوار با رنگ مرجانی

هنگامیکه تصمیم بـه خرید لباس گرفتید بهتر اسـت رنگ سال را نیز درنظر بگیرید و فشن رنگ سال را در استایل خود ایجاد کنید.

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

انتخاب شلوار بـه رنگ مرجانی یک گزینه عالی می باشد برای تکمیل فشن رنگ سال شـما. شـما نیز می توانید با هر طرح و جنسی شلوارتان رابه رنگ مرجانی انتخاب نمایید.

 

لباس مجلسی رنگ مرجانی سال

لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98

یکیدیگر از ایده‌هاي کامل کردن فشن رنگ سال لباس مجلسی می باشد، لباس مجلسی با رنگ مرجانی عالی دیده خواهد شد بـه شرطی کـه مدل آن بر اساس فرم اندام شـما انتخاب شده باشد و هم رنگ آن بر اساس پوست صورتتان.

 

نوشته لباس و آرایش زنانه رنگ سال 2019 | از مانتو تا لاک و کتانی سال 98 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398


مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو شیک عیدانه

 

در اینبخش مجموعه اي از مدل مانتو عید 98 دخترانه را جمع آوری کرده ایم. در ادامه انواع مدل مانتو شیک عیدانه 1398 را میبینیم، از مانتوهای اسپرت و رسمی گرفته تا مانتوهای جلوباز و مجلسی. امروز همچنین نکات مفیدی درباره انتخاب بهترین مانتو برای هر فرم بدنی را نیز مرور می‌کنیم تا بتوانید با اطلاعات بیشتری بـه فروشگاه ها برای خرید مانتو مراجعه کنید. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

راهنمای انتخاب مدل مانتو عید نوروز 98 بر اساس اندام و رنگ پوست

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

راهنمای انتخاب مدل مانتو عید نوروز بر اساس سایز سینه و قد خانم ها

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

این مدل‌هاي جدید از سری مانتوهای جلو باز زنانه و دخترانه هستند کـه با طراحی جالبی کـه دارند مناسب برای عید و مهمانی‌ها می‌باشند. یکی از چیزهایی کـه باید در انتخاب مانتو بـه آن دقت کنید، اندام و قدتان اسـت. توجه داشته باشید کـه انتخاب بلندی مانتو با قد شـما رابطه عکس دارد.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

راهنمای خرید مانتو عید نوروز مناسب با قد و اندام شما

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

انواع مانتو سال جدید در طرح های متنوع عید 1398

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

اگر درشت اندام هستید: خودرا در لباسی خیلی تنگ، در لباسی کـه کاملا متناسب اندام شـما نیست، در فشار قرار ندهیدمجله مد پارس ناز در عوض مانتو‌هایي را انتخاب کنید کـه اندازه شـما دوخته شده باشد و دوخت آن مناسب اندام شـما باشد. مانتو‌هاي کشی و استرچ و کمرهای کشی طبق معمول برای زنان درشت اندام مناسب نیست.

 

سعی کنید خطوط افقی در مانتو‌یتان نباشد. مانتو‌هایي را بپوشید کـه خطوط و راه‌هاي عمودی دارند یا اصلا راه و خطی ندارند. از پوشیدن مانتوهایی کـه جیب‌هاي بغل از رو دارد، خودداری کنید مانتوهای خیلی کوتاه انتخاب نکنید و بـه دنبال مدل‌هایي باشید کـه شکاف‌هاي پهلو و جانبی دارند. مانتوهایی با دامن‌هاي کلوش یا A شکل بپوشید.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو سال 2019 و 98

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

زیباترین مدل مانتوهای سال 2019

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

اگر ریزاندام هستید: مانتوهای ساده‌اي کـه تنگ و قالب تن هستند، انتخاب کنید. از پوشیدن مانتوهایی با دامن‌هاي خیلی گشاد و کلوش خودداری کنید. اگر در انتخاب سایز خود دقت نکنید، مجبورید شانه‌هاي بزرگ و آستین‌هاي بلند مانتویتان رابه خیاط بسپرید تا آنرا اصلاح کند. مانتوهایی کـه تا زانو هستند و پیلی‌هاي کمی هم دارند برازنده شماست.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

راهنمای انتخاب مانتو عید نوروز 98

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو اسپرت دخترانه برای عید 98

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

اگر قدتان کوتاه اسـت: سعی کنید از مانتوهای کوتاه دوری کنید. اما اگر قد بلندی دارید، مانتوهایی کـه بلندی‌شان تا زانوی شماست برازنده خواهد بودبه گزارش پارس ناز از طرفی دیگر مانتوهای خیلی بلند موجب می شود کـه کوتاه‌تر دیده شوید. مانتو، بارانی یا پالتویی انتخاب کنید کـه سایز کوچک و اندازه شـما باشد.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو شیک مجلسی عید 98

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو جلوباز عید نوروز + مانتو 2019 برای عید نوروز

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مانتویی کـه راه‌هاي عمودی باریکی دارد، باعث ایجاد خطوط عمودی بیشتری روی لباس می شود و درنتیجه شـما را بلندتر نشان می دهد، همچنین این مانتوها رسمی و کلاسیک اسـت. از پوشیدن هر مانتویی کـه جعبه مانند یا خیلی گشاد باشد«کـه شـما را چاق و تپل نشان میدهد» یا مدل‌هاي چروک خودداری کنید.

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو عید 98 + مدل مانتو دخترانه برای عید 1398

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398

اگر قدتان بلند اسـت: انتخاب رنگی متفاوت برای مانتو و شلوارتان، باعث میشود کـه قد شـما بـه چند قسمت مختلف تقسیم و جداسازی بشود ودر نتیجه کوتاه‌تر و متناسب‌تر دیده بشوید. پس بخاطر داشته باشید هرگز مانتو و شلوار یک‌رنگ نپوشید و سعی کنید مانتو و شلوار و حتی کفشتان در چند رنگ متفاوت اما دریک‌هارمونی انتخاب شود.

 

ودر آخر نیز: مانتوهای خیلی کوتاه نیز پاها را بلندتر از انچه هست نشان می دهد پس از پوشیدن چنین مدل‌هایي خودداری کنید. مانتوهای زنانه کمردار تنگ شـما را خوش اندام و زیبا نشان می دهد. درواقع مانتویی کـه بـه انحناها و برجستگی‌هاي بدن تاکید بیشتری بکند، توجه را از بلند قد دور می کند و اندام شـما را متناسب‌تر نشان میدهد.

 

نوشته مدل مانتو عید 98 دخترانه | انواع مدل مانتو 2019 شیک برای عید نوروز 1398 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان


دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

 

دراین مقاله دلایل اصلی بوی بد دهان را بررسی می‌کنیم. حتماً بارها شده با کسی صحبت کرده ایم و احساس کردیم دهانش بو می‌دهد، قطعا سعی کرده ایم کمی فاصله بگیریم. حال فکر کنید خودمان آن شخص باشیم و وقتی با کسی صحبت میکنیم اذیت شود، یا سعی کند فاصله خودرا از مـا بیشتر کند، این احساس فوق العاده شرم آور اسـت. امروز با علت هاي بوی بد دهان و نحوه درمان آن آشنا میشویم.

 

این مشکل بـه حدی جدی اسـت کـه ازآن با نام بیماری هالیتوز یاد می‌شود و حتی میتواند باعث انزوای اجتماعی و ایجاد اضطراب در فرد شود. بهمین خاطر اسـت کـه قفسه ي فروشگاه ها مملوء از انواع و اقسام آدامس ها، قرص هاي معطر کننده، دهان شویه ها و دیگر محصولاتی اسـت کـه برای مقابله با بوی بد دهان طراحی شده اند. اما تعداد زیادی از این محصولات تأثیری موقت دارند و مشکل اصلی را برطرف نمیکنند.

 

کم شدن آب بدن

علاوه بر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، کم شدن آب بدن هم یکی از دلایل اصلی بوی بد دهان اسـت. وقتی بـه اندازه ي کافی آب ننوشید، مواد غذایی «و باکتری هایي کـه از آنها تغذیه می‌کنند» مدت زمان بیشتری درون دهان باقی می‌مانند.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

تکثیر میشوند و بوی زننده اي ایجاد می‌کنند. بنابر این در طول روز بـه اندازه ي کافی آب بخورید. آب ساده بهترین گزینه اسـت اما جویدن آدامس هاي بدون قند هم می‌تواند بـه بیشتر شدن جریان بزاق دهان کمک کند.

 

ابتلا به بیماری

تحقیقات نشان میدهد بوی بدی کـه از دهان خارج میشود، همیشه ترکیبات یکسانی ندارد. وجود بعضی گازها در دهان می‌تواند حاکی از بیماری جدی اي باشد کـه یکی از نشانه هاي آن بوی بد دهان اسـت. برای مثال، بالا بودن مقدار گاز متیلامین در دهان احتمالا نشان دهنده ي بیماری کبدی و کلیوی و گاز آمونیاک احتمالا نشانه ي نارسایی کلیوی اسـت.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

از طرفی، افزایش سطح گاز استون میتواند حاکی از بیماری دیابت و گاز نیتریک اکسید می‌تواند از نشانه هاي بیماری آسم باشد. علاوه بر این، تحقیقات دیگری نشان داده اسـت ترکیبی از گازهای بدبوی دهان می‌تواند حتی از علائم سرطان گلو باشد.

 

ورزش زیاد در فضای باز

ورزشکارها بیشتر از دیگران دچار مشکلات تنفسی میشوند. در بین کسانی کـه در فضای باز ورزش می‌کنند، تقریباً از هر ۱۰ نفر، یکی با مشکلات تنفسی اي مثل آسم، خس خس سینه و خشکی دهان دست و پنجه نرم میکند. این مشکلات در بین دوچرخه سوارها رایج تر اسـت. طبق تحقیقات، علت این مسأله هوای آزاد اسـت کـه یکی از دلایل ایجاد بوی بد دهان محسوب میشود.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

در مفید بودن تنفس هوای آزاد شکی نیست، اما در فصل سرما هوای خیلی سرد باعث خشک شدن دهان میشود ودر فصل گرما آلودگی ها و گرده هاي موجود در هوا بـه سلامت بدن آسيب میزنند. در هردو مورد، آلرژی، گرفتگی بینی یا خشکی مزمن دهان منجر بـه ایجاد بوی بد در دهان میشود. بنابر این بهتر اسـت وقتی هوا خیلی سرد اسـت، مدت زمان کمتری در فضای باز ورزش کنید.

 

ریسک ابتلا به بیماری قلبی

بیماری هاي لثه و قلب ارتباط نزدیکی با یک دیگر دارند، بـه طوری‌كه بیماری ژنژیویت یا همان التهاب لثه یکی از نشانه هاي اولیه و هشدار دهنده ي مشکلات قلبی عروقی اسـت.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

علاوه بر این، یکی از نشانه هاي اصلی بیماری لثه هم بوی بد دهان اسـت. بنابر این برای درمان بیماری لثه ي خود حتماً اقدام کنید چون نه تنها بوی بد دهان تان از بین میرود بلکه سلامت قلبی تان هم التیام پیدا میکند.

 

بیماری التهاب لوزه

یکی از نشانه هاي بیماری گلودرد، بدبویی مزمن دهان اسـت. باکتری اي کـه باعث بدبو شدن دهان می‌شود همان باکتری اي اسـت کـه لوزه ها را عفونی میکند و باعث گلودرد مکرر میشود.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

در عمل جراحی تانسیلکتومی یا همان لوزه برداری، دو غده ي پشت حلق برداشته میشوند و اینکار میتواند بـه رفع بیماری و بوی بد دهان کمک کند.

 

ریسک زایمان پیش از موعد

زنان باردار باید توجه ویژه اي بـه بوی بد دهان خود داشته باشند. بوی بد دهان عمده نشانه ي بیماری لثه اسـت و زنانی کـه بـه این بیماری مبتلا هستند، احتمال بدنیا آوردن نوزادان نارس یا کم وزن در انها بیشتر اسـت.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

بهمین دلیل اسـت کـه زنان در دوران بارداری باید بـه بهداشت دهان و دندان خود توجه زیادی داشته باشند و بطور منظم برای انجام معاینه بـه دندان پزشک مراجعه کنند.

 

زخم معده

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

معده درد، مشکلات غذایی و سوزش معده، تنها نشانه هاي زخم معده نیستند و بوی بد دهان هم نشانه ي دیگر این بیماری اسـت کـه ممکن اسـت ازآن غفلت شود. هلیکوباکتر پیلوری کـه باکتری عامل زخم معده و تعداد زیادی از سرطان هاي معده اسـت، باعث بدبو شدن دهان هم می‌شود.

 

چاقی

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

همانگونه کـه میدانید چاقی عوارض منفی زیادی دارد. بوی بد دهان هم یکی از این عوارض اسـت. محققان پی برده اند هر چـه اضافه وزن بیشتر باشد، احتمال بدبو شدن دهان بالاتر اسـت. البته علت این مسأله هنوز مشخص نشده اسـت.

 

مصرف کم ماست

بوی بد دهان در اثر تکثیر باکتری هاي مضر در دهان بـه وجود می‌آید. اما ماستی کـه می‌خوریم هم پر از باکتری اسـت، با این تفاوت کـه این ماده ي غذایی می‌تواند میکروب هاي مضر درون دهان را از بین ببرد و باکتری هاي مفید را جای گزین باکتری هاي مضر می‌کند.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

در تحقیقی مشاهده شد، مصرف روزانه ي ماست بـه مدت ۸ هفته، میزان هیدروژن سولفید و دیگر باکتری هاي مضر دهان را تا ۸۰ درصد کاهش داد.

 

مصرف قرص های خوشبو کنندۀ دهان

تولیدکنندگان قرص هاي معطر کننده ي دهان مدعی اند کـه مصرف این قرص ها باعث معطر شدن دهان می‌شود. اما حقیقت آن اسـت کـه بوی این قرص ها فقط روی مشکل اصلی سرپوش می‌گذارد و حتی بدتر آنکه قند موجود دراین قرص ها می‌تواند بـه منبع تغذیه ي همان باکتری هاي مضری تبدیل شود کـه عامل بوی بد دهان هستند.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

در نتیجه، مشکل شـما بیشتر می‌شود. مصرف این قرص ها را کنار بگذارید و روی بهداشت دهان و دندان خود تمرکز کنید. اگر در استفاده از این قرص ها مصر هستید، بـه دنبال قرص هایي باشید کـه بدون قند و حاوی موادی مثل زایلیتول و مگنولیا هستند کـه خاصیت ضد باکتری انها ثابت شده اسـت.

 

افراط در استفاده از دهان شویه

دهان شویه یکیدیگر از محصولاتی اسـت کـه ازآن برای کاهش بوی بد دهان استفاده می‌شود اما حقیقت آن اسـت کـه ممکن اسـت مشکل شـما را بدتر کند. بیشتر دهان شویه ها باکتری هاي مضر درون دهان رابه طور موقت از بین میبرند، در نتیجه ممکن اسـت ابتدا تصور کنید کـه مشکل تان حل شده اما بعد از مدتی دهان شویه شروع بـه از بین بردن «همه ی»ي باکتری هاي دهان شـما اعم از مفید و مضر میکند.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

از آنجایی کـه باکتریها دوباره بـه دهان شـما هجوم می آورند، ریسک آن وجوددارد کـه باکتری هاي مضر بیش از اندازه تکثیر شوند. بـه علاوه، الکل موجود در دهان شویه ها می‌تواند باعث خشکی دهان شود کـه این مسأله خود از عوامل بوی بد دهان اسـت. بعضی افراد هم رسیدگی مناسبی بـه دندانهای خود ندارند و با استفاده از دهان شویه سعی دارند کم کاری خودرا پنهان کنند.

 

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان

درست اسـت کـه این بدیهی ترین علت بوی بد دهان اسـت اما محتمل ترین عامل این مشکل محسوب می‌شود. بوی بد دهان در اغلب موارد، نخستین نشانه ي عدم رعایت بهداشت دهان و دندان اسـت کـه ممکن اسـت در نهایت منجر بـه مشکلات پیرادندانی بیشتری شود.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

یک روش مناسب برای جلوگیري از بیماری پیرادندانی و پوسیدگی دندان، استفاده ي منظم از مسواک و نخ دندان و مراجعه ي منظم بـه دندان دکتر برای انجام معاینه اسـت.

 


 

و در ادامه معرفی درمان های خانگی بوی بد دهان

 

دراین نوشته برآنیم تا برخی مواردی راکه میتوانیم همگی آنها را در خانه بکار گیریم تا دراین وضعیت بهبودی حاصل کنیم را برمی شماریم. با این حال امیدواریم کـه رعایت بهداشت شخصی، خصوصا دهان و دندان در کشورمان در جایگاه مناسب تری از وضعیت حال حاضر آن قرار گیرد.

 

هم مسواک بزنید و هم نخ دندان استفاده کنید

بهترین راه کـه بتوانید از بوی بد دهان دور دور بمانید رعایت بهداشت دهان و دندان اسـت. برای از بین بردن باکتری هاي بدبوی دهان هم مسواک بزنید و هم از نخ دندان استفاده کنید. برخی تصور می‌کنند کـه مسواک زدن کافی اسـت اما نخ دندان می‌تواند مواد غذایی را از فواصل دندان ها پاک کرده و از باقی ماندن آنها در آنجا پیشگیري بـه عمل آورد.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

چرا کـه تجمع این مواد غذایی کوچک در بین دندان ها میتواند سبب رشد برخی باکتری هاي دهانی شود کـه عمدتا بدبو هم هستند. هردو یا سه ماه یک‌بار مسواک خودرا عوض کنید. با اینکار بروس روی آن کـه ممکن اسـت بر اثر استفاده مداوم کند و یا شکننده شده باشد، با تعویض با یک مسواک جدید احیا می‌شود. اگر با مسواک زدن مداوم و استفاده از نخ دندان، بازهم دهان تان بوی نامطلوبی میدهد، روشهای بعدی را هم امتحان کنید.

 

زبان را هم تمیز کنید

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

زبان هم میتواند محل مناسبی برای تجمع باکتری هاي بد بو باشد. پس زبان را هم با مسواک تمیز کنید. اینکار را پس از تمام شدن مسواک دندانهای تان انجام دهید.

 

مصرف کافی مایعات

یکی از دلایل اصلی بوی بد دهان، خشک شدن آن اسـت. زمانی کـه بزاق کمتر ترشح می‌شود، باکتری فرصت بهتری برای رشد پیدا میکنند. همین امر هم سبب می‌شود کـه بوی بدی در دهان بـه وجود آید کـه عمدتا هم همراه با تنفس هاي بدبوست.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

در برخی زمان ها مانند وقتی کـه از خواب بلند میشوید و یا ورزش و فعالیت بدنی زیادی کرده‌اید، دهان تان خشک تر میشود. بهتر اسـت در چنین زمان هایي مایعات بیشتری مصرف کنید.

 

حواس تان به چیزهایی که می خورید باشد

عده اي از غذاها بـه خودی خود شهرت فراوانی بـه ایجاد بوی بد دهان دارند بنابر این اگر دوست دارید همیشه دهان تان بوی خوب نعنا بدهد تلاش کنید کـه از مصرف چنین غذاهایی تا جاییکه میشود پرهیز کنید. از مواد غذایی کـه میزان اسید و یا فروکتوز فراوان دارند خودداری کنید چرا کـه هر دوی این مواد سبب بوی بد دهان میشوند.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

اگر می‌خواهید هرچه سریعتر این بوی نامطلوب را از بین ببرید سیب یا کمی ماست بخورید. سیب با دارا بودن فیبر فراوان و نوعی پکتین، کـه باعث ترشح بزاق می‌شوند، از بوی بدن دهان پیشگیری می‌کند. ماست هم میزان باکتری هاي دهانی را کاهش می‌دهد.

 

از دهان شویه استفاده کنید «اما نه هر دهان شویه ای»

دهان شویه ها هم در از بین بردن بوی بد دهان موثر هستند اما یادتان باشد کـه از انواع بدون الکل آن استفاده کنید. می‌توانید در خانه هم دهان شویه ساده اي برای خود درست کنید. دریک فنجان آب کمی جوش شیرین بریزید و بـه آن، نعناع یا روغن آنرا بیافزایید.

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

جوش شیرین میزان «پِ هاش» دهان رابه سمت تعادل می‌برد و نعناع هم بـه دهان طعمی از تازگی و خوش بویی را می‌دهد. فقط بسیار احتیاط کنید کـه ترکیب حاصل را قورت ندهید.

 

رازیانه یا میخک بخورید

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

کمی از دانه هاي گیاه رازیانه یا میخک را بجوید. این گیاهان بدلیل دارا بودن مواد ضدباکتریایی، رشد باکتری هاي دهانی را کاهش می‌دهند. یا می‌توانید چوب یک تکه دارچین را بجوید کـه دارای ماده روغنی اسـت کـه جرم ها را کشته و بوی خوبی بـه دهان تان خواهد داد.

 

پوست میوه ها را بجوید

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

میتوانید پوست عده اي از میوه ها مانند لیمو و پرتقال را بجوید. با اینکار تنفس خوشبوتری خواهید داشت. اسید سیتریک موجود در پوست این میوه ها نیز باعث ترشح بیشتر بزاق میشود کـه خود از ایجاد بوی بدن جلوگیري میکند.

 

گیاهان سبز رنگ بجوید

دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان

جعفری، ریحان، نعناع و گشنیز بدلیل دارا بودن کلروفیل حالتی خنثی را در بو بوجود آوردند. در تعداد زیادی از موارد مردم کشور مـا نوع خشک شده آنرا برای خوش بو کردن دهان شان استفاده میکنند.

 

نوشته دلایل اصلی بوی بد دهان + درمان خانگی برای رفع بوی دهان اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه


بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

 

در اینبخش بهترین اپلیکیشن هاي اندروید 2018 رابه شـما معرفی می کنیم. سال 2018 هم بـه پایان رسید و برترین برنامه هاي اندرویدی نیز معرفی شدند، امروز همچنین رکورد هـای دانلود برنامه درسال 2018 را هم بررسی می کنیم. اپ استور گوگل برخلاف آیفون ios برنامه هاي زیادی رابه رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد و این باعث محبوبیت بالای اندروید در بین تمام مردم دنیا شده اسـت.

 

بهترین مرورگرها «جایگزین‌ های کروم»:

Brave / Dolphin / Firefox / Opera

 

اگر چـه مرورگر کروم قابلیت‌هاي زیادی دارد اما اگر از استفاده ازآن خسته شده‌اید، بهتر اسـت بـه این موارد نگاهی بیندازید. مرورگر Brave تا حد زیادی تازه‌نفس اسـت و از موتور کرومیوم و ویژگی‌هاي مفیدی بهره میبرد. علاوه بر این، این مرورگر بسیار سبک اسـت و از پس انجام کارهای اصلی برمی‌آید.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

از دیگر گزینه‌ها می توانیم بـه Dolphin، فایرفاکس و اپرا اشاره کنیم کـه هرکدام ازآن‌ها قابلیت‌هاي شاخصی دارند. در زمینه‌ي قابلیت‌هاي اصلی مانند مدیریت تب‌ها، حالت ناشناس و حالت تاریک، تمام این موارد حرف‌هاي زیادی برای گفتن دارند و از افزونه‌هاي مفیدی هم پشتیبانی میکنند.

 

بهترین اپلیکیشن‌ های هواشناسی:

The Weather Channel / AccuWeather / Weather Underground

 

بله، باوجود این کـه در بین اپلیکیشن هاي اندروید هزاران اپلیکیشن هواشناسی وجوددارد، اما هیچ‌کدام ازآن‌ها بی‌نقص نیستند. در حقیقت، هرکدام از این اپلیکیشن‌ها از لحاظ گرافیکی یا دقت اطلاعات از نقاط مثبتی بهره می برند. از بین این موارد، اپلیکیشن The Weather Channel از لحاظ پیش‌بینی باران بهترین عملکرد را دارد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

AccuWeather هم از نظر پیش‌بینی دما عملکرد خوبی دارد اما از لحاظ پیش‌بینی باران از دقت کمتری نسبت بـه The Weather Channel بهره می برد. اگرهم در مناطق ساحلی و پربارش زندگی می کنید، بهتر اسـت نگاهی بـه اپلیکیشن DarkSky بیندازید.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

Yahoo Weather / DarkSky

 

گزینه بعدی یعنی Weather Underground در بین اپلیکیشن هاي اندروید از لحاظ پیش‌بینی دما عملکرد قابل توجهی دارد و پیش‌بینی میزان بارش آن هم بالاتر از حد متوسط اسـت. در نهایت، اپلیکیشن Yahoo Weather از بین موارد مذکور از رابط کاربری بسیار ساده و جذابی بهره می برد و پیش‌بینی‌هاي آن هم طبق معمولً دقت زیادی دارد.

 

اپلیکیشن‌ های ایمیل :

Microsoft Outlook / Blue Mail / Email by EasilyDo / Nine

 

برای تعداد زیادی از کاربران اندروید، اپلیکیشن جیمیل دراین زمینه حرف اول را می زند اما اگر بـه هر دلیلی ازآن رضایت ندارید، گزینه‌هاي جای گزین بسیار خوبی وجوددارد. بهترین حریف جیمیل، اپلیکیشن Outlook اسـت کـه هم از قابلیت‌هاي جذاب و هم از رابط کاربری خیلی خوبی بهره می برد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

Blue Mail دست کاربر را برای سوئیچ سریع بین انواع ایمیل‌ها و اکانت‌هاي مختلف باز می گذارد. اگرهم بـه دنبال رابط کاربری بسیار ساده هستید، اپلیکیشن Email را میتوانیم توصیه کنیم. در نهایت، برای افرادی کـه بسیار پرمشغله هستند، می توانیم اپلیکیشن ۱۰ دلاری Nine را توصیه کنیم کـه از قابلیت‌هاي پیشرفته زیادی بهره میبرد.

 

اپلیکیشن‌های تقویم : Google Calendar / DigiCal

بیشتر کاربران اندروید از سرویس فوق‌العاده Google Calendar استفاده می کنند. این اپلیکیشن از ویژگی‌هاي جذاب زیادی بهره میبرد و پاسخگوی بیشتر نیازهای کاربران اسـت. از این مهم‌تر، این سرویس کاملاً رایگان اسـت و از پلتفرم‌هاي مختلف می توانید بـه آن دسترسی داشته باشید.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اگر چـه DigiCal مانند Google Calendar از ویژگی‌هاي متعددی بهره نمی برد ولی در عوض قابلیت‌هاي شخصی‌سازی زیادی دارد. البته برای نسخه‌ي حرفه‌اي آن باید ۵ دلار بپردازید.

 

اپلیکیشن‌ های زنگ هشدار «آلارم»: Timely / AlarmMon

مشخصه‌اي مانند زنگ هشدار در نگاه اول آن‌قدر ساده اسـت کـه بنظر نمیرسد بتوان آنرا التیام بخشید. اما در بین اپلیکیشن هاي اندروید ، اپلیکیشن Timely موفق بـه انجام اینکار شده اسـت. این اپلیکیشن ابتدا زنگ هشدار رابه آرامی پخش می کند و سپس بتدریج صدای آنرا افزایش میدهد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

درضمن می توانید آلارم‌هاي تعیین شده را در گجت‌هاي مختلف با یک دیگر سینک کنید. اپلیکیشن AlarmMon رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده اسـت. بعد از بـه صدا درآمدن زنگ هشدار این اپلیکیشن، زمانی می توانید از دست آن خلاص شوید کـه بازی کوتاهی رابه سرانجام برسانید. و بله، چنین قابلیت تعدادی از کاربران را خشمگین میکند ولی تعداد زیادی هم بـه طرفدار پروپاقرص آن بدل شده‌اند.

 

اپلیکیشن‌ های کیبورد: Gboard / SwiftKey

تمام کاربران اندروید با اپلیکیشن Gboard آشنایی دارند و گزینه‌ي اول تعداد زیادی از این کاربران محسوب می شود. در بین اپلیکیشن هاي اندروید کـه بـه‌عنوان کیبورد انجام وظیفه میکنند، اپلیکیشن سوایپ‌محور SwiftKey هم طرفداران زیادی دارد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

این اپلیکیشن از قابلیت‌هاي شخصی‌سازی و تم‌هاي زیادی پشتیبانی میکند و خوشبختانه برای تعداد زیادی از زبان‌ها ارائه شده اسـت.

 

بهترین اپلیکیشن یادداشت‌ برداری: Google Keep

اپلیکیشن یادداشت‌برداری Google Keep بسیار ساده، سریع و واجد ویژگی‌هاي جذابی اسـت. برای تعداد زیادی از کاربران، این اپلیکیشن گزینه‌ي بهتری نسبت بـه اپلیکیشن سنگین و شلوغ Evernote محسوب می شود.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

بهمین خاطر برای این موضوع در بین اپلیکیشن هاي اندروید بـه اسانی می توان Google Keep را توصیه کرد. برای دسترسی آسان‌تر بـه یادداشت‌هاي مختلف، با بهره‌گیری از رنگ‌ها میتوانید آن‌ها را کدگذاری کنید و حتی از تگ‌هاي مختلف هم می توانید بهره ببرید.

 

بهترین اپلیکیشن نقشه: Google Maps

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

گوگل مپس بدون هیچ شک و شبهه‌اي بهترین اپلیکیشن موجود برای نقشه محسوب میشود. علاوه بر دقت زیاد نقشه‌هاي این سرویس کـه در سرتاسر دنیا میتوان ازآن استفاده کرد، برای انواع و اقسام مسیریابی‌ها هم می توان روی توانایی‌هاي آن حساب کرد.

 

اپلیکیشن‌ های فیلتر نور آبی: Twilight / Blue Light Filter

اپلیکیشن Twilight دمای رنگ نمایشگر را تغییر میدهد و روشنایی آنرا پایین می‌آورد. چنین کاری در هنگام تماشای فیلم یا عکسهای اصلاً خوب نیست ولی برای مطالعات شبانه بسیار مثمر ثمر واقع میشود.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

دلیل آن هم بسیار ساده اسـت، نور آبی نمایشگر بر مغز تأثیر میگذارد و منجر بـه بی‌خوابی میشود. در بین اپلیکیشن هاي اندروید کـه چنین کاری را انجام می دهند می توانیم بـه Blue Light Filter هم اشاره کنیم کـه از رابط کاربری جذابی بهره می برد و قابلیت‌هاي شخصی‌سازی زیادی دارد.

 

بهترین لانچر اندروید : Nova Launcher

تعداد زیادی لانچر برای سیستم‌عامل اندروید وجوددارد اما طی سال‌هاي گذشته در تعداد زیادی از لیست‌ها، Nova Launcher بـه‌عنوان بهترین گزینه موجود درنظر گرفته شده اسـت.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

این لانچر در انواع گوشی‌ها «بـه‌خصوص آن‌هایي کـه توان زیادی ندارند» بـه‌خوبی و روانی اجرا میشود. نسخه‌ي رایگان آن قابلیت‌هاي زیادی دارد ولی توصیه میکنیم از نسخه پولی آن استفاده کنید کـه قابلیت‌هاي جذاب زیادی رابه ارمغان می‌آورد.

 

گزینه‌ هاي جای گزین:

Microsoft Launcher | Google Now | Apex Launcher

 

در بین اپلیکیشن هاي اندروید کـه بـه‌عنوان لانچر انجام وظیفه می کنند، سه گزینه جای گزین برای Nova Launcher انتخاب کرده‌ایم. یکی ازآن‌ها مایکروسافت لانچر اسـت کـه رابط کاربری ساده‌اي دارد و با ضربه بر یک دکمه، میتوانید پس‌زمینه گجت کـه از بین عکسهای برگزیده سایت Bing انتخاب می شود، تغییر دهید.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

در بخشی ازآن می توانید انواع و اقسام ویجت‌ها را تعبیه کنید و بـه‌اسانی ازآن‌ها استفاده کنید. همچنین با سوایپ بـه بالا، میتوانید منویی مشابه نظارت سنتر آیفون را اجرا کنید. اگر میخواهید ظاهر مشابه اندروید خالص را داشته باشید:

 

بهتر اسـت از لانچر Google Now استفاده کنید. در جدید ترین نسخه آن، می توانید اندازه آیکون‌ها را عادی‌سازی کنید تا از این لحاظ با یک دیگر تفاوت محسوسی نداشته باشند. همچنین با بهره‌گیری از این لانچر میتوانید از گوشی خود در حالت افقی استفاده کنید. در نهایت باید بـه Apex اشاره کنیم کـه مدت‌هاست بـه‌عنوان گزینه‌ي جای گزین Nova مطرح میشود و مانند آن از امکانات شخصی‌سازی زیادی بهره می برد.

 

اپلیکیشن‌ های آیکون پک:

Pixel Icon Pack / Belle UI / Delta / Polycon / Immaterialis / Simpax

 

یکیدیگر از قابلیت‌هاي جذاب این سیستم‌عامل این اسـت کـه با بهره‌گیری از اپلیکیشن هاي اندروید میتوان شکل و شمایل آیکون‌ها را تغییر داد. اگر از کاستوم لانچرها استفاده میکنید، میتوانید برای تغییر آیکون‌ها از طریق پلی استور آیکون‌پک‌هاي موردنظر خودرا دانلود کنید کـه طبق معمولً تعداد زیادی از آن‌ها رایگان هستند.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

دراین بین بـه‌عنوان مثال آیکون پک Pixel آیکون‌هاي اندروید نوقا را ارائه میدهد و بـه غیر ازآن سه گزینه‌ي دیگر هم مطرح کرده‌ایم. البته همان طور کـه گفتیم دراین زمینه تنوع بسیار زیادی وجوددارد و بهتر اسـت خودتان در پلی استور آن‌ها را بررسی کنید.

 

بهترین اپلیکیشن‌ های تغییر پس‌ زمینه :

Wallpapers by Google / Muzei / Wallp

 

متأسفانه گوشی‌هاي اندرویدی بصورت پیش‌فرض در زمینه‌ي عکسهای پس‌زمینه حق انتخاب زیادی رابه کاربر ارائه نمی دهند. خوشبختانه در بین اپلیکیشن هاي اندروید اپلیکیشن‌هاي خوبی دراین زمینه وجوددارد. یکی ازآن‌ها اپلیکیشن Wallpapers از شرکت گوگل اسـت کـه عکسهای جذابی رابه‌صورت خودکار بـه‌عنوان پس‌زمینه انتخاب می کند و آن‌ها را تغییر می دهد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اپلیکیشن بعدی Muzei نام دارد کـه توسط یکی از مهندسان گوگل توسعه یافته اسـت. یکی از قابلیت‌هاي آن، مات کردن تصویر پس‌زمینه اسـت کـه برای مشاهده‌ي آیکون اپلیکیشن‌ها با مشکل مواجه نشوید. در نهایت باید بـه Wallp اشاره کنیم کـه عکسهای پس‌زمینه پیش‌فرض انواع و اقسام گوشی‌ها را دریک جا جمع کرده اسـت.

 

عکس و ویدیو :

Google Photos / QuickPic

 

ویرایش عکس:

Snapseed / VSCO / Prisma / Facetune / Hypocam

 

اسکن:

PhotoScan / CamScanner

 

گوگل فوتوز انقلاب کوچکی در زمینه‌ي ذخیره‌سازی و اشتراک عکسهای بـه ارمغان آورد؛ دراین سرویس ظرفیت نامحدودی برای عکس‌هایي کـه از حداکثر رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی بهره میبرند، ارائه میشود و می توان کیفیت عکس‌هاي با کیفیت‌تر را هم کاهش داد. همچنین با توجه بـه این کـه این سرویس در پلتفرم‌هاي مختلفی ارائه میشود، کار کاربران برای اشتراک‌گذاری عکسهای موردنظرشان بسیار ساده‌تر شده اسـت.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

همچنین دراین سرویس عکس‌هاي مختلف با توجه بـه شاخص‌هاي متنوع، بـه‌خوبی دسته‌بندی می شوند. در زمینه‌ي ساده‌ سازی سازماندهی عکس‌ها، می توانیم اپلیکیشن QuickPic را توصیه کنیم. این اپلیکیشن سبک از رابط کاربری ساده‌اي بهره می برد و با استفاده ازآن بـه‌سادگی میتوانید عکس‌هاي خودرا مرتب کنید. اپلیکیشن Snapseed کـه چند سال قبل توسط گوگل خریداری شد.

 

این برنامه از بین اپلیکیشن هاي اندروید در زمینه‌ي ویرایش عکس از امکانات قابل توجهی بهره می برد. اول از هر چیزی باید بـه رابط کاربری ساده و جذاب آن اشاره کنیم و درضمن نباید انواع و اقسام ابزارهای هیجان‌انگیز موجود در آنرا از قلم بیندازیم. این اپلیکیشن کاملاً رایگان اسـت، هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد و همواره در بین بهترین اپلیکیشن هاي اندروید در زمینه‌ي ویرایش عکس، نام آن دیده می شود.

 

اپلیکیشن VSCO Cam بـه داشتن فیلترهای جذاب شهرت دارد. اگر چـه این اپلیکیشن هم از ابزارهای خوبی برای ویرایش عکس بهره میبرد، ولی تعداد زیادی از کاربران برای کلکسیون فیلترهای جذاب کـه تعداد زیادی از آن‌ها پولی هستند، از این اپلیکیشن استفاده میکنند. یکی از بهترین اپلیکیشن هاي اندروید برای اسکن مدارک، اپلیکیشن CamScanner اسـت کـه بـه خوبی و سادگی چنین کاری را انجام میدهد.

 

بهترین اپلیکیشن‌ های ویرایش ویدیو : Quik / Magisto

 

شرکت GoPro با ارائه اپلیکیشن Quick وارد عرصه‌ي نرم‌افزار شد ودر این زمینه توانست توجهات زیادی را جلب کند. این اپلیکیشن با بهره‌گیری از عکسهای و ویدیوهای موردنظر کاربر، بـه‌سادگی و بـه زیبایی می تواند ویدیوهای کوتاه و بلندی را خلق کند.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

در همین زمینه می توانیم بـه اپلیکیشن Magisto هم اشاره کنیم کـه از لحاظ بازرسی موسیقی و افکت‌هاي متنوع حرف زیادی برای گفتن دارد.

 

بهترین ویدیو پلیر : VLC / MX Player

در بین کامپیوترهای دسکتاپ، نرم‌افزار VLC بـه پخش انواع و اقسام فرمت‌ها شهرت دارد ودر گجت‌ها هم این اپلیکیشن بسیار پرطرفدار اسـت. بعد از سالها قرار داشتن در حالت بتا، حالا این اپلیکیشن دیگر از حالت آزمایشی بیرون آمده اسـت.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اپلیکیشن MX Player هم در بین اپلیکیشن هاي اندروید جایگاه مهمی دارد. رابط کاربری آن سوایپ‌محور اسـت و بهمین خاطر با گجت‌هاي لمسی بـه‌اسانی و سادگی می توان ازآن و قابلیت‌هاي متنوعی کـه ارائه میدهد، استفاده کرد.

 

موسیقی، استریم موسیقی : Spotify

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اسپاتیفای نیازی بـه معرفی ندارد. با پرداخت اشتراک ماهانه، کاربران میتوانند بـه بیش از ۲۰ میلیون موزیک از سرتاسر جهان دسترسی داشته باشند. درضمن میتوان از نسخه‌ي رایگان آن هم استفاده کرد کـه البته بـه غیر از تبلیغات، محدودیت‌هایي هم دارد.

 

اپلیکیشن برش آهنگ : Lexis Audio Editor

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

گاهی اوقات بـه دلایل مختلف، میخواهیم فقط بخشی از موزیک موردنظر خودرا انتخاب کنیم. در بین اپلیکیشن هاي اندروید فعال دراین زمینه، اپلیکیشن Lexis Audio Editor رابط کاربری بسیار ساده‌اي دارد و با استفاده ازآن بـه‌اسانی می توانید تکه‌اي از موزیک موردنظر خودرا انتخاب و آنرا ذخیره کنید.

 

اپلیکیشن برای دی‌ جی‌ ها :

djay2

 

لوپ کردن:

Nanoloop

 

اپلیکیشن‌ های بسیار حرفه‌ ای موسیقی :

Caustic 3 / FL Studio Mobile

 

اگر دی‌جی هستید، بـه احتمال زیاد از دستگاه‌هاي حرفه‌اي بهره می برید ولی اگر بـه هر دلیلی ناچار بـه استفاده از گوشی اندرویدی خود شده‌اید، تا حدی میتوانید روی اپلیکیشن Djay2 حساب کنید. این اپلیکیشن بر روی گوشی‌هاي جدید بـه‌خوبی جواب میدهد و از قابلیت‌هاي متنوعی هم بهره می برد. اگرهم علاقه‌ي زیادی بـه ساخت بیت دارید، Nanoloop دراین زمینه یکی از بهترین اپلیکیشن هاي اندروید اسـت.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

غیر از ابزارهای مختلف، این اپلیکیشن از سمپل‌هاي خوبی هم بهره میبرد و استفاده ازآن بسیار آسان اسـت. در نهایت اگر از حرفه‌اي‌هاي موسیقی هستید، بهتر اسـت نگاهی بـه اپلیکیشن‌هاي Caustic و FL Studio Mobile بیندازید. این اپلیکیشن‌هاي نیرومند از ابزارهای حرفه‌اي زیادی بهره می برند و برای بهره‌گیری ازآن‌ها بهتر اسـت از یک تبلت نیرومند استفاده کنید.

 


 

و در ادامه تعداد اپلیکیشن‌ های دانلود شده در سال ۲۰۱۸ به رقم ۱۱۳ میلیارد رسید

 

یکی از شرکت‌هاي فعال در زمینه‌ي تحلیل وضعیت اپلیکیشن‌ها بنام App Annie، در جدید ترین گزارش خود آورده کـه آمار دانلود اپلیکیشن ها درسال ۲۰۱۸ بـه رقم ۱۱۳ میلیارد رسیده اسـت. این یعنی در مقایسه با سال گذشته، شاهد افزایش ۱۰ درصدی هستیم. همچنین در همین مدت، کاربران بیش از ۷۶ میلیارد دلار برای اپلیکیشن‌ها هزینه کرده‌اند کـه ۲۰ درصد بیش از سال ۲۰۱۷ اسـت.

 

این آمار با ترکیب ارقام مربوط بـه اپ استور اپل و پلی استور گوگل بـه دست آمده و تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ را در بر میگیرد. مانند همیشه، اپلیکیشن‌هاي بازی بیشترین درآمد را داشته‌اند. طبق پیش‌بینی این شرکت، درآمد حاصل از فروش و خدمات اپلیکیشن‌ها درسال ۲۰۱۹، شامل فروشگاه‌هاي جداگانه در چین، بـه رقم ۱۲۲ میلیارد دلار می رسد. درسال ۲۰۱۸، کاربران گوشی‌هاي هوشمند بـه‌طور میانگین:

 

روزانه سه ساعت صرف اپلیکیشن هاي خود کردند کـه ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته و ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ اسـت. ترکیب آمار نصب اپلیکیشن‌هاي غیر بازی در هردو فروشگاه، نشان میدهد کـه فیسبوک مسنجر مقام اول را ازآن خود کرده ودر رتبه‌ي دوم اپلیکیشن فیسبوک قرار دارد. در مقام‌هاي سوم و چهارم هم بـه ترتیب واتس‌اپ و اپلیکیشن پر سر و صدای TikTok دیده میشود.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اینستاگرام هم بـه مقام پنجم تکیه زده اسـت. مقام یک تا پنجم بازی‌ها هم بـه ترتیب روبه‌رو اسـت:Helix Jump، Subway Surfers، PUBG Mobile، Free Fire و Love Balls. از لحاظ پردرآمدترین اپلیکیشن‌ها هم در مقام اول اپلیکیشن استریمینگ ویدیو نتفلیکس دیده میشود ودر ادامه اپلیکیشن دوست‌یابی Tinder در رتبه‌ي دوم قرار دارد.

بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه

اپلیکیشن‌هاي چینی Tencent Video و IQIYI رتبه‌هاي سوم و چهارم را ازآن خود کرده‌اند و رتبه‌ي پنجم ازآن Pandora Music شده اسـت. در لیست پردرآمدترین بازی‌ها هم Fate/Grand Order مقام اول رابه دست آورده و سپس در رتبه‌هاي بعدی، میتوانیم نام بازی‌هاي Honour of Kings، Monster Strike، Candy Crush Saga و Lineage M را مشاهده کنیم. گفتنی اسـت دراین دسته‌بندی، Pokemon GO مقام هفتم را کسب کرده اسـت.

 

نوشته بهترین اپلیکیشن های اندروید 2018 + رکوردهای دانلود برنامه اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس


عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس هاي کریسمس 2019 را جمع آوری کرده ایم. امروز بهترین عکس پروفایل هاي کریسمس رابه همراه تاریخچه کوتاهی از این روز، مرور می‌کنیم. کریسمس و آغاز سال نو میلادی یکی از مهم ترین مراسمات بزرگ ترین جمعیت مذهبی جهان، یعنی مسیحی ها اسـت. البته در کشور هـای مسلمان کریسمس رنگ و بوی خاصی ندارد اما مسیحیان مقیم این کشورها کریسمس را جشن می گیرند.

 

این عید پاک رو بـه پاکترین دل دنیا تبریک میگم

امیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونم

و سال دیگه هم بهت تبریک بگم

و پاکی رو با هم جشن بگیریم

کریسمس مبارک

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

کریسمس یا نوئل جشنی اسـت کـه هرساله با آغاز سال نو میلادی همراه می شود. این جشن‌ها پیشینه تاریخی دوری دارد و از سالیان قبل مسیحیان کریسمس را جشن گرفته و آن رابه یک دیگر تبریک میگویند. این جشن در آیین مسیحیت بـه منظور گرامی‌داشت زادروز مسیح برگزار میشود. بهمین منظور ایام دوازده روزه کریسمس با سال روز میلاد مسیح در ۲۵ دسامبر آغاز گشته و تا جشن خاج‌شویان در روز ۶ ژانویه ادامه مییابد.

 

هرچند مهم ترین عید مذهبی مسیحیان، روز عید پاک «بعنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی» اسـت، بسیاری بـه‌خصوص در کشور هـای ایالات متحده و کانادا، کریسمس را مهمترین رویداد سالانه مسیحی محسوب می‌دارند. با وجودی کـه این روز، یک عید مذهبی شناخته میشود، از اوایل سده بیستم میلادی بـه بعد بطور گسترده بعنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار شده اسـت.

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

کریسمس با آیین‌هاي ویژه‌اي بـه‌طور مثال آراستن یک درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی خیالی بنام بابانوئل در آن نقشی مهم دارد. مسیحیان برای جشن گرفتن میلاد عیسی مسیح بـه کلیساها می روند، در منزل یک درخت کاج را تزیین و چراغانی می کنند ودر خیابان‌ها و کوچه‌ها دسته‌دسته سرودهای پرستشی و شکرگزاری اجرا می‌نمایند.

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

تصاویر پروفایل کریسمس برای اینستاگرام و تلگرام

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس پروفایل برای کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

تاریخ جشن کریسمس «Christmas Day» با تاریخ شروع سال نو میلادی متفاوت بوده و امسال برابر با روز سه شنبه 4 دی ماه ۱۳۹۷ مصادف با 25 دسامبر 2018 اسـت. مبنای انتخاب تاریخ کریسمس تولد حضرت عیسی «ع» اسـت. جشن کریسمس مراسمی اسـت مخصوص مسیحیان کـه بـه مانند نوروز یاد آور پایان سال و شروع سالی جدید اسـت. در ادیان آسمانی روز‌هایي درسال وجود دارند کـه پیروان این ادیان آن‌ها را مقدس می‌شمارند.

 

کریسمس یکی از روز‌هایي اسـت کـه مسیحیان آنرا مقدس شمرده و آن رابه سال روز تولد حضرت عیسی نسبت می دهند. دراین روز کـه بـه صورت سنتی ۲۵ دسامبر در میان مسیحیان جشن گرفته میشود، ولی برخی کلیسا‌هاي ارتدکس شرقی روز ۷ ژانویه را بعنوان کریسمس جشن میگیرند کـه با ۲۵ دسامبر در تقویم جولیان یکسان اسـت. این تاریخ‌ها تنها سنتی بوده و بنظر نمی رسد تاریخ حقیقی تولد مسیح چنین روزی بوده باشد.

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

کارت پستال تبریک کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس تبریک کریسمس 2019

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

توس جولیوس آفریکانوس اولین مورخ مسیحی بود کـه شرح وقایع جهانی را آغاز کرد در رایج کردن این ایده کـه مسیح روز 25 دسامبر متولد شد نقش محوری داشت. این تاریخ نه ماه پس از تاریخ آبستن شدن حضرت مریم «س» «۲۵ مارس» محسوب می شود. از سوی دیگر 25 مارس تاریخ اعتدال بهاری بوده و خلق حضرت آدم «ع» تلقی می شود. 

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

اس ام اس و متن تبریک کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس برای تبریک کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

در اواسط قرون وسطی تعطیلات کریسمس بـه قدری پررنگ بود کـه وقایع نویسان و مورخان بـه کرات اشاره کرده اند کـه تعداد زیادی از نجیب زادگان و اشراف کریسمس را جشن می‌گرفتند. ریچارد دوم سلطان انگلستان درسال 1377 جشن کریسمسی برگزار کرد کـه 28 گاو و 3 هزار گوسفند بعنوان غذا سرو شد. سرود خواندن در جشن‌هاي کریسمس نیز از قرون وسطی شکل گرفت.

 

اما تعداد زیادی از نویسندگان آن زمان این گروه‌هاي موسیقی را تقبیح کرده و اظهار داشتند کـه این شیوه ممکن اسـت بـه ادامه یافتن سنت‌هاي ساتارنولیا و یول منتهی شود. اواخر قرن بیستم ایالات متحده با مناقشه‌اي برسر ماهیت کریسمس و جایگاه آن بعنوان جشن دینی یا سکولار مواجه شد. چرا کـه برخی بـه رسمیت شناختن کریسمس را بعنوان تعطیلات فدرال نقض قانون جدایی کلیسا و دولت میدانند.

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

متن برای تبریک کریسمس همراه با عکس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس نوشته کریسمس

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

این امر چندین بار در دادگاه‌هاي مختلف مطرح شد و دادگاه عالی ایالات متحده روز ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ حکم داد کـه بـه رسمیت شناخت روز کریسمس بعنوان تعطیلات رسمی و عمومی نقض کننده قانون جدایی دین از حکومت نیست چرا کـه این روز یک هدف واضح سکولار در پی دارد. نگرانی‌هایي کـه در رابطه با ترکیب ماهیت سکولار با کریسمس مسیحی وجود داشت در قرن بیست ویکم نیز ادامه دارد.

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس پروفایل کریسمس 2019

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

عکس نوشته های کریسمس 2019

عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس

دوباره فصل سرما

و شادی‌هاي آغاز سال نو میلادی فرا رسید

عید کریسمس و آغاز سال جدید میلادی

بر تمامی مسیحیان جهان خجسته باد

 

 

نوشته عکس کریسمس 2019 | بهترین عکس پروفایل های کریسمس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)


استوری های ستاره های ایرانی 

در اینبخش هفتگی، مروری داریم بر پربازدیدترین استوری هاي ستاره هاي ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام. هنرمندان، ورزشکاران، بازیگران، خواننده ها و… احوالات و روزمرگی هایشان رابه صورت استوری یا داستانک با طرافداران و فالوورهای شان بـه اشتراک می گذارند. امروز از ریحانه پارسا و بهاره رهنما گرفته تا امیرمهدی ژوله و مهدی پاکدل، پربازدیدترین ها و محبوب ترین استوری هاي این هفته را مرور می‌کنیم.

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری ریحانه پارسا

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

سپیده خداوردی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

نیلوفر امینی فر

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

بهاره رهنما

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

محسن افشانی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

بهاره کیان افشار

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

الهه حصاری

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری دنیا مدنی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

دنیا مدنی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

فریبا نادری

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

امیرمهدی ژوله

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

مهناز افشار

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

پرستو صالحی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری پریچهر قنبری

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

روناک یونسی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

روناک یونسی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری سارا روستاپور

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری شبنم فرشادجو

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

ترلان پروانه

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

مهدی پاکدل

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری نازنین بیاتی

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

استوری سپیده گلچین

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

علی انصاریان

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

ملیکا شریفی نیا

استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35)

داریوش فرضیایی

 

نوشته استوری بازیگران و ستاره های ایرانی در آخر سال میلادی (35) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98


مدل مانتو عیدانه 98 | مانتو رسمی و اسپرت 

در اینبخش انواع مدل مانتو عیدانه 1398 را جمع آوری کرده ایم. از هم اکنون و دوماه مانده بـه عید نوروز 98 هیاهوی خرید و فروش تولید کننده گان و عرضه کننده گان در بازارهای مختلف شروع شده اسـت. امروز انواع مانتوهای رسمی و همچنین اسپرت برای پوشش عیدانه را مرور می‌کنیم، در بین مدلهای امروزمان نکاتی را هم راجع بـه انتخاب و ست کردن مانتو، می‌خوانیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

اگر چـه تن پوش بـه شکل مانتو در فرهنگ و سنت ایرانی تاریخچه چندانی ندارد، ولی در جامعه امروز، یکی از ملزومات پوشش برای خانم‌ها محسوب میشود. در نتیجه طراحان و متخصصان مد و پوشاک سعی بر آن داشته‌اند تا با درنظر گرفتن فاکتور‌هاي زیبایی و اسانی متناسب با فصول سال سلیقه‌هاي مختلف را پوشش دهند.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو مجلسی عید نوروز 1398 رنگ مد سال

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مانتو های طرح دار برای عید نوروز 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

همانگونه کـه می دانید رنگ‌هاي تیره، نور آفتاب رابه خود جذب می کنند و گزینه مناسبی برای اول بهار و آخر زمستان نخواهند بود. رنگ‌هایي مانند سیاه، قهوه‌اي، سرمه‌اي، زرد و قرمز. پس در تابستان بـه دنبال رنگ‌هاي روشن بویژه رنگ سفید باشید. رنگ سفید بـه میزان قابل توجهی نور را از خود عبور می دهد.

 

همچنین مانع از این خواهد شد کـه شـما احساس ناخوشایند گرمازدگی را تجربه کنید. اگر چـه رنگ سفید و یا بطور کلی رنگ‌هاي روشن ممکن اسـت این مشکل را داشته باشند کـه زود کثیف شوند و یا لک عرق را نمایان کنند. ولی این نکته باعث خواهد شد تا افراد توجه بیشتری بـه نظافت و آراستگی خود داشته باشند.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو عید 1398 در انواع در طرح و رنگ های متنوع

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

زیباترین مدل مانتو برای عید 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

البته طبق معمول مانتو‌هاي بهاری گشاد و آزادتر از حد معمول طراحی و دوخته می شوند تا هم هوا رابه اسانی از خود عبور دهند. در نتیجه اگر از رنگ‌هاي تیره استفاده میکنید، نوع جنس پارچه و نازکی آنرا در الویت قرار دهید. امروزه طراحان مد و پوشاک از پارچه‌هاي گیپور ظریف، تور و حریر نازک در طراحی انواع مدل‌ مانتو بهاره بیش از پیش بهره میبرند.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو اسپرت دخترانه شیک سال 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو بهاری 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

پارچه راه راه: اگر قصد انتخاب مانتو با پارچه راه راه را دارید، این نکته را فراموش نکنید کـه پارچه‌هایي با راه راه افقی اندام شـما را چاق‌تر نشان خواهند داد و مناسب افراد لاغر و باریک هستند. اگر اندام درشت‌تری دارید، بـه سراغ پارچه‌هاي راه راه با فواصل منظم و نزدیک بـه هم بروید.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو سال 98

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو اسپرت عید 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

پارچه چهار‌خانه: طرح چهارخانه طبق معمول برای مانتو‌هاي اسپرت مورد استفاده قرار می‌گیردبه گزارش مجله مد پارس ناز اگر انتخاب شـما پارچه چهارخانه اسـت، بـه این نکته توجه داشته باشید کـه هرچه چهارخانه‌ها ریزتر و تراکم بیشتری داشته باشند اندام شـما را ظریف‌تر و برعکس، چهارخانه‌هاي درشت، اندام شـما را پرتر نشان خواهند داد.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو بهاری دخترانه + مدل مانتو مجلسی عید 1398

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مانتو دخترانه عید1398 + مانتو زنانه عید 98

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

نکته بسیار مهمی کـه در هنگام انتخاب لباس، شناخت و آگاهی از فرم اندام و انتخاب بر اساس فاکتور‌هاي مربوط بـه ویژگی‌هاي اندام‌تان اسـت. اگر قد بلند و لاغر اندام هستید، مانتو‌هاي تک‌رنگ شـما را بلند و باریک‌تر نشان خواهند داد. انتخاب رنگی متفاوت برای مانتو و شلوارتان، فواصل مناسبی را ایجاد می کنند کـه بـه متناسب‌تر شدن اندام شـما کمک خواهد کرد.

 

اگر کوتاه قد و ریز اندام هستید، مانتو‌هاي کلوش و خیلی گشاد برای شـما مناسب نیستند. بهتر اسـت بـه دنبال مدل‌هاي تنگ‌تر باشید. درست اسـت کـه امسال مانتو‌هاي بلند و گشاد مد هستند، ولی بـه این نکته توجه داشته باشید کـه اگر قد مانتو شـما بیش از ۱۵ سانتی‌متر زیر زانو باشد، شـما را کوتاه‌تر از حد معمول نشان خواهد داد.

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو مجلسی عید 1398 + مانتو عیدانه

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98

اگر شکم بزرگی دارید، دور مانتو‌هاي کمردار را خط بکشید. این مدل مانتو‌ها باعث میشوند کـه ناخواسته توجه بیشتری را دراین ناحیه معطوف کنید. در عوض مدل‌هاي راسته را امتحان کنید. اگر سینه‌هاي بزرگی دارید، مانتو‌هاي چسبان و دکمه‌دار سینه‌هاي شـما را بزرگ‌تر نشان خواهد داد و باز بودن فواصل بین دکمه‌ها ظاهر نامناسبی را ایجاد می کنند.

 

مانتو‌هایي با بالاتنه گشاد برای شـما مناسب‌تر اسـت. اگر سینه‌هاي کوچکی دارید، مانتو‌هاي طرح دار بپوشید. افراد با سینه‌هاي کوچک طبق معمول فرم اندام گلابی شکل دارند. برای ایجاد تعادل، مانتو‌هاي طرح دار و رنگ روشن با شلوار‌هاي تک‌رنگ و ساده را انتخاب کنید.

 

نوشته مدل مانتو عید نوروز 1398 مجلسی و اسپرت | مدل مانتو رسمی سال 98 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام


بیوگرافی ساره بیات و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

 

در اینبخش بیوگرافی خانم ساره بیات بازیگر سینما و تلویزیون را مرور میکنیم. بیشتر مـا وی را با فیلمهای جدایی نادر از سیمین و همچنین محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی می شناسیم. خواهر او سروین بیات همسر فوتبالیست معروف رضا قوچان نژاد می باشد، امروز مروری داریم بر زندگی نامه این بازیگر معروف و محبوب و همچنین صفحه اینستاگرامی وی را نیز مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

ساره بیات مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

زندگی نامه ساره بیات همراه با عکس

 

ساره بیات زادۀ 14 مهرماه 1358 در مشهد، بازیگر اسـت.فارغ‌التحصیل رشته هنر از دانشگاه و بازیگری از موسسه کارنامه می‌باشد، از سال 1380 وارد تئاتر شد ودر جشنواره پلیس در نخستین کارش، جایزه بهترین بازیگری رابه همراه دیپلم افتخار کسب کرد.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

تصاویر جدید اینستاگرامی ساره بیات

 

بعد از اخذ مدرک بازیگری از موسسه کارنامه بـه مجموعه یک مشت پر عقاب دعوت شد و بعد از اتمام آن با فیلم سینمایی مقلد شیطان وارد سینما شد کـه با بازی در اینکار نیز نامزد دریافت جایزه هم شد. ساره بیات از سال 80 وارد بازیگری شده ودر تئاتر فعالیت داشته اسـت.بازیگری در سینما را درسال 1385 با بازی در فیلم مقلد شیطان آغاز نمود و بازیگری در تلویزیون رابا بازی در سریال یک مشت پر عقاب شروع کرد.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

عکس های خفن و جدید ساره بیات

 

در سریال عاشقانه کـه از شبکه خانگی بـه کارگردانی منوچهر هادی منتشر شده اسـت در نقش پگاه بـه ایفای نقش پرداخته اسـت. او میگوید: خانوادم با بازیگری مخالف بودند،برای همین مـن پنهانی رشته تحصیلی دانشگاهم را هنر انتخاب کردم کـه از راه هنر یواشکی وارد بازیگری بشوم ولی نشد و دانشگاه هنر خواندم و بعد کـه دانشگاه بـه پایان رسید، با کلاس‌ هاي بازیگری ذهن خانواده‌ ام را آماده کردم.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

تصاویر ساره بیات با خواهرش و رضا قوچان نژاد

 

شروع فعالیتش با تئاتر درسال 80 بود، دو سال تئاتر کار کرد ودر جشنواره پلیس بـه عنوان نفر اول بازیگر زن انتخاب شد اما بـه دلیل مخالفت خانواده و سن کم مدتی بازیگری را کنار گذاشت و پس از دانشگاه در کلاس هاي بازیگری پرویز پرستویی در موسسه کارنامه دوره هاي کامل بازی را گذراند.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

عکس ساره بیات با رضا قوچان نژاد

 

ساره بیات یک خواهر بـه نام سروین کـه همسر رضا قوچان نژاد هست دارد، خانواده اش مخالف بازیگر شدنش بودند.اما او حالا یک ارتیست معروف در ایران اسـت. حضور ساره بیات در سریال بی گناهان درسال 1387 چهره اش را شناخته تر کرد.با فیلم جدایی نادر از سیمین درسال 89 بـه کارگردانی اصغر فرهادی در نقش راضیه و کسب چندین عنوان جایزه ازجمله اسکار بهترین فیلم خارجی موجب شهرت وی شد.

 

نحوه حضور ساره بیات در جدایی نادر از سیمین

توسط ‌حبیب رضایی بـه گروه و دستیاران آقای فرهادی معرفی شدم. جلسه‌ هاي متعددی داشتیم تا بـه انچه مد‌نظر ایشان بود برسم ودر نهایت وقتی انتخاب شدم، خیلی خوشحال بودم، چون بـه نظرم تمام روزهای کار با ایشان مثل یک کلاس درس مهم بود.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

عکس ساره بیات با محمدرضا گلزار

 

ساره بیات درسال 89 با بازی درخشانش در فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل زن از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر و خرس نقره‌اي بهترین بازیگر زن بـه طور مشترک با لیلا حاتمی و سارینا فرهادی از جشنواره فیلم برلین را کسب کرد. جدایی نادر از سیمین فیلمی با ژانر درام بـه کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی اصغر فرهادی می‌باشد.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

فیلم های ساره بیات + سریال های ساره بیات

 

ساره بیات موفق بـه کسب جایزه بهترین بازیگر زن برای فیلم فصل فراموشی جشنواره بین المللی عشق در کشور آمریکا سال 1395 شد همچنین خرس نقره اي بهترین بازیگر زن بـه طور مشترک با لیلا حاتمی و سارینا فرهادی از جشنواره فیلم برلین «2010» و دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل زن از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر و جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل از حلقه منتقدان فیلم لندن 2012 هر سه برای فیلم جدایی نادر از سیمن را بدست آورده اسـت.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

عکس مادر ساره بیات + قد و وزن ساره بیات

 

فیلم سینمایی «عادت نمیکنیم»«آااادت نمى كنيم» دومین ساخته ابراهیم ابراهیمیان از 12 خرداد ماه بـه سرگروهی سینما اریکه ایرانیان اکران شده اسـت. داستان – عادت نمی‌کنیم – درباره احمدرضا مقدم، استاد برجسته دانشگاه اسـت کـه بـه واسطه شک مهتاب همسرش، مسیر تازه اي پیش روی خود می یابد. این شک در بستر خانواده ریشه می‌دواند و بـه آرامی همه ی داشته‌ هاي احمدرضا را تحت الشعاع قرار میدهد.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات و همسرش + ساره بیات و خواهرش + ازدواج ساره بیات

 

-عادت نمیکنیم- مضمونی اجتماعی وشهری دارد و درباره بـه وجود آمدن تنش میان دو خانواده از دو طبقه مختلف اجتماعی اسـت.فیلم -عادت نمی‌کنیم- دربخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. این فیلم دربخش هاي بهترین بازیگر نقش اول زن «ساره بیات» و بهترین بازیگر مکمل مرد«حمیدرضا آذرنگ» نامزد سیمرغ بلورین شده بود.

 

حضور ساره بیات در فیلم محمد «ص»

حضور در بعضی کارها کاملا دلی اسـت و حس خوبی کـه آن کار دارد باعث می‌ شود بـه هیچ مساله دیگری فکر نکند برای مـن پیشنهاد بازی در نقش دایه حضرت محمد «ص» در پروژه بزرگ محمد «ص»، اتفاق فرخنده و مبارکی بود کـه اصلا در مورد پذیرش کار حتی لحظه‌ اي تردید نداشتم.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس هاي ساره بیات + گفتگو و اینستاگرام

 

بـه چیزی کـه میخواستم رسیدم.فکر می‌ کنم بـه هر چیزی کـه دراین حرفه می‌ خواستم تا بـه امروز رسیده‌ام.شاید خیلی کم‌ توقع باشم ولی بـه آن چیزی کـه خواستم رسیدم، خیلی سخت بـه این جا رسیدم و شاید برای همین اسـت کـه خیلی جایگاهم را دوست دارم.

 

پیج اینستاگرام ساره بیات

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

_sarehbayat

 


 

در ادامه مروری بر صفحه اینستاگرام ساره بیات

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی خانم ساره بیات و از فعالیت هاي مجازی و همچنین پست هایي کـه بـه اشتراک می‌گذارد با خبر میشویم.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: عاشق همديگه بودن … نگاه كن دختره مي خواد خودشو از بالا بندازه پايين بيچاره پسره چـه التماسى مي كنه. «دیالوگی از فیلم #اتاق_تاریک همین حالا در اکران مردمی 

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: ممنونم از مهرتون

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: نفس مـن،دورانم… تولد دوباره ام رو مدیون تـو هستم. خدایا شکرت کـه زندگیمو بهم هدیه دادی❤

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: پانی « پانته آ بهرام » نازنینم، چقدر غصه دار شدم،چقدر در غمت شریکم،برات از خدای مهربان صبر میخوام و آرامش.فرشته زیبات در پناه امن خدا باشه.

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: رونمایی از مجموعه مستند صنایع دستی با نام «دست آفریده ها» در سالن همایش‌هاي موزه ملی

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: منوچهر عزیز، رفیق،،، تولدت مبارک. در پناه امن خدای مهربان باشی🤲🏻

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: ممنونم از زحمات #هادی_ساعی عزیز🙏🏻

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: آدمی بـه مرور آرام می گیرد بزرگ میشود بالغ میشود و پای اشتباهاتش می ‌ایستد آن ها رابه گردن دیگران نمی‌اندازد و دنبال مقصر نمی گردد گذشته‌اش را قبول می‌کند نادیده‌اش نمیگیرد و اجازه میدهد هر چیزی کـه بوده در همان گذشته بماند.

 

آدمی از یک جایی بـه بعد می ‌فهمد کـه از حالا باید آینده‌ اش را از نـو بسازد اما بـه نوعی دیگر می‌فهمد کـه زندگی یک موهبت اسـت، یک غنیمت اسـت، یک نعمت اسـت و نباید آنرا فدای آدم‌هاي بی مقدار کرد! اصلا از یک جایی بـه بعد حال آدم خودش خوب می شود …

بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام

ساره بیات درباره این عکس نوشته: با حال خوب،.تقدیم بـه عزیزانم❤

 

نوشته بیوگرافی ساره بیات و همسرش + عکس های ساره بیات + مصاحبه و اینستاگرام اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی


عکس نوشته عاشقانه زمستانی + متن های عاشقانه برفی

 

بالاخره وارد زمستان شدیم، وارد فصل سرد و سفید. امروز مجموعه اي از عکس نوشته عاشقانه زمستانی رابه همراه متن هاي زیبای برفی، جمع آوری کرده ایم. متولدین فصل زمستان و می‌توانند از متن ها و عکس هاي امروز برای پروفایل هاي اجتماعی و همچنین پست هاي اینستاگرامی شان استفاده کنند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این مجموعه زیبا رابه همراه هم مرور کنیم.

 

زمستان اسـت

و میل هاي بافتنی میخواهند نبودنت را ببافند

مشتاقانه

رج بـه رج

و مـن چـه کودکانه دلخوشم

شال گردنی باشم

تا حواسم گرم آمدنت باشند

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

‏دلم یک زمستان سخت می خواهد

یک برف، یک کولاک بـه وسعت تاریخ !

کـه ببارد

کـه ببارد

کـه ببارد

و تمام راهها بسته شود

و تـو چاره اي جز ماندن نداشته باشی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

دلم تنگ می‌ شود گاهی

برای يک دوستت دارم ساده

دو فنجان قهوه ي داغ

سه روز تعطيلی در زمستان

چهار خنده‌ ي بلند

و پنج انگشت دوست داشتنی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

شعر عاشقانه زمستانی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس عاشقانه دو نفره شاد زمستانی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

حتی ممکن اسـت این شالگردن

اصلا خوب از آب در نیاید و تـو را گرم نکند

اما هر رجي کـه ناشیانه می بافم

قلبِ مرا گرم میکند

و زندگی مان را

مـن این صحنه را از بچگی دوست داشته ام

زنی کـه در پاییز

برای مردی در زمستان

شال گردن می بافد 

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس متن دار عاشقانه زمستانی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس زمستانی برای تلگرام

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

و بی تـو لحظه اي حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم ؟

چگونه می‌روی با این کـه می‌دانی چـه تنهایم ؟

شاید زمستان

فصل بهتری برای آمدن باشد

بیخود گول ظاهر عاشقانه پاییز را خورده بودیم

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس عاشقانه دونفره زمستان برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

متن زمستانی برای بیو

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

دوست داشتن هاي تـو

شبیه خورشید اسـت

گرم می‌کند وقتی کـه زمستان دستانم را کرخ کرده

عشق می بخشد

وقتی کـه در لحظه هایم دلتنگ میشوم

جان میدهد تنم را

آنهم لحظه اي کـه فقط نیستی و مـن هنوز در رویا ب سر می‌برم

اندیشه ي مـن بـه تـو گرم اسـت

تـو خورشید باش و مـن

تنهاترین عاشقی کـه هنوز نمی‌داند چگونه طلوع کند

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

متن عاشقانه زمستانی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس عاشقانه زمستان برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

خوی بد دارم ملولم تـو مرا معذور دار

خوی مـن کی خوش شود بی‌روی خوبت اي نگار

بی‌تـو هستم چون زمستان خلق از مـن در عذاب

با تـو هستم چون گلستان خوی مـن خوی بهار

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس پروفایل زمستانی + عکس نوشته های زمستانی همراه با عکس

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن هاي عاشقانه برای روزهای برفی

عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی

چـه سرد اسـت این زمستان بی رحم

اي خورشیده مـن

درمن طلوع کن

جسم خسته ي مرا کـه یخ زده اسـت

ازگرمای وجودت آب کن

بیا کـه این زمستان بی تـو

مرا در آغوش مرگ می کشد

 

نوشته عکس نوشته عاشقانه زمستانی برفی + متن های عاشقانه برای روزهای برفی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز