تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر


تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر 

دراین قسمت انواع تعبیر خواب سفر و همچنین تعبیر خواب رانندگی کردن رابه شـما می گوییم. بارها و بارها ممکن اسـت خواب دیده باشیم کـه بـه سفر رفته ایم، بعضی اوقات خواب ها عجیب تر می‌شوند و بـه مناطقی سفر می‌کنیم کـه اصلا نمیدانیم کجا هستند، این مورد در رانندگی هم صدق می کند و این خواب هم ممکن اسـت حامل پیام هایي باشد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب سفر و یا رفتن به مسافرت

بـه منظور پی بردن بـه معنی دقیق خواب‌تان، مهم اسـت کـه احساسی راکه در حین خواب و بعد ازآن داشته‌ اید بـه یاد بیاورید. همچنین، باید بـه یاد بیاورید کـه بـه کجا و چگونه سفر میکردید. این امکان وجوددارد کـه دربارۀ سفر داخل ماشین یا سایر وسایل نقلیه خواب ببینید. همچنین، خواب‌هایي دربارۀ سفر بـه مقصدهای خاص وجوددارد، اما بعضی خواب‌ها هم هستند کـه بـه اماکن نامعلوم صورت می‌پذیرند.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اگر خواب ببینید کـه گذرنامه‌ تان را گم کرده‌ اید یا بار بسیار زیادی را حمل میکنید، این‌ خواب‌ ها هم میتوانند معانی خاص خودشان را داشته باشند. ممکن اسـت درباره ي موانعی بر سر راه‌ تان خواب ببینید اما این احتمال هم وجوددارد کـه خواب دیده باشید از استان‌ ها انبوه و سرسبزی عبور می کنید. مهم اسـت بدانید کـه تمام این خواب‌ها معانی و نشانه‌ شناسی‌ هاي خودشان را دارند.

 


 

تعبیر خواب سفر

اگر خواب دیده‌ اید کـه در حال مسافرت هستید اما نمی توانید جزئیات خواب‌ تان رابه یاد بیاورید، این خواب قطعا نشان دهندۀ زندگی شـما خواهد بود.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

یعنی در طی زندگی واقعی‌ تان هم بـه مسافرت خواهید رفت. شـما پیشرفت خواهید کرد و رشد و ارتقاء درونی را نیز تجربه خواهید کرد.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت به مقصدهای مشخص

اگر درباره‌ ي سفر یا مسافرت بـه مقصدی مشخص خواب دیده‌اید، این بـه معنی آن اسـت کـه دوست دارید از زندگی روزمرۀ خود فرار کنید. ممکن اسـت مشکلات و مسئولیت‌ هاي بسیار زیادی داشته باشید کـه دل تان میـــخواهد از انها شانه خالی کنید.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت به خارج از کشور

اگر خواب دیدید کـه بـه بيرون از کشور مسافرت می کنید، این نشان دهندۀ هرج و مرج در زندگی‌تان اسـت. تعادلی در زندگی‌ تان وجود ندارد و بـه آرامشی کـه دل‌تان می خواهد دست نیافته‌ اید. این خواب می تواند بـه معنی آن باشد کـه بهتر اسـت تغییرات اساسی و مهمی در زندگی خود انجام بدهید. این خواب باید باعث شود بیشتر بـه جنبه‌ هاي معنوی زندگی خودتان بپردازید.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

همچنین، خواب مسافرت بـه بيرون از کشور را می توان بـه طریق متفاوتی تعبیر کرد. می توانید آن این طور معنی کرد کـه سفری بسیار طولانی در آیندۀ نزدیک خواهید داشت، اما در آنجا بشما خوش نخواهد گذشت. وضعیت‌هاي معذب کنندۀ بسیاری وجود خواهد داشت، بنابر این لذت نخواهید برد و چیز جدیدی یاد نخواهید گرفت.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت به کشورهای دور دست

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اگر خواب دیده‌ اید کـه تصمیم گرفته‌ اید بـه کشور هـای بسیار دور دست مسافرت کنید، بـه معنی آن اسـت کـه سعی دارید عقاید متفاوت بسیاری را درک کنید و تصمیماتی را اتخاذ کنید، کـه آسان نیستند. همچنین، این رویا می تواند بـه معنی آن باشد کـه عوامل بسیاری بر سر راه‌ تان وجوددارد کـه حواس‌ تان را پرت میکند.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت به اماکن ناشناخته

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اگر چنین خوابی ببینید نشانۀ خوبی نخواهد بود. این خواب حاکی ازآن اسـت کـه در آینده سلامتی‌ تان دچار مشکلات زیادی خواهد شد. همچنین، باید بسیار مراقب باشید چون ممکن اسـت دشمنان زیادی اطراف‌ تان داشته‌ باشید.

 


 

خواب حمل کردن بار و بنۀ زیاد در حین سفر و مسافرت

اگر خواب دیده‌ اید کـه مسافرت میکنید و بار و بنۀ بسیار زیادی را حمل میکنید کـه حسابی سنگین هستند، بـه معنی آن اسـت کـه در زندگی واقعی ودر بیداری نیز ممکن اسـت بار زیادی بر دوش‌ تان باشد کـه سرعت شـما را کم می کند. این خواب باید هشداری برای شـما باشد تا از دست بعضی چیزهایی کـه دیگر در بیداری بـه آن‌ها نیاز ندارید آسان شوید.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

نیازی نیست آن همه ی وسیله با خودتان حمل کنید چون تعداد زیادی از آن‌ها غیر ضروری هستند. اگر چنین خوابی دیدید، باید خوب فکر کنید و ببینید آن چیزهایی کـه در زندگی واقعی پیشرفت را برای‌ تان مشکل ساخته اسـت کدامند.

 


 

خواب گم کردن پاسپورت یا شناسنامه

خواب دیگر مربوط بـه سفر و مسافرت این اسـت کـه گذرنامه یا شناسنامه یا در کل مدرک شناسایی خودرا گم میکنید. این خواب می تواند کابوسی ترسناک باشد، اما همین حالا بشما می گوییم کـه تعبیر واقعی این خواب چیست. پس، اگر خواب دیده‌اید کـه گذرنامه‌ تان را گم کرده‌ اید، بـه معنی آن اسـت کـه:

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته‌ اید و چیزهای ناشناختۀ زیادی برای شـما وجوددارد. شـما از ورود بـه چیزی ناشناخته میترسید. هیچ تغییری را در زندگی واقعی دوست ندارید چون باعث می شود احساس نا امنی کنید.

 


 

خواب موانعی بر سر راه سفر و مسافرت

اگر خواب سفر دیدید، اما موانع بسیاری سر راه‌ تان ظاهر شد، این خواب میتواند نشان‌ دهنده‌ ي موانع ذهنی باشد. چیزی وجوددارد کـه جلوی پیشرفت شـما را می گیرد. شـما نمی توانید بـه جلو گام بردارید چون چیزی در سرتان هست کـه این امر را برایتان مشکل می‌سازد.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

شـما باید دربارۀ آن خوب فکر کنید و سعی کنید تمام چیزها و افکار منفی را از زندگی‌ تان حذف کنید. همچنین، خوابی کـه در آن موانعی را در حین سفر بر سر راه خود دیده‌ اید می تواند بـه معنی آن باشد کـه کسی در زندگی واقعی هست کـه برای شـما مانع تراشی می کند.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت با خودرو

اگر خواب مسافرت و سفر با ماشین را دیده‌ اید، این نشانۀ خوبی اسـت. قرار اسـت در مسیر درست گام بردارید و دقیقا میدانید در زندگی بـه چـه چیزی نیاز دارید. اما، اگر خواب دیده‌ اید حین رانندگی کس دیگری کنار دست شـما نشسته اسـت، نشانه‌ ي خوبی نیست. معنی‌ اش این اسـت کـه شخصی نظارت زندگی شـما رابه دست گرفته اسـت یا می گیرد.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اما، تعبیر دیگری نیز در ارتباط با این خواب وجوددارد. طبق این تعبیر تنها مسافرت کردن در اتومبیل بـه معنی آن اسـت کـه در بیداری با نگرانی‌ها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنید. از طرف دیگر، اگر خواب سفر با ماشین بـه همراه خانواده را دیده باشید، نشانۀ خوبی اسـت. معنی آن این اسـت کـه در محل کار دوستان خوبی پیدا خواهید کرد.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت به استان‌ های سرسبز و زیبا

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اگر خواب دیده‌ اید بـه استان‌ها و شهر هـای سر سبز و زیبا و پر از گل و درخت مسافرت میکنید، نشانۀ بسیار خوبی اسـت. این خواب حاکی ازآن اسـت کـه در آینده سعادتمند خواهید شد. یک دورۀ بسیار خوب را پیش رو خواهید داشت، پس خیالتان آسوده باشد.

 


 

تعبیر خواب سفر و مسافرت با دیگران

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

اگر در خواب دیدید کسان دیگری مسافرت می کنند، نشانۀ آن اسـت کـه اقوام‌ تان بزودی بشما سر خواهند زد. ممکن اسـت مدت زمان زیادی باشد کـه آن‌ها را ندیده‌ اید، پس از دیدار دوبارۀ آن‌ ها مسرور خواهید شد.

 


 

خواب تنها سفر کردن بدون وسیلۀ نقلیه

اگر خواب دیدید کـه تنها و بدون وسیلۀ نقلیه مسافرت میکنید، نشانه‌ ي خوبی نیست. این خواب یعنی این‌کـه وادار خواهید شد از بهترین دوستتان جدا شوید.

 


 

کلام آخر :

عده اي از خواب‌ هاي مربوط بـه مسافرت و معانی آن‌ها رابا هم مرور کردیم. مـا مطمئن هستیم تعبیر و معنی کردن خوابی کـه دربارۀ سفر دیده‌اید توسط خودتان کار بسیار راحتتری اسـت. همانگونه کـه ملاحظه کردید، بسیار مهم اسـت کـه جزئیات خوابی راکه دیده‌ اید بـه یاد بیاورید چون این تنها راه پی بردن بـه معنی واقعی آن اسـت.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

همانگونه کـه ملاحظه کردید، خوابهای مربوط بـه مسافرت میتوانند هم معنی مثبت داشته باشند و هم معنی منفی. گاهی آن‌ها بـه معنی آن هستند کـه سعی دارید بـه اهداف‌تان برسید، اما تعداد زیادی از اوقات این خواب‌ها ممکن اسـت نشانگر دشواریی‌هایي باشند کـه بـه آن‌ها دچار می شوید. بخاطر همین باید خواب‌ تان رابه طور کامل و جامع تعبیر کنید.

 

اگر زیاد خواب مسافرت میبینید، این خواب‌ها بشما یادآوری می کنند کـه باید در زندگی‌ تان تغییراتی ایجاد کنید. زمان آن اسـت کـه گذشته را پشت سر بگذارید و بـه جلو گام بردارید. اما، در صورتی کـه اخیرا مسافرتی داشته‌اید، خواب سفر دیدن ممکن اسـت فقط بازتابی از چیزی باشد کـه در زندگی واقعی‌ تان اتفاق افتاده اسـت. دراین صورت لازم نیست دنبال هیچ تعبیر و تفسیری برای خواب سفر و مسافرتی کـه دیده‌اید بگردید.

 


 

و در ادامه همین بحث تعبیر خواب رانندگی کردن

اگر میخواهید معنی واقعی خواب رانندگی تان را بدانید، مهم اسـت کـه بـه یاد بیاورید در خواب چـه کسی بود کـه رانندگی می کرد، آیا درباره‌ي راندن ماشین شخصی خواب دیده‌اید یا اتوبوس، جاده‌اي کـه در خوابتان دیدید چـه شکلی بودو غیره. تمام این عوامل درکنار هم معنی خواب‌تان را مشخص خواهند کرد.

 

خواب ببینید خودتان با اتومبیل رانندگی می کنید

اگر خواب دیدید کـه در خودرویی رانندگی میکنید، این خواب کنترلی راکه بر زندگی‌تان دارید نشان می دهد. در واقع، این خواب بشما می گوید کـه: شـما تنها کسی هستید کـه مسئول تصمیم‌گیری‌ها و اعمال‌تان اسـت. یعنی این‌کـه باید در زندگی برنامه ریزی‌ها و اهدافی داشته باشید و برای رسیدن بـه آن‌ها تلاش کنید و بجنگید.

 


 

خواب ببینید کسی درون ماشین نیست

اگر خواب دیدید خودرویی را میرانید اما هیچکس همراه شـما داخل ماشین نیست، این خواب نشان میدهد کـه در عالم بیداری احساس تنهایی می کنید. از حمایت کسانی کـه دوست‌شان دارید برخوردار نیستید، در نتیجه مجبورید همه ی‌ي کارها را خودتان شخصا انجام بدهید.

 


 

خواب ببینید برای کسی رانندگی می کنید

اگر خواب دیده‌اید برای کسی رانندگی می کنید، این نشانه‌ي بدی اسـت. در چنینی خوابی، تعبیر چنین اسـت کـه در آینده دلسرد و نا امید خواهید شد. در واقع، آدم‌هاي بسیاری در زندگی شـما هستند کـه در هر لحظه ممکن اسـت بشما خیانت بکنند و شـما فکر می کنید دوستان واقعی تان هستند.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

این خواب حاکی ازآن اسـت کـه احتمالا در زندگی بـه افراد نادرستی تکیه کرده اید. اگر چنین خوابی دیدید، هشداری بشما اسـت برای آن کـه بـه هر شخصی اعتماد نکنید چون ممکن اسـت پشیمان شوید. این خواب را جور دیگری هم می شود تعبیر کرد. این خواب میتواند بـه معنی آن باشد کـه شـما سعی دارید بازرسی زندگی کسی رابه دست بگیرید.

 


 

خواب ببینید کـه با سرعت بسیار زیاد رانندگی می کنید

اگر خواب دیده‌اید خیلی سریع رانندگی میکردید ودر حین رانندگی در خواب بازرسی‌تان را از دست داده‌اید، این خواب حاکی ازآن اسـت کـه بدون فکر کردن دست بـه تصمیم‌گیری‌هایي میزنید. این طبق معمول وقتی اتفاق می‌افتد کـه تصمیم غلطی میگیرید، در نتیجه این خواب هشداری اسـت برای این‌کـه قبل از هر تصمیمی بیشتر فکر کنید.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

و یا این‌کـه، تعبیر خوابی کـه در آن با سرعت بسیار زیاد رانندگی میکنید می تواند عدم مسئولیت پذیری شـما را در عالم بیداری نشان بدهد. شـما شخص بسیار بی مسئولیتی هستید، در نتیجه مردم نمی توانند بشما اعتماد کنند. اگر چنین خوابی دیدید، باید سعی کنید این رویه را تغییر دهید وگرنه ممکن اسـت تمام دوستان‌تان را از دست بدهید.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

گاهی خواب رانندگی با سرعت ممکن اسـت بـه معنی آن باشد کـه در هنگام رانندگی با ماشین در عالم بیداری هم آدم بی دقت و بی ملاحظه‌ اي هستید. این خواب میتواند هشداری باشد برای شـما کـه بیشتر بـه رانندگی‌تان توجه کنید.

 


 

خواب ببینید کسی با اتومبیل شـما رانندگی می کند

اگر خواب دیده‌اید کسی با اتومبیل شـما رانندگی می کند، بـه معنی آن اسـت کـه شخص دیگری سعی دارد نظارت زندگی شـما رابه دست بگیرد. شخصی در زندگی شـما هست کـه می خواهد بر زندگی‌تان مسلط شود، بنابر این احساس می کنید کـه از آزادی عمل کافی برخوردار نیستید.

تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر

یا این‌کـه، این خواب می تواند بـه معنی آن باشد کـه شـما شخص بی مسئولیتی هستید، بهمین خاطر سعی می کنید از تمام مسئولیت‌ها در قبال اعمال‌تان شانه خالی کنید. همچنین می توانید این خواب رابه نحو دیگری هم تعبیر کنید. این می تواند بـه معنی آن باشد کـه کسی سعی دارد فریب‌تان بدهد، پس باید مراقب باشید.

 


 

خواب ببینید اتوبوسی را میرانید

اگر خواب دیدید اتوبوسی را می رانید، بـه معنی آن اسـت کـه دوست دارید در هر موقعیتی از زندگی‌تان نقش رهبری داشته باشید. شـما دوست دارید هم در کار و هم در روابط از قدرت برخوردار باشید.

 


 

خواب ببینید درون اتوبوس هستید

اگر خواب ببینید داخل اتوبوس هستید، اما فرد دیگری رانندگی می کند، بـه معنی آن اسـت کـه اصالت خودرا از دست داده‌اید. شـما هم شبیه‌ همه ی‌ي آدم‌هاي اطراف‌تان شده‌اید و نظارت‌تان را بر زندگی شخصی‌تان از دست داده‌اید.

 


 

خواب ببینید جاده باریک و مستقیم اسـت

اگر خواب دیده اید در جاده‌اي باریک و مستقیم رانندگی میکنید، نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت. این خواب معنی مثبتی دارد و حاکی ازآن اسـت کـه همه ی چیز در زندگی شـما بـه خوبی و خوشی پیش خواهد رفت.

 


 

خواب ببینید جاده پر دست انداز اسـت

اگر خواب دیده اید در جاده‌اي پر دست انداز رانندگی می کنید، این خواب نمایانگر تغییراتی اسـت کـه در آینده‌اي نزدیک در زندگی‌تان اتفاق خواهد افتاد. همچنین، ممکن اسـت نشان دهنده‌ي موانعی باشد کـه بر سر راه‌تان سبز خواهند شد و شـما باید بر آن‌ها غلبه کنید.

 


 

خواب ببینید جاده تاریک اسـت

اگر خواب دیده اید در جاده اي رانندگی می کنید کـه تاریک اسـت، این خواب یعنی باید بیشتر بـه آینده‌ي خود فکر کنید. شـما باید برنامه ریزی‌ها و اهدافی در زندگی داشته باشید و بـه نحوه‌ي دستیابی بـه آن‌ها فکر کنید.

 


 

خواب ببینید در جاده‌اي آشنا رانندگی میکنید

اگر خواب دیده‌اید در جاده اي رانندگی می کنید کـه با آن آشنایی کامل دارید، نشانه‌ي بدی اسـت. این خواب طبق معمول بـه معنی آن اسـت کـه بارها و بارها اشتباهاتی را تکرار میکنید.

 


 

خواب ببینید در جاده‌ اي نا آشنا رانندگی میکنید

اگر خواب دیده‌ اید در جاده‌ اي رانندگی میکنید کـه آنرا نمی‌شناسید یعنی این‌کـه هیچ برنامه‌ اي برای آینده‌ تان ندارید. این خواب در واقع هشداری اسـت برای شـما کـه بیشتر بـه آیندۀ خود فکر کنید و بازرسی زندگی‌تان رابه دست بگیرید.

 

نوشته تعبیر خواب سفر و رانندگی | نشانه ها و تعابیر معتبر اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس


بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی 

امروز بیوگرافی پزشک علی شریعتی را مرور میکنیم، گزیده اي از زندگی این متفکر برجسته مسلمان، پزشک شریعتی از جمله ادیبان و متفکران اسلامی اسـت کـه طرفداران بسیاری در داخل ایران و همچنین مرزهای خارج از ایران دارد. جمله بـه جمله حرف هـای او حاوی معنا و درک خاصی از زندگی و تفکر انسان اسـت. در ادامه زندگی او و همچنین گزیده آثار وی را مرور میکنیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

پزشک علی شریعتی نگرشی نوین بـه تاریخ و جامعه‌ شناسی اسلام عرضه کرد. بـه اعتقاد وی بازگشت بـه تشیع حقیقی و انقلابی نیروی بنیادین برای تحقق عدالت اجتماعی اسـت. « انها كه همه ی راه‌ها بيراهه‌ ها را مطرح ميكنند و يكايک را تفسير و تشريح مينمايند و از هر كدام بـه تفصيل سخن ميرانند، دست ميگيرند و گام بـه گام را ميبرند و رنج خود ميبرند و زحمت ديگران مي دارند ».

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

پزشک شریعتی در دوم آذر ماه سال 1312 خورشیدی درروستای کاهک سبزوار متولد شد ودر 29 خرداد ماه 1356 درحالی کـه 3 هفته از سفرش بـه انگلستان می‌گذشت در ساوت‌ همپتون درگذشت. دلیل رسمی مرگ وی انسداد شرائین ونرسیدن خون بـه قلب اعلام شد.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

شریعتی تحصیلات دانشگاهی خودرا در مشهد گذراند و پس از دریافت لیسانس در رشته ادبیات پارسی بعلت شاگرد اول شدنش برای ادامه تحصیل بـه فرانسه فرستاده شد تا تحصیلات عالی خودرا در مقطع پزشکی در دانشگاه سوربن فرانسه ودر رشته ادبیات ادامه دهد. وی در آنجا بـه تحصیل علومی چون جامعه‌شناسی، مبانی علم تاریخ، تاریخ ادیان، تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخت.

 

شریعتی را باید یکی از متفکران مسلمان دانست کـه در عین حال، رویکردی نقادانه نسبت بـه عده اي از باورهای مذهبی نیز داشت. او بـه‌طور خاص، تشیع صفوی را مظهر سنت مسخ شده می دانست و آنرا توأم با اسارت‌پذیری، خرافه، تقلید و جبرگرایی معرفی می کرد. وی همچنین معتقد بود کـه راه پیشرفت و ترقی ملت‌هـای شرقی، متفاوت از راهی اسـت کـه غرب پیموده‌ اسـت.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

البته استفاده آگاهانه از تجارب مدرنیته در غرب، مورد پذیرش شریعتی قرار داشت. خدايا رحمتى كن تا ايمان نام و نان برايم نياورد. قدرتم بخش تا نانم را و حتى نامم را در خطر ايمانم افكنم. تا از آنهائى باشم كه پول دنيا را ميگيرند و براى دين كار ميكنند؛ نه از آنهائى كه پول دين مي گيرند و براى دنيا كار مي كنند.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

پزشک شریعتی اعتقاد راسخی بـه سوسیالیسم داشت اندیشه‌ اي سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کـه برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می‌کوشد، جامعه‌اي کـه در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته‌باشند. شریعتی در مقدمه مقاله‌اي کـه درسال 1334 تحت عنوان مکتب واسطه نوشته می نویسد:

 

از میان مکتب‌ هـای ماتریالیسم و ایدئالیسم، اسلام روش مختص بـه خودرا دارد و آنرا می توان رئالیسم نامید. رژیم اجتماعی و اقتصادی اسلام، سوسیالیسم عملی اسـت کـه بر طرز فکر خداپرستی استوار اسـت و حد وسط میان دو رژیم فاسد کاپیتالیسم و کمونیسم اسـت.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

و مـن در آستانه مرحله تازه‌اى كه آغاز كرده‌ام ميروم تا مهاجر الى الله سرنوشت ديگرى را در ادامه سرگذشت خود دنبال كنم و جز بـه لطف خدا كه اعجازگر و دشمن فريب بزرگ اسـت و جز همت ياران هدرد و همراه زاد راهى ندارم.. شریعتی در مورد سوسیالیسم چنین میگوید: سوسیالیسم راستین، کـه جامعه‌ اي بی‌ طبقه می‌سازد، بدون مذهب ممکن نیست.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

زیرا انسان‌ها اگر بـه مرحله‌ اي از رشد اخلاقی و کمال معنوی نرسند کـه بتوانند بخاطر برابری انسان‌ها از حق خود چشم پوشند و بـه مرحلهٔ ماوراء مادی ایثار برسند، جامعه‌اي برابر را نمیتوان ساخت. زیرا حق‌ها هرگز برابر نیست و ماتریالیسم، جبراً بـه اندویدوئالیسم می‌انجامد.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

و برعکس، مذهب نیز تا جامعه‌اي از بند افزون‌ طلبی مادی و استثمار و تضاد طبقاتی رها نشده‌اسـت، نمی تواند تحقق یابد. چـه، تنها در چنین جامعه‌ اي اسـت کـه انسان رها شده از بند تنازع مادی، مجال آنرا می یابد کـه از بیماری شیء شدن در نظام ماشینیسم و سرمایه‌ داری، یا از خود بیگانه شدن در برابر بت پول و مصرف و گرگ‌ و میش شدن در رابطه ي طبقاتی «نجات» یابد 

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

ودر نتیجه، تکامل ذاتی خود بپردازد و خلق‌وخوی خدا را گیرد و جانشین خدا در طبیعت شود و اینها اسـت دعوت‌هـای نهایی مذهب، کـه تنها در جامعه‌اي بی‌طبقه، کـه بر اساس کتاب و ترازو و آهن استوار اسـت، نه جهل و تبعیض و ضعف، می تواند تحقق عینی یابد و تحقق توحید در زندگی بشری، این اسـت.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

خواستم بگویم کـه فاطمه همسر علی اسـت، دیدم کـه فاطمه نیست. خواستم بگویم کـه فاطمه مادر حسنین اسـت، دیدم کـه فاطمه نیست. خواستم بگویم کـه فاطمه مادر زینب اسـت، باز دیدم کـه فاطمه نیست. نه، این ها همه ی هست و این‌همه ی فاطمه نیست. فاطمه فاطمه اسـت.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

تصویر جلد کتاب فاطمه فاطمه اسـت

 


 

هبوط در كوير

هبوط در كوير عنوان كتاب سیزدهم از مجموعه آثار 35 جلدي دكتر شريعتي اسـت كه ابتدا در دو كتاب با عنوان‌ هـای هبوط و كوير بـه چاپ رسيده‌اند. شريعتي دربخش اول كتاب يعني هبوط، داستان سمبليک آدم و هبوط وی را از بهشت مي‌نويسد كه در حقيقت فلسفه تاريخ اوست كه بـه زبان نماد و نماد حكايت مي‌شود ودر بخش دوم، كوير را بعنوان نماد وطنش ايران برمي‌گزيند.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

و با برشمردن مشخصات كوير مسايل آن روز و تاريخ پر و فراز و نشيب ايران را ترسيم مي‌كند و مي گويد كوير، تاريخي كه درصورت جغرافيا نمايان شده اسـت. از مشخصات بارز كتاب كوير، نثر زيبا، پخته و تأثيرگذار آن اسـت. با خواندن كلمات اين كتاب خواننده خودرا در پرتو تابش اشعه مرموزي مي‌يابد كه از منبع نامعلومي بر سراسر وجود او تابيدن گرفته اسـت. گزیده‌ هایي از این کتاب را در زیر می توانید بخوانید:

 

مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان کـه کسی می‌خواست کـه مـن کسی نداشتم کسم خدا بود کس بی کسان. او بود کـه مرا ساخت آنچنان کـه خودش خواست نه از مـن پرسید و نه ازآن مـن دیگرم. مـن یک گل بی صاحب بودم مرا از روح خود در آن دمید و بر روی خاک ودر زیر آفتاب تنها رهایم کرد. مرا بـه خودم واگذاشت. عاق آسمان!

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

عکس نوشته دکتر علی شریعتی

 

خیال این تنها پرنده نامرئی کـه آزاد و رها همه ی جا در کویر جولان دارد سایه پروازش تنها سایه ایست کـه بـه کویر میوفتد و صدای سایش بالهایش تنها سخنی اسـت کـه سکوت ابدی کویر را نشان میدهد و آنرا ساکت تر مي نماید. آری، این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر اسـت کـه در سایش بالهای این پرنده شاعر سخن می گوید. کویر انتهای زمین اسـت، پایان سرزمین حیات اسـت.

 

«آن امانت کـه خدا بر زمین و آسمان ها و کوه ها عرضه کرد و از برداشتنش سر باز زدند و انسان برداشت، همین اسـت. نه عشق اسـت و نه معرفت و نه طاعت. مسؤولیت ساختن خویش اسـت. کاری کـه در ید قدرت خداوندی اسـت انسان خود بـه دست میگیرد و کـه می داند کـه بار این امانت آفریدگاری تا کجا سنگین اسـت؟ سارتر چـه عمیق فشار طاقت فرسای آنرا حس می کند کـه می گوید دلهره آور اسـت.

 


 

پدر، مادر، مـا متهمیم

کتاب پدر، مادر، مـا متهمیم، بـه بررسی کمبودها، نواقص، عقب ماندگی ها و اهمال هایي میپردازد کـه در جبهه فکری و اخلاقی متدینین وجوددارد و موجب دین زدگی و بیزاری از ارزش هـای دینی را در نسل فرهیخته و روشنفکر و جوانان تحصیل کرده ایجاد می کند.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

پزشک شریعتی کوشیده اسـت با ادبیات و غنای فکری نیرومند خود، مسائل و مشکلات جامعه امروزی را برای مردمی بیان کند کـه بـه ارزش هـای دینی شان عشق می ورزند ولی از تفاوت هـای ارزش هـای دنیای مدرن با فضای اجتماعی خود بی خبرند و اساسا هیچ آشنایی از مشکلاتی کـه ممکن اسـت بعد ها بر سر انها ایجاد شود ندارند. پزشک شریعتی می کوشد مسائل جامعه جدید را برای این افراد بیان کند و انها را برای تحول آماده کند.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

بهترین جملات دکتر علی شریعتی

 

رسالت و مسئولیت و حرکتی کـه سنگلاخ و شیب و موانع فراوانی دارد و بـه قول خودش، هم متدینین و هم روشنفکران سد راهش میشوند و با او مخالفت میکنند. مسیری کـه هر شخصی جرئت طی آنرا ندارد و این فقط در حد و قواره ي نخبه اي هم چون علی شریعتی اسـت کـه پا دراین مسیر بگذارد.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

بهترین کتاب های دکتر علی شریعتی

 

کتاب هـای او اگر چـه برای ده ها سال پیش بـه نگارش درآمده اند ولی امروز بیش از گذشته تازگی و طراوت دارند و برای کسانی کـه حق را می جویند و صداقت و عدالت در قضاوت دارند، بـه خوبی روشن اسـت کـه اندیشه ي آن، زلال و صاف و بی آلایش و آرمانی اسـت و بیش از هر زمانی، کتاب هـای او با تغییر و تحولات جامعه امروز ایرانی تطابق دارند.

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

خلاصه زندگی دکتر علی شریعتی

 

مـن بعنوان کسیکه مسئول گروه خودش و جناح خودش و طبقه خودش اسـت، بـه این عنوان دراین جامعه حرف می‌زنم و اگر پیش شـما می‌آیم و بـه مجلس شـما می‌آیم و بـه مذهب شـما و بـه معتقدات شـما و مراسم شـما هم کار دارم بـه نمایندگی از آن ها اسـت، آمده ام کـه بگویم: همه ی چیز از دست رفته اسـت، و همه ی چیز از دست میرود، بـه چـه چیز مشغولید؟

بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس

زندگی نامه دکتز علی شریعتی

 

بـه فرمایش علی «ع» دشمن با شـما فریبکاری و نیرنگبازی می کند و شـما تدبیری نمی اندیشید، دسته دسته از شـما می ربایند ومی برند وخشمگین نمی‌گردید دقیقه اي از شـما غفلت نمی‌کنند وشما در بی خبری بـه سر میبرید بـه خدا سوگند جماعتی کـه بـه یاری یک دیگر برنخیزند و کار رابه یک دیگر واگذارند مغلوب میشوند و شکست می‌خورند

 

نوشته بیوگرافی دکتر علی شریعتی + معرفی بهترین آثار دکتر شریعتی +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)


استوری هنرمندان ایرانی 

دراین قسمت از استوری هاي چهره هاي مشهور معمولاً همیشگی نگاهی داریم بـه آخرین استوری هاي منتشر شده توسط چهره هاي مشهور ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام. امروز از سحر قریشی و الهه حصاری گرفته تا لاکچری گردی هاي لیلا اوتادی و بهاره رهنما دو تن از دلسوزان ملت، آخرین و پربازدید ترین داستانک ها «استوری» رابه همراه هم مرور می‌کنیم.

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

لیلا اوتادی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

لیلا اوتادی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

مهراب قاسمخانی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

سحر قریشی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

الهه حصاری

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

بهاره رهنما

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

بهاره رهنما

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

بهنوش بختیاری

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

امیر مهدی ژوله

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

فریبا نادری

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری دنیا مدنی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری بهشاد مختاری

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری شقایق دلشاد

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

امیر جدیدی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

بهرام رادان

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

محسن افشانی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری آناهیتا درگاهی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری شقایق جوزانی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری هانیه توسلی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری علیرضا جهانبخش

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری نگین معتضدی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری پوران درخشنده

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری حسین بادامکی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری مهدی ماهانی

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری نیما شعبان نژاد

اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23)

استوری نیلوفر پارسا

 

نوشته اینستاگرام و استوری داغ بازیگران و هنرمندان معروف ایرانی (23) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس


زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد

 

امروز درباره زندگی هاي چند همسری صحبت می‌کنیم و ماجراهای واقعی و عجیب این نوع زندگی ها را برای شـما بازگو می‌کنیم، در ادامه آشنا میشویم با زنی کـه 5 شوهر دارد ودر آن سو مردی کـه 24 همسر دارد و همچنین زندگی 5 همسری آقای ویلیامز کـه در کمال آرامش و خیلی عادی زندگی هاي شان را دتبال می کنند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه بمانید.

 

زنی کـه با 5 شوهر زندگی می کند

رسم و آیین عجیب و مضحک هندوها تمامی ندارد چراکه بارها از این رسومات عجیب آنها در رسانه ها دیده و شنیده ایم،کـه عجیب ترین انها ازدواج زنها با 5 مرد اسـت. در شمال هند در برخی روستاها هم چون دهردون، خانواده هاي چند شوهری مرسوم اسـت کـه فرزندان پسر درخانواده با ازدواج نخستین برادر، بـه وی پیوسته و زندگی شان رابا وی ادامه می‌دهند!

 

گفته می‌شود پسران خانواده از این رو دست بـه اینکار می‌زنند تا میراث پدریشان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند! آن زن جوانی کـه در تصویر زیر میبینید خم رجا نام دارد و عروس پنج برادر اسـت. رجای 21 ساله نخستین بار با یک برادر هم خانه شد و پس ازآن چهار برادر دیگر شوهر قانونی اش شده اند. در نتیجه طفلی بدنیا آمد و او را جی نام گذاشتند.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اکنون رجا نمی‌داند ,کـه این فرزند از کدامی از برادران اسـت. رجا در ابتدا گویا شرم میداشته اسـت ولی تدریجاً بـه پنج شوهری عادت کرده ,امروز خودرا خوشبخت می شمارد! نکته جالب در این اسـت کـه همه زنان در این روستا میزبان پنج همسر نیستند، تنها رجا این طور اسـت چراکه زنا دیگر نهایتاً سه همسر دارند.

 

رجا اولبار بـه همسری گدو ویرمه 21 – ساله درآمد وبعد بیج 32 ، ساله ,سان تر بـه سانتی رمه 28 ، ساله ,پس بـه گاپل 26 ، ساله و نهایت بـه دنیش 18 ، ساله … همچنین رجا خانم نمیداند ,کـه پسر یک و نیم ساله اش جی از کدام همسرش اسـت ,لاکن او همه پنج شوهرش را دوست میداشته اسـت و همسرانش نیز بـه او مهر دارند, زیرا هر یک پنج برادر برابر اظهار دارند ,کـه شاید پسر از او باشد!

 


 

در ادامه همین موضوع زندگی چند همسری در این خانواده عجیب

ازدواج انواع و اقسام داره و زندگی بردی یکی از این انواع ازدواج هاست کـه کمتر کسی باهاش موافقه. بردی ویلیامز 5 تا همسر داره منظورم این نیست کـه پنج بار ازدواج کرده بلکه با پنج تا همسرش داره زندگی میکنه. شاید بنظر عجیب بیاد اما گفته شده کـه زندگی چند همسری در غرب بیشتر از اون چیزی کـه فکر میکنید رواج داره و بین 50 هزار الی 10 هزار نفر این سبک زندگی رو دنبال میکنن.

 

زندگی این خانواده از نظر مردم عادی نیست در حالی‌کـه این خانواده با عشق و احترام زندگی خیلی شادی رو درکنار همدیگه دارن. بردی و همسرانش پاولی، رابین، رزماری، نانی و روندا با 25 تا بچه بعنوان یه خانواده بزرگ دارن زندگی میکنن. بردی ابتدا یک مورمون بود اما بعد ها مورمونیسم را ترک کرد ولی سبک خانواده چند رابطه اي رو حفظ کرد.

 

بردی ابتدا سه همسر داشت.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

درسال 1998 با چهارمین همسرش ازدواج کرد.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و پنجمین همسر…

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

بردی برای روابط عاطفی درخانواده ش وقت میزاره.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

خانواده بردی عاشق وقت گذراندن با همدیگه هستن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اونها بـه تحصیلات اهمیت میدن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و همین طور بـه ورزش.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اونها بـه موفقیت هاشون افتخار میکنن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

تولدها رو جشن میگیرن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

روز تولد تک تک اعضای خانواده رو جشن میگیرن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

گاهی اوقات هم بردی برای خودش وقت میزاره.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و برای مدیتیشن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و برای دختر کوچولوهاش.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و همین طور برای پسرهاش.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

این هم کریسمس درخانواده بزرگ بردی.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اونا باهم سینما می‌رن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

توی یه خونواده بزرگ همیشه یه همراه برای ورزش کردن پیدا میشه.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و همین طور برای کوه نوردی.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

هر کدوم از اعضای خانواده سرگرمی خاص خودش رو داره.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

یکی عاشق حیواناته.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

یکی ورزش.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

یکی آشپزی.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

و بعضیاشون هم باغبانی.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

هر کدومشون شخصیت خاص خودشون رو دارن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اونا همیشه غذا رو باهم میخورن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

بنابر این باید زیاد غذا درست کنن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

این هم پدر خانواده بزرگ.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

وقتی نخستین فرزند خانواده مسیر زندگیش جدا میشه.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

نخستین نوه خانواده.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اونا شاد زندگی میکنن و براشون مهم نیست مردم چی فکر میکنن.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

بردی و خانواده بزرگش.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

همه مـا متفاوت هستیم وقوانین باورها و انتظارات خاصی توی زندگی داریم. این خانواده هم قوانینِ خاصِ خودشون رو دارن کـه با استانداردهای سنتی فرق میکنه اما زندگی شادی دارن.پس بدون هیچ قضاوتی مـا هم باید براشون خوشحال باشیم و اجازه بدیم همون چیزی باشن کـه هستن.

 


 

در ادامه مرد کانادایی که 59 همسر و 149 فرزند دارد!!!

پدری کردن برای این همه فرزند، نیازمند همسران زیادی اسـت کـه البته بلک‌مور آنها را در اختیار دارد. او یکی از پرقدرت‌ترین افراد جامعه مورمون‌ها در کاناداست. طبق آماری کـه در دادگاه چندهمسری او درسال 2014 اعلام شد، او 24 همسر دارد. البته بـه مرور عده اي از آنها او را رها کردند و بـه منطقه‌اي در بونتیفول در استان بریتیش‌کلمبیا رفتند اما اغلب آنها با او زندگی می کنند.

 

همسرانی زیر سن قانونی

چند همسری در کانادا و ایالات متحده غیر قانونی اسـت اما این فقط تعداد فرزندان و همسران نیست کـه شگفت‌انگیز اسـت؛ بلک‌مور در دادگاه یوتا درسال 2014 اعتراف کرد 10 تن از 24 همسرش زیر 18سال سن داشته‌اند. بلک‌مور، همچنین اذعان کرد کـه چند تا از همسرانش، هنگامیکه آنها در مراسمی مذهبی از جمله اجلاس چند همسری او درسال 2005 ازدواج کردند تنها 15 و 16 ساله بودند.

 

امپراطوری آقای بلک‌ مور

بلک‌مور‌ چندین پایگاه پرقدرت وقابل اعتماد را در اختیار داشت. او اسقف، رئیس مدرسه این جامعه‌، کارفرمایی بزرگ در بونتیفول و صاحبخانه‌ اي بالقوه برای تعداد زیادی از خانواده‌ هایي بود کـه در املاک متعلق بـه fundamentalist church of jesus christ of latter day saints زندگی می کردند. او 2 بار از سوی یک دادگاه چند همسری متهم شد.

 

درسال 2009 جرم او با کاهش روبه‌رو شد زیرا قاضی هم موافق بود کـه دادستان ویژه‌اي کـه برای این دادگاه انتخاب شده، فرد مناسبی نیست. اما بلک‌مور دوباره درسال 2014 بـه جرم چندهمسری، متهم شد. او مجددا همان ادعا را در رابطه با دادستان ویژه کرد اما اینبار ادعایش رد شد. او بـه دادگاه تجدید نظر رفت و 4 ماه بعد دادگاه تجدید نظر بریتیش‌ کلمبیا، بیان کرد کـه هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده اسـت.

 

فقط آقای بلک‌ مور نیست کـه چند همسر دارد

سال 2014 سه نفر دیگر هم در بونتیفول بـه جرم چند همسری، بـه زندان محکوم شدند کـه دادگاه آنها پاییز امسال بدلیل اتهامات جدید برگزار خواهد شد. جیمز اولر، یکیدیگر از اسقف ‌هاي سابق Fundamentalist church of Jesus christ of latter day Saints اسـت. او بـه اتهام یک فقره تعدد زوجات در کانادا متهم شده اسـت.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

اتهام دیگر اولر این اسـت کـه یکی ازدختران زیر سن قانونی خودرا برای ازدواج با یک مرد همین کلیسا بـه ایالت متحده برده اسـت. برادر بلک‌مور، براندون و امیلی روت کراسفیلد، یکی از همسران براندون، نیز بـه اتهام بردن غیرقانونی یکی از دختران‌ شان، متهم هستند.

 

کمک‌ هاي دولتی بـه خانواده بلک‌ مور

خانواده بلک مور از طریق کانادا ده‌ ها هزار دلار درآمد دارد. هنگامیکه دولت محافظه‌ کار درسال گذشته، چک‌ هاي رابه خانواده‌ ها ارسال کرد، با یک ارزیابی سختگیرانه در رابطه با این‌کـه خانواده بلک‌ مور واجد شرایط چـه مقدار پول هستند، بـه رقم 43160 هزار دلار می رسیم. بلک مور در آن زمان 133 فرزند داشت. غیر ازآن هم مبلغ 637607 دلار برای مدرسه مستقل تحت مدیریت بلک‌ مور پرداخت شد.

 

این مدرسه مورمون‌ هیلز نام دارد و 132 دانش آموز درآن درس می خوانند. اغلب آنها کودکان، نوه‌ها و اقوام بلک‌ مور هستند. بلک‌مور مدرسه مورمون‌هیلز را درسال 2003 تاسیس کرد پس از آنکه جامعه او را تکفیر کرد. همین جدایی بود کـه جامعه تقریباً 1500 نفری بونتیفول رابه دو دسته تقسیم کرد. درسال 2012 مدرسه کـه درسال گذشته بیش از 1 میلیون دلار از دولت کمک دریافت کرده بود، بطور ناگهانی بسته شد.

 

کودکان در انتظار سرنوشت نامعلوم

از زمان بسته شدن مدرسه معلوم نیست کـه آیا کسی ازآن 257 دانش‌ آموز بـه مدارس دیگری انتقال داده شده اسـت یا نه. همچنین معلوم نیست آنها درچه نوع مدرسه خانگی‌اي مشغول درس خواندن هستند. با این‌حال تاکنون هیچ شواهدی کـه نشان دهد آنها پول‌ شویی وکلاهبرداری کرده باشند وجود ندارد. هر چند 11 نفر از اعضای این جامعه در ایالات متحده در 3 ماه گذشته بخاطر بیش از 12 میلیون دلار کلاهبرداری دستگیر شده‌ اند.

 


 

در ادامه خبر زندگی عجیب یک زن با 2 شوهر +عکس

متاسفانه دربرخی فرقه هاي دینی و کشور هـای خارجی شاهد اتفاق هاي ناپسند ونادرستی درکانون و شکل خانواده هستیم کـه در تعداد زیادی از ادیان الهی هم مذموم و طرد شده اسـت کـه یکی از این موارد عجیب را در این خبر میخوانید.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

طی اقدامی عجیب و ناپسند یک زن همراه دو شوهر خود در یکجا زندگی میکند. جایا کـه 34 سال سن دارد  بـه همراه دو شوهر 49 و 44 ساله و بچه هاي شوهر اول خود زندگی می کند. حضور این زن دریک برنامه زنده تلوزیونی مورد انتقاد فعالان حقوق خانواده قرار گرفته کـه وی گفت زندگی بسیار خوبی داشته و بـه همه کارهای خود نیز میرسد.

 


 

مکانی عجیب که هر زن می تواند چند شوهر داشته باشد +عکس

یکی از این مکانها در کشور پهناور چین اسـت کـه نظام کمونیستی نتوانست تنوع فرهنگی این مردم را برطبق اهداف کمونیستی یکسان ساز کند.الجزیره گزارش داد در مرز بین استان سیچوان و یونان چین موسو ها زندگی می کنند کـه در نظامی مادر سالار سامان بندی شده اند.

 

در این جامعه سنتی تفوق اجتماعی با زنان اسـت و مادر بزرگ خانواده در واقع رهبر خانواده اسـت و نام هاي خانوادگی و هویت اجتماعی فرد از طریق مادر و نياکان او معنی میابد. در این جامعه تعداد زیادی از کارها مهم توسط زنان انجام می‌شود اما شکار و ماهیگیری همان‌ گونه بر عهده مردان اسـت.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

ازدواج گذری در این جوامع یکی از صورت هاي اصلی ازدواج اسـت بـه این ترتیب کـه زن میتواند همسرانِ بسیاری داشته باشد و آنها خودش دریک مراسمِ سنتی انتخاب می کند مرد باید درخانه زن باشد ولی تا قبل از غروب آفتاب هر مرد باید بـه خانه مادرش بازگردد اگر از این ازدواج فرزندی پدید آمد بزرگ کردن آن بـه عهده خانواده مادری اسـت.

 

این 40هزار خانه تشکیل جامعه اي را می‌دهد کـه امپراطوری زنان نام دارد وگردشگران بسیاری برای دیدن این جامعه وارد آن میشوند. گردشگران بـه خصوص برای دیدن مراسمِ رقص آتش وارد این روستا می‌شوند کـه در خلال آن زنان شوهران خودرا انتخاب می کنند.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

گردشگری توانسته اقتصاد موسو ها رامتحول کند و آنان راکه تنها بـه کشاورزی و شکار اشتغال داشتند دست بـه جیب کند تا آنها بتوانند کالاهای مصرفی جدید تر رابخرند. اگرچه همه این ها تهدیدی برای حیات سنتی موسو ها محسوب می‌شود اما آنها بعنوان یک جامعۀ سنتی اهتمام ویژه اي بـه حفظ سنتهای خود دارند.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

 


 

در خبر بعد تنها کشوری که خانم ها در آن چند شوهر قانونی دارند

تبت تنها کشوری اسـت کـه درآنجا بعضی از زنان چند شوهر قانونی دارند و اینکار رابه اصطلاح علمی polyandry مینامند از آنجا کـه خاطرجمعی داشتیم هیچ چیز درجهان بی دلیل نیست مانند همیشه دست بـه دامن تحقیق زدیم تا واقعیت اینکار را درک کنیم ، پس از تحقیق طولانی متوجه شدیم تنها دلیل این کارمشکلات اقتصادی اسـت و 2 دلیل برایمان آوردند.

 

دلیل اول : پدری کـه 4 فرزند دارد یک باره یک دختر رابه عقد 4 پسرش درمی آورد و البته طبق قراردادی کـه دارند زن مذبور هرشب یا هرهفته رابا یکی از برادران بـه سر ببرد با اینکار اولا پدر اجازه نمیدهد کـه اساس خانواده اش گسیخته شود بلکه بالعکس وجود زن واحد سبب اتحاد آنان میگردد وهمه پروانه سان دور یک چراغ پرواز می کنند ثانیا ثروت پدر کـه از همه مهمتر اسـت پراکنده نمی‌شود و بـه هدر نمی‌رود.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

دلیل دوم : اگر همان پدر درمدت 1 سال 4 دختر را برای 4 فرزندش عقد کند و زنان مذبور جداگانه باردار شوند درمدت 1 سال یک خانواده 4 نفری 12 نفر خواهد شد.اما چون زمین تبت زیاد حاصلخیز نیست و مواد غذایی محدود اسـت می کوشند کـه ازتولید نسل تا جائیکه مقدور می باشد پیش گیری کنند وبا اینکار جمعیت تبت را همیشه بـه همان اندازه اي کـه هست حفظ کنند.

 

مـا پس از شنیدن این دلایل بـه مردم تبت لقب مناسبی دادیم لقبی کـه از هرجهت درخور آنهاست «اکونومیست هاي متفکر»  و درآخر این سئوال برایمان پیش آمد کـه اینجا چـه بلایی بـه سر فرزندان می آورند و فرزندی کـه از یک زن واحد بوجود می‌آید مال کدام برادر اسـت ؟

 

معلوم شد کـه اولاد اول بـه برادر بزرگ تر تعلق خواهد داشت و بهمین قیاسِ فرزندان بعدی بـه برادرانِ کوچک تر خواهد رسید . بچه ها بـه ترتیب تعلق بـه برادر بزرگ تر پدر و بـه بقیه عمو میگویند . زن تبتی یکی از شوهران خودرا برای کار در مزرعه راهی می کند.

 


 

چرا اکثر مردان عربستان « سعودی » چند همسر دارند؟

مردان سعودی طبق معمول زیاد سفر کرده و مدت زمان طولانی در بيرون از کشور زندگی می کنند و این امر باعث میشود کـه آنها کلاً ازدواج را فراموش کنند.

 

وی افزود: همچنین زندگی در کشور هـای غربی باعث متعهد شدن مردان سعودی بـه انجام فعالیت هایي می‌شود کـه با هنجارهای محافظه کارانه عربستان سعودی سازگار نیست. همین امر موجب می‌شود کـه آنان بـه سختی بـه فکر ازدواج و تشکیل خانواده باشند. در نتیجه دختران با گزینه هاي کمتری برای انتخاب روبه‌رو هستند و وادار میشوند همسر دوم بودن را بپذیرند.

 

این استاد جامعه شناسی اظهار داشت:در عربستان سعودی، وقتی دختری بـه سن سی سالگی می‌رسد « در خانه مانده » محسوب می‌شود و لذا ترجیح می‌دهد کـه بعنوان همسر دوم مردی، قسمتی از وقت او را برای خود داشته باشد تا این‌کـه اصلاً ازدواج نکند.

 

بنظر عنزی، چندهمسری نه تنها مشکل در خانه ماندگی را حل می کند، بلکه مشکل روابط جنسی خارج از ضابطه ازدواج را هم نظارت می کند.وی اظهار داشت: اکنون در عربستان سعودی مـا مراکزی برای نگه‌داری از کودکانی داریم کـه خارج از عقد نکاح بدنیا آمده اند.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

در صورتی کـه قبلاً هرگز چنین مواردی وجود نداشت. این اساساً بخاطر روابط نامشروع خارج از ازدواج و البته اعتراض بـه چندهمسری اسـت.از طرف دیگر فاطمه ابراهیم کـه زنی اهل عربستان سعودی اسـت، گفت: دلیل این‌کـه زنان چندهمسری را نمی پذیرند، این اسـت کـه مردان نمیتوانند بطور برابر با آنان رفتار کنند.

 

وی افزود : بعضی از مردان دوباره ازدواج می کنند و کاملاً زنان اول خودرا فراموش می کنند، تا حدی کـه حتی از نظر مالی آنان را حمایت نمی‌کنند و دیگر بـه فرزندانشان هم توجه ندارند.فوزیه عبد الهادی سخنان فاطمه ابراهیم را تائید کرده و اظهار داشت: بهمین دلیل مـن هرگز تحت هیچ شرایطی بـه همسرم اجازه نخواهم داد با زن دیگری ازدواج کند.

 

اما در این میان عده اي از زنان عربستانی با این سخنان موافق نیستند. نوحه احمد یکی از این زنان اسـت، بنظر وی اگر مردی تصمیم بگیرد دوباره ازدواج کند، اینکار را می کند؛ چـه همسرش دوست داشته باشد، چـه دوست نداشته باشد.

 

وی گفت : مـن با او صحبت خواهم کرد تا بدانم چرا میـــخواهد دوباره ازدواج کند، سپس خودم همسر او را انتخاب و حتی برای خواستگاری، او را همراهی میکنم.بنظر فاطمه الاحمری اگر مردی بخواهد دوباره ازدواج کند و همسرش امتناع کند، او شروع بـه دعوا خواهد کرد و آن قدر اینکار را ادامه می‌دهد تا زندگی آنها با یک دیگر غیرقابل تحمل شود.

 

وی گفت : بـه هرحال در نهایت او ازدواج خواهد کرد. بهمین دلیل زنان نباید بـه چندهمسری اعتراض کنند.بـه گفته یک دلال ازدواج، طبق معمولً مردان وقتی می‌خواهند برای بار دوم ازدواج کنند شرایطی دارند. وی اظهار داشت: یک مرد متأهل زنی را ترجیح میدهد کـه قبلاً ازدواج نکرده باشد و یا اگر ازدواج کرده فرزندی نداشته باشد.

 

وی اضافه کرد : اما زنان مطلقه طبق معمولً دوست ندارند با مردان متأهل ازدواج کنند. زن مطلقه تازه از یک ازدواج ناموفق بیرون آمده و طبق معمولً بـه دنبال ثبات و آرامش اسـت. بهمین دلیل او از درگیر شدن با همسر اول امتناع می کند.

زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس

وی در ادامه گفت : علت اصلی شیوع  « در خانه ماندگی » این اسـت کـه نه مردان و نه زنان نمیخواهند مسئولیت بپذیرند. این دلال ازدواج افزود مناسب ترین شکل ارتباط برای آنان ازدواج هاي آسان اسـت، کـه این هم در این زمانه میسر نیست.

 

علاوه بر این وی متذکر شد کـه بیشتر جوانان با چیزهایی مشغول هستند کـه این مساله موجب می‌شود آنها یا دیر ازدواج کنند یا اصلاً ازدواج نکنند و البته اولویت اکثر مردان امروز درآمد خوب و خانه زیبا اسـت تا یک همسر مناسب.

 

گفتنی اسـت چند همسری مساله اي اسـت کـه امروز باید از ابعاد مختلف و با درنظر گرفتن مزایا و معایب آن در جوامع اسلامی کنونی بررسی شود تا با مشخص شدن محدوده دقیق آن، موجب از هم پاشیدگی خانواده ها نشود.

 

نوشته زنی که با 5 شوهر زندگی می کند و مردی که 24 همسر دارد + عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟


چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ 

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ در مواجهه با حملات تروریستی چـه کارهایی باید انجام دهیم و چگونه از این حملات جان بـه در ببریم؟ امروز آموزه هایي کلیدی را جمع آوری کرده ایم کـه دانستن آنها می‌تواند برای هر شخصی مفید باشد، جهان امروز صحنه نبرد غیر مستقیم ابر قدرت ها و آقایان دنیاست، نبردهایی کـه هرروز جان صدها بی گناه را می‌گیرد. با مجله پارس ناز همراه بمانید.

 

با توجه بـه گسترش فعالیت هاي تروریستی در سراسر جهان و بـه ویژه منطقۀ خاورمیانه بـه نظر میرسد باید آگاهی در مورد علائم حملات تروریستی بالاتر برود و با هوشیاری بیشتری مراقبت فعالیت هاي اطراف مان باشیم تا پیش از وقوع حملات تروریستی و قبل از اینکه خیلی دیر شود جان خود و اطرافیانمان را نجات دهیم. با دیدن این نشانه ها باید هوشیار بوده و سریع عکس العمل نشان دهید.

 

مراقب نظارت هاي مخفیانه باشید

تروریست ها قبل از انجام عملیات خود برای آن نقشه می‌کشند و کشیدن نقشه نیز مستلزم داشتن اطلاعات کافی در مورد هدف موردنظر خواهد بود. فعالیت هایي مانند پاییدن و فیلم گرفتن از یک مکان یا شخص خاص می‌تواند بـه معنای خطر باشد. اگر دیدید کـه فردی از مکان هاي خاصی با استفاده از دوربین تلفن همراهش، دوربین یا هر وسیله ي دیگر بـه شکلی مخفیانه و غیرطبیعی عکس یا فیلم میگیرد باید مواظب باشید.

 

درصورت دیدن افرادی مشکوک در حال کشیدن نمودارها یا نقشه هایي خاص از یک مکان مشخص نیز باید کمی با احتیاط رفتار کنید. اگر متوجه شدید این افراد سعی در پنهان کردن کاری کـه در دست انجام دارند، هستند، بسیار بیشتر باید بـه آنها شک کنید.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

با این اینکه انجام فعالیت هایي همانند عکاسی، کشیدن نقشه یک مکان یا نظارت و پاییدن با دوربین دو چشم دلایل مستدل و منطقی فراوانی میتواند داشته باشد. اما اینکه فرد یا افراد بخواهند اینکار خودرا از انظار عمومی مخفی نگه دارند و بـه صورت پنهانی آن رابه انجام برسانند، چندان قانع کننده و منطقی نیست.

 

اگر متوجه شدید کـه کسی از رویداد هـای معمول و جاری همانند ورود و خروج ها یا دوربین هاي امنیتی در حال عکس برداری اسـت، حواس تان را خیلی جمع کنید. اگر دیدید کسی ساک یا کیف خودرا در محلی رها کرد و رفت و دوباره بـه سراغ آن آمد یا از راه دور حواسش بـه آن بود، بدون معطلی این مساله رابه ماموران امنیتی -از طریق تماس با عدد 113- گزارش کنید زیرا ممکن اسـت انها در حال بررسی منطقه موردنظر باشند.

 


 

از ارائه آمار و اطلاعات حساس خودداری کنید

گرفتن آمار یکی از رایجترین روشهای برقراری ارتباط با غریبه و کسب و جمع آوری اطلاعات مهم و حیاتی بـه شمار می‌رود. اگر شـما جزو کسانی هستید کـه در رابطه با عملیات هاي ارتش، سپاه، مانورهای امنیتی یا اقدامات داوطلبانه هر گونه اطلاعاتی دارد، در صورتی کـه وادار بـه صحبت کردن درباره آنها بودید، مراقب استراق سمع غریبه ها و افراد ناشناس باشید.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

هر گونه پرسش در مورد مسایل امنیتی باید بـه پلیس گزارش شود. اگر کسی بـه دنبال کسب اطلاعاتی غیرمعمول در مورد نگهبان هاي مراکز خرید، پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروهای پلیس یا نمونه هاي مشابه بود، حتما آن رابه پلیس گزارش کنید.

 


 

حواس تان به احتکار و انبار وسایل تروریستی باشد

اگر فروشنده موادی هستید کـه در ساخت بمب هاي دستی یا مرگ و کشتار مورد استفاده قرار می گیرند، حواس تان را جمع کنید. اگر فردی بـه تعداد زیاد یا بـه دفعات چنین موادی را خریداری کرد، احتمال اینکه ازآن برای ساخت مواد انفجاری یا بمب استفاده کند را بدهید.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

انبار وسایل خطرناک موقعی محقق می شود کـه بـه تعداد و مقادیر زیاد خریداری شود. اگر خریدار بـه روشهای غیرمعمول سعی در پرداخت هزینه ها را داشت، بهتر اسـت بـه او شک کنید.

 


 

مراقب غریبه هاي مضطرب باشید

در شرایط عادی، شخصی کـه عرق کرده، با اضطراب بـه اطراف نگاه می کند و یا بـه نظر از چیزی ترسیده اسـت، احتمالاً نیت شومی در سر دارد. حتما مراقب افرادی کـه متعلق بـه محیط نیستند باشید؛ مثلا نگهبانی کـه یونیفرم اشتباهی بر تن داشته و یا شخصی کـه هیچکس را در محیط نمی شناسد.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

درضمن بـه هر شخصی کـه قصد خرید یونیفرم هاي نظامی یا انتظامی، درجه، نشان، مدال و یا دفترچه پرواز را دارد مشکوک باشید، چرا کـه ممکن اسـت از این موارد برای دسترسی بـه اماکن امنیتی و غیر مجاز استفاده کند.

 


 

جاعلان هویت را بشناسید

جدای از افرادی کـه بـه نظر متعلق بـه محیط نیستند، مراقب افرادی کـه برای خیریه هاي ناآشنا کمک گرد آوری می کنند نیز باشید.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

بـه کارگرانی کـه لباس کار نصفه و نیمه پوشیده اند یا یونیفرم آنها اندازه نیست، و یا هرکسی کـه مدارک شناسایی اشتباه یا ناکافی ارائه می کند، مشکوک باشید و ورود افراد ناشناس بـه اماکن حساس و یا محل کار خود «در صورتی کـه اجازه ورود ندارند» رابه نیروهای امنیتی گزارش دهید.

 


 

پوشش و حالت بدن عوامل انتحاری را شناسایی کنید

درصورت مشاهده افرادی با مشخصات زیر حتما نیروهای امنیتی را مطلع کنید: شخص تنها و مضطربی کـه عرق کرده ودر حالیکه با سرعت بـه اطراف نگاه می کند، زیر لب چیزی می گوید. فردی کـه لباسهای گشاد و یا بی قواره با شرایط آب و هوا بـه تن کرده و یا بیش از اندازه لباس پوشیده اسـت «جوری کـه بـه نظر برسد چیزی را زیر لباس خود مخفی کرده اسـت».

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

بیرون زدن سیم از زیر لباس کـه احتمالاً نشان دهنده وجود بمب اسـت. پوشیدن جلیقه هاي انفجاری باعث می شود قسمت میانی بدن هنگام نشستن یا ایستادن بیش از اندازه صاف بـه نظر برسد. «درصورت مشاهده فردی با این حالت بدن کـه سایر نشانه ها را نیز دارد، با نیروهای امنیتی تماس بگیرید». کسیکه دست خودرا مشت کرده و فشار می دهد، کـه احتمالاً ریموت نظارت وسیله انفجاری را در دست دارد.

 


 

به بوی مواد شیمیایی و سوختگی ها توجه کنید

افرادی کـه علائم سوختگی روی پوست دست خود داشته و یا انگشت خودرا از دست داده اند، و یا بوی مواد شیمیایی میدهند احتمالاً با مواد منفجره سر و کار دارند.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

درصورت مشاهده شخصی کـه هر از گاهی بـه مکان نامعلومی رفته و هنگام برگشت بوی سوختگی یا مواد شیمیایی می دهد، حتما با مراج امنیتی تماس بگیرید. بوهای شیمیایی معمول در ارتباط با مواد منفجره عبارت اند از: بوی سوختگی مواد شیمیایی، بوی اسید «مانند وایتکس» و بویی شبیه بـه روغن موتور.

 


 

مراقب باشید کـه یک انسان منزوی و سرخورده چـه زمان هدف خودرا ابراز می کند.

هر پیام تهدید آمیزی راکه در فضای مجازی یا بـه صورت شخصی دریافت میکنید و بر این باورید کـه نشانه اي از یک خطر قریب الوقوع اسـت موضوع رابه مراجع ذی صلاح اطلاع دهید. این موضوع می‌تواند شامل تهدید بـه خودکشی یا تهدید جان دیگران باشد. مراقب افرادی باشید کـه در حال نشر این عقیده هستند کـه خشونت منطقی بوده ودر برخی موارد ضروری اسـت.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

طبق معمولً تعداد زیادی از افراد منزوی کـه دست بـه حملات خشن و تروریستی میزنند از قبل اهداف خود رابه نحوی بـه گوش عموم رسانده و از خیالات خود حرف میزنند. برای مثال اگر شخصی اعلام کرد کـه زنش وی را ترک کرده و زنان بسیار بی وفا و بی ارزش هستند و بـه نظر مـن باید یک نفر یک عکس العمل قوی و سریع بـه این موضوع نشان دهد و… باید این تهدید را جدی گرفت.

 


 

مراقب افرادی که خود را هم فکر با گروه های تروریستی می دانند باشید

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

تعداد زیادی از این افراد بـه وضوح از گروه هاي خشن و تندرو حمایت کرده و اعمال آنان را تحسین می کنند.

 


 

اگر در جایی مقداری زیادی اسلحه یا مهمات دیدید موضوع را جدی بگیرید

 

اگر می‌دانستید کـه یکی از دوستان یا آشنایان شـما یا هر شخص دیگری مقدار زیادی سلاح را در جایی مخفی کرده اسـت سریعاً با پلیس تماس بگیرید.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

درصورت مشاهده ي فردی کـه در حال ساخت مواد منفجره یا وسایلی شبیه بمب ساعتی اسـت موضوع رابه پلیس اطلاع دهید.

 


 

سوابق افراد میتواند دلیل خوبی برای مشکوک شدن بـه آنها باشد.

تعداد زیادی از تروریست ها تنها بوده و بیکار بوده اند یا دست کم سابقه ي خشونت داشته اند. هم چنین در تعداد زیادی از انها سابقه ي مشکلات روانی دیده شده اسـت.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

البته این نشانه ها در مورد تمامی افراد خطرناک یکسان نیست. پس نمیتوان بـه هر شخصی مشکوک شد ودر شناسایی افراد دارای تفکرات خطرناک و تروریستی باید بادقت عمل کرد.

 


 

در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

در ادامه عکس هایي تلخ از حمله تروریستی بـه رژه اهواز را مشاهده خواهید کرد کـه در زیر آنها نیز توضیح داده شده هنگام حمله تروریستی چـه باید کرد. همراهمان باشید.

 

ذهن تان را آماده کنید

در تعداد زیادی از حملات افراد ابتدا صدای تیراندازی رابا صدای ترقه و آتش‌بازی اشتباه میگیرند. آن‌طور کـه جان لیچ، روانشناس موقعیت‌هاي خطرناک و مدرس نظامی، میگوید، این اشتباه بسیار مرسوم اسـت. کسیکه انتظار شنیدن صدای گلوله ندارد، فرض می کند صدای چیزی دیگر اسـت، چیزی کـه با انتظارش هم‌خوانی دارد. 

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

زمانی کـه طول میکشد تا بفهمیم واقعا چـه شده، ممکن اسـت بـه قیمت جان‌مان تمام شود. کسیکه از قبل بـه سناریوهای وخیم احتمالی فکر کرده باشد، سریع‌تر می‌فهمد. آقای لیچ می گوید: “همین کـه از خودتان بپرسید اگر اتفاقی بیافتد نخستین واکنشم باید چـه باشد، کافی اسـت.” وقتی آدم در رستوران یا سینما نشسته، قاعدتا بـه خروجی‌هاي اضطراری توجه نمی کند.

 


 

سریع واکنش نشان بدهید

تقریباً همه ی آدم‌ها موقع حمله گیج مى‌شوند و نمى‌توانند کارى بکنند. آقاى لیچ موقعیت‌ هاى خطرناک و مرگبار در جاهاى مختلف دنیا را بررسى کرده و دیده فقط 15درصد افراد واکنشى نشان مى‌دهند کـه بـه نجاتشان کمک میکند. حدود 75 درصد آن قدر جا مى‌خورند و گیج مى‌شوند کـه کلا واکنشى نشان نمى‌دهند. ده درصد دیگر هم کارى مى‌کنند کـه احتمال زنده ماندنشان را کم مى‌کند، و گاه بـه ضرر دیگران هم تمام مى‌شود.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

کسى کـه سریع و قاطع تصمیم بگیرد، بیشتر ممکن اسـت نجات پیدا کند. اما طبیعت انسان طورى اسـت کـه صبر مى‌کند ببیند بقیه چـه مى‌کنند. یک آزمایش مرسوم روان‌شناسان این اسـت کـه گروهى را توى یک اتاق مى‌فرستند، بعد اتاق را پر از دود مى‌کنند ببینند مردم چطور واکنش نشان مى‌دهند. آنها کـه تنها هستند بیشتر واکنش نشان مى‌دهند تا آنها کـه با کسى دیگر آمده‌اند.

 


 

خودتان را از تیررس دور کنید

بـه قول ایان رید، مدیر شرکت امنیتى فورماتیو کـه پیشتر سرباز و مدرس نظامى بوده، «وقتى نبینندت، نمى‌زنندت» بنابر این نخستین قدم این اسـت کـه سر راه نباشید، کمتر دیده شوید. بدیهى‌ترین گزینه این اسـت کـه خودتان را روى زمین بیاندازید، اما اگر بشود، بهتر اسـت پشت چیزى پناه بگیرید. و البته بهتر اسـت آن چیز سخت و محکم باشد، مثلا دیوار بتنى.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

ایان رید مى‌گوید:آدم‌ها از چیزى کـه در فیلم‌هاى هالیوودى دیده‌اند فکر مى‌کنند گلوله از اتومبیل رد نمى‌شود، در حالى کـه ضرورتا اینطور نیست. با این وجود حتى اتومبیل هم بهتر از هیچ اسـت. اگر محیط بسته و آدم زیاد باشد، یک گلوله ممکن اسـت چند نفر را زخمى کند.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

وقتى دور از چشم باشید، احتمال اینکه عمدا هدف بگیرندتان، یا یکى از گلوله‌ هاى بى‌هدفى کـه بـه همه ی سو شلیک مى‌کنند بشما بخورد، کمتر مى‌شود. آقای رید توضیح میدهد کـه مهاجمان دنبال حرکتند توجهشان را جلب میکند. اینکار ریسک دارد، اما در بعضی شرایط دویدن و فرار کردن گزینه مناسبی اسـت.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

کسیکه موفق می شود از مهلکه فرار کند، باید همان‌ گونه هشیار باشد. توصیه ایان رید این اسـت کـه، تا جاییکه میتوانید از محل واقعه دور شوید. پشت سفت‌وسخت‌ترین چیزی کـه می توانید پنهان شوید و از نزدیک‌ترین مرکزی کـه میدانید مقام‌هاي مسئول هستند، کمک بخواهید آقای رید معتقد اسـت بعد از فرار بهتر اسـت در گروه‌ هاي بزرگ حرکت نکنید و سوار وسایل حمل‌ و نقل عمومی نشوید.

 


 

بـه هم کمک کنید

احتمال اینکه هر یک از مـا در چنین مهلکه‌اي گیر بیافتیم، همان‌ گونه خیلی کم اسـت. اما بـه فرض کـه چنین اتفاقی بیفتد آن‌طور کـه کریس کاکینگ، روان شناس و متخصص رفتار جمعی می گوید – آن‌ها کـه باهم هماهنگند و گروهی کار میکنند، احتمال جان ‌بـه ‌در بردنشان بیشتر اسـت. آقای کاکینگ بعد از حمله لندن درسال 2005 با ده‌ها نفر کـه در موقعیت خطرناک قرار گرفته بودند گفتگو کرد.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

نتیجه تحقیقش این بود کـه سریع‌ترین و کاراترین راه برای رهایی از مخمصه همکاری و هماهنگی اسـت. اگر می خواهیم همه ی جلوی خروجی اضطراری گیر نکنند و کسی زیر دست‌ و پا نماند، راهی جز این نیست. بـه گفته آقای کاکینگ بیشتر آدم‌ها حتی در شرایط بسیار حاد هم قاعدتا بـه هم کمک می کنند. می گوید تصور رایج این اسـت کـه «هنگام خطر» هرکس بـه فکر خویش اسـت. اما در عمل چنین نیست.

چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟

آقای رید معتقد اسـت کسیکه آموزش ندیده بهتر اسـت با مهاجم در نیفتد. می گوید صرفا جان خودتان رابه خطر می‌اندازید. از یاد نباید برد کـه تعداد زیادی از حمله‌ها تک‌نفره نیست وگروهی اسـت. بعضی‌ها ممکن اسـت جلیقه ضدگلوله بـه تن داشته باشند، یا مواد منفجره همراه شان باشد.

 

نوشته چگونه تروریست ها را شناسایی کنیم؟ + در مواجهه با یک حمله تروریستی چه کنیم؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس


آداب استفاده از تلفن همراه | استفاده صحیح از موبایل 

امروز درباره استفاده صحیح از موبایل و آداب استفاده از تلفن همراه صحبت میکنیم. روزگاری شده کـه اگر بدون تلفن همراه مان بیرون از خانه باشیم احساس بدی داریم یا این کـه اگر بیرون باشیم و شارژ تلفن همراه مان تمام شود بازهم همان احساس را داریم، تکنولوژی بـه نوعی انسانها را برده خود کرده اسـت. استفاده از این وسیله آدابی دارد کـه در ادامه بشما خواهیم گفت، همراه با مجله پارس ناز بمانید.

 

سر میز غذا تلفن همراه را کنار بگذارید

استفاده از تلفن همراه سر میز غذا بـه دور از ادب اسـت. این مسأله بدیهی بنظر می‌رسد اما اینروزها کمتر کسی این نکته را رعایت می کند. وقتی بـه همراه شخص یا اشخاص دیگری غذا می‌خورید باید بـه آنها احترام بگذارید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

در صورتی کـه تلفن همراه تان زنگ خورد و وادار بودید بـه آن جواب دهید، بـه همراه یا همراهان خود توضیح دهید کـه مثلاً فرزندتان در خانه تنها اسـت و یا منتظر خبری از یک قرارداد مهم کاری هستید.

 


 

هنگام پرداخت مبلغ خرید، از صحبت با تلفن همراه خودداری کنید

اگر از قبل مشغول صحبت بودید حتماً در زمان مراجعه بـه صندوق، مکالمه ي تلفنی تان را قطع کنید چون وقتی صندوقدار مشغول رسیدگی بکار شـما اسـت نباید بـه صحبت کردن ادامه دهید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

مگر آنکه مورد اضطراری اي باشد، در غیر این صورت بـه دور از ادب اسـت کـه در مقابل صندوقدار بـه صحبت با تلفن ادامه دهید.

 


 

در هنگام صحبت با تلفن همراه هرگز فریاد نزنید

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اگر شخصی کـه با او تلفنی صحبت می کنید صدای شـما را نمیشنود، بعدا دوباره با او تماس بگیرید. در مکان هاي عمومی، هنگام صحبت با تلفن همراه، صدایتان را بالا نبرید. هیچکس دیگری را نباید شنونده ي صحبت ها یا مشاجره هایتان قرار دهید.

 


 

در هنگام رانندگی، از صحبت یا پیغام دادن با تلفن همراه خودداری کنید

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

این نکته هم اگر چـه بدیهی بنظر میرسد اما حقیقت آن اسـت کـه امروزه علت تعداد زیادی از تصادفات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی اسـت. حتی لحظه اي غفلت می تواند زندگی شـما و دیگران را نابود کند. هرگز اینکار را انجام ندهید.

 


 

در جلسات کاری از پیغام دادن با تلفن همراه پرهیز کنید

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

در جلسات کاری بـه دور از ادب اسـت کـه ناگهان رئیس تان متوجه شود مشغول کار با تلفن همراه تان هستید و بـه جلسه و صحبت ها توجه ندارید. بـه علاوه، اگر رئیس هستید انجام چنین کاری الگوی بدی برای کارکنان تان خواهد بود.

 


 

در مکان هایی مثل مسجد، یا سالن های سینما، تئاتر تلفن همراه را خاموش کنید

 

هیچ استثنایی دراین مورد وجود ندارد. در بعضی مکان هاي خاص می‌توان از تلفن همراه استفاده کرد اما در اغلب این مکان ها اینکار ممنوع اسـت.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

بخاطر داشته باشید کـه چک کردن تلفن همراه و پخش شدن نور آن در سالن تاریک سینما، حتی اگر با آن صحبت نکنید یا پیغامی ندهید، علاوه بر آنکه بـه دور از ادب اسـت، برای دیگران هم ایجاد مزاحمت می کند.

 


 

در اتاق انتظار با تلفن همراه صحبت نکنید و اگر مجبور شدید، اول اتاق را ترک کنید

 

در اتاق هاي انتظار مطب ها طبق معمول افراد زیادی حضور دارند و حتی ممکن اسـت شلوغ و پر از سر و صدا باشند، بنابر این محل مناسبی برای مکالمه ي تلفنی نیستند.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اگر وادار هستید با تلفن همراه تان صحبت کنید، اول اتاق انتظار را ترک کنید تا مزاحمتی برای بقیه ي حاضران ایجاد نکنید.

 


 

در وسایل نقلیۀ عمومی تا حد امکان از صحبت با تلفن همراه خودداری کنید

 

در وسایل نقلیه ي عمومی، مردم اغلب مضطرب و خسته هستند و عجله دارند. دراین شرایط انها بـه تنها چیزی کـه فکر میکنند رسیدن بـه مقصد اسـت.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

مردم علاقه اي ندارند کـه مکالمه ي تلفنی شـما در مورد خواهر داماد عموی تان را بشنوند. اما اگر مورد اضطراری اي پیش آمد، بـه آرامی با تلفن همراه تان صحبت کنید.

 


 

در هنگام صحبت با تلفن همراه در مکان های عمومی صدای تان را پایین بیاورید

 

این نکته مکمل قاعده ي فریاد نزدن در مکان هاي عمومی اسـت. نه تنها نباید فریاد بزنید باکه باید بطور خودکار صدایتان را پایین بیاورید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اگر علاقه اي ندارید کـه مکالمات تلفنی دیگران را بشنوید، باید بدانید کـه دیگران هم تمایلی ندارند کـه صحبت هاي شـما را بشنوند.

 


 

در میانۀ یک گفت و گوی رو در رو با تلفن همراه صحبت نکنید

 

صحبت با تلفن همراه می تواند تمامی پیوندهای میان فردی را گسسته کند. وقتی دریک مهمانی در میانه ي صحبت با شخصی هستید، حتی نباید یک نگاه اجمالی بـه صفحه ي تلفن همراه تان بیندازید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

برای درک این موضوع بهتر اسـت با خودتان فکر کنید اگر شـما جای طرف مقابل باشید در چنین شرایطی چـه احساسی خواهید داشت؟ اگر فکر می کنید این مسأله شـما را ناراحت می کند، پس نباید اینکار رابا دیگران انجام دهید.

 


 

در ادامه همین بحث در چه موقعیت‌ هایی نباید از تلفن همراه استفاده کنیم؟

 

اسمارت‌فون یکی از بهترین اختراعات بشر ودر عین حال یکی از بحث‌برانگیزترین دستاوردهای قرن اخیر بشمار می رود. در این کـه زندگی کنونی انسان بـه وجود این وسیله‌ي همراه نیاز شدید دارد بحثی نیست. اما بعضا پیش می آید کـه شخص بازرسی استفاده از این وسیله را از دست می دهد. همین مساله میتواند برای خود آن شخص و دیگران مشکلاتی ایجاد کند.

 

رستوران‌ ها

تلفن خودرا روی حالت بی‌صدا یا ویبره بگذارید تا صدای زنگ آن برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند. اگر تماس ضروری و مهمی داشتید، ترجیحا از سر میز بلند شده و بـه راهرو بروید. یا با صدای خیلی آهسته جواب تلفن را بدهید و سخن را کوتاه کنید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اگر تماس دریافتی چندان مهم نیست بـه مخاطب خود بگویید کـه خودتان بعدا با او تماس خواهید گرفت. فراموش نکنید کـه صدای بلند مکالمه شـما در رستوران میتواند موجب اذيت دیگران بشود. پس تا حد امکان از اینکار پرهیز کنید.

 


 

سینما، تئاتر و کنسرت

پیش از ورود بـه سالن نمایش تئاتر یا سینما و کنسرت موبایل خودرا سایلنت یا خاموش کنید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

بی شک دریک یا دو ساعتی کـه در سالن نمایش حضور دارید، قرار نیست با مکالمه‌هاي تلفنی هم داستان نمایش را از دست بدهید! دراین فضاها بـه هیچ عنوان نباید موبایل خودرا جواب بدهید. اگر تماس خیلی ضروری اسـت، حتماً از سالن خارج بشوید.

 


 

محل کار

اگر دریک شرکت خصوصی کار میکنید و اجازه صحبت کردن با موبایل را دارید کـه هیچ. اما اگر در سازمان بزرگی کار می کنید و کارمندان زیادی در اطراف شـما مشغول انجام وظایف خود هستند، حتماً موبایل خودرا روی حالت ویبره یا بی‌صدا بگذارید. درصورت نیاز بـه پاسخ دادن بـه تماس تلفنی:

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

از پشت میز خود بلند شده و بـه راهرو بروید تا صحبت‌هاي تلفنی شـما هیچ مزاحمتی برای کار بقیه ایجاد نکند. اما توصیه مـا این اسـت کـه بـه همه ی دوستان و آشناهای خود اعلام کنید کـه در ساعات کاری با شـما تماس نگیرند و صحبت‌هایشان رابه بعدازظهرها موکول کنند.

 


 

مساجد، امامزاده‌ ها و دیگر اماکن مذهبی

وقتی برای برپا داشتن فرائض دینی وارد یک مکان مذهبی میشوید، بی شک بـه موبایل خود نیازی نخواهید داشت. هنگام برپایی نماز یا خواندن دعا کـه نمیتوانید تلفن پاسخ دهید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

پس برای این کـه در روند راز و نیاز اطرافیان هم خللی وارد نکنید، یا موبایل را در خودرو بگذارید. یا آنرا سایلنت و خاموش کرده ودر کیف تان بگذارید.

 


 

در طول پرواز با هواپیما

پیش از پرواز هواپیما از مسافران تقاضای می شود تا موبایل‌هاي خودرا در حالت پرواز بگذارند. اینکار جنبه ایمنی دارد تا سیگنال‌هاي اسمارت‌فون‌ها در سیستم هواپیما مشکلی ایجا نکند.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

فقط هم بـه اسمارت‌فون مربوط نمیشود و تبلت و دیگر گجت‌هایي کـه ممکن اسـت در تجهیزات راداری هواپیما اخلال ایجاد کنند باید خاموش شوند یا در حالت پرواز قرار بگیرند.

 


 

اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه عمومی

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

تصور کنید اگر قرار باشد هر شخصی تلفن خود رابه دست گرفته و با دوستان یا خانواده‌اش صحبت کند، آن اتوبوس بـه چـه جهنمی تبدیل خواهد شد! پس لازم اسـت دراین مکان‌ها از صحبت‌هاي غیرضروری با تلفن همراه خودداری کنید.

 


 

در صفوف پرداخت

وقتی در صف پرداخت «هر چیزی» قرار دارید، وقت تان رابا تلفن حرف زدن پر نکنید. بـه این فکر کنید کـه بقیه چـه گناهی کرده‌اند کـه باید پچ‌پچ‌ها یا مکالمه‌هاي بلند شـما را بشنوند؟

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

حتی آن صندوق‌داری کـه مشغول حساب و کتاب اسـت نیز ممکن اسـت حواس اش پرت شود. اگر تلفنتان زنگ خورد، گوشی را بردارید با صدای آهسته بگویید کـه بعدا با او تماس خواهید گرفت. برای دیگران احترام قایل باشید.

 


 

در مراسم عروسی،جشن تولد یا مراسم ختم

در مراسم‌هاي رسمی‌ بـه هیچ عنوان پسندیده نیست کـه مشغول استفاده از اسمارت‌فون باشید و بقیه مهمان ‌ها یا رویدادها را نادیده بگیرید.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اینکار مصداق بی‌نزاکتی اسـت و برای حفظ حرمت مجلس و شخصیت خودتان، تا حد امکان در طول حضور در چنین موقعیت‌هایي موبایل خودرا کنار بگذارید.

 


 

نکاتی در مورد پیام دادن

وقتی در بین جمعی مشغول صرف غذا هستید، گوشی رابه دست نگیرید و برای دیگران پیام بفرستید. اینکار نیز مصداق بی‌احترامی اسـت و بـه اندازه غیبت کردن پشت سر بقیه می تواند زشت و غیراخلاقی بنظر برسد. شاید تصور کنید کـه تکست دادن کـه دیگر برای بقیه مزاحمتی ندارد.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

اما تصور کنید در رستوران با دوست خود مشغول صرف غذا هستید و او مدام سرش پایین اسـت و با کسی دیگر چت میکند! چـه حسی بشما دست میدهد؟ مسلما تصور می کنید کـه نادیده گرفته شده‌اید و حضور شـما برای آن شخص اهمیتی ندارد.

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس

 

این دقیقا احساسی اسـت کـه همه ی انسان‌ها دراین شرایط خواهند داشت پس لطفا اینکار رابا بقیه نکنید. در آخر هم اشاره کنیم کـه اگر یک فرد معتاد بـه موبایل محسوب میشوید احتمال این کـه دوستان و اطرافیان بتدریج شـما را نادیده بگیرند ودر جمع‌هاي خود از شـما دعوت نکنند بسیار زیاد خواهد بود.

 

نوشته آداب استفاده از تلفن همراه | آموزش کامل استفاده صحیح از موبایل +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید


دنیای شگفت انگیز حشرات که نمی دانستید

امروز دانستنی هاي جالب و مفیدی درباره دنیای حشرات را جمع آوری کرده ایم. حشرات جزء مهمی از سیاره زمین و چرخه زیستی محسوب می‌شوند، بدون وجود آنها مشکلات زیادی دراین چرخه رخ می دهد. آنها بیهوده خلق نشده اند و اگر کمی بادقت نگاه کرده و فکر کنید بـه این نتیجه خواهید رسید کـه حشرات بسیار مفید اند. در ادامه حقایقی جالبی در مورد حشرات رابه همراه هم مطالعه می‌کنیم.

 

مگس ها استفراغ خودشان را می خورند

مگس ها دهانی برای گاز زدن یا جویدن غذا ندارند بهمین خاطر از پاهایشان برای چشیدن مواد استفاده می کنند. اگر مزه ي مواد را بپسندند روی آن استفراغ می کنند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

چون استفراغ شان حاوی آنزیم هاي گوارشی اي اسـت کـه بـه تجزیه ي مواد غذایی کمک می‌کند. سپس زبان اسفنج مانندشان را درون استفراغ شان فرو کرده و مواد مغذی مورد نیازشان را دریافت می کنند.

 


 

بعضی زنبورها کرم حشره را تبدیل به زامبی می کنند

زنبورهای Glyptapanteles کـه بـه زنبورهای وودو معروفند، یک کرم حشره را در آن واحد با حدود ۸۰ تخم باردار می کنند. وقتی لاروهای زنبور درون بدن کرم حشره از تخم ها بیرون آمدند، از مایعات بدن کرم حشره تغذیه می کنند. از این جا کرم حشره بـه نوعی تبدیل بـه یک زامبی می‌شود. لاروهای زنبور وقتی رشد کردند ازبدن کرم حشره خارج می‌شوند تا خود رابه یک شاخه بچسبانند و دور خود پیله بسازند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

کرم حشره بدن خودرا روی پیله ها خم میکند تا مانند یک بادیگارد از انها محافظت کند. هر موجودی کـه بخواهد بـه پیله ها نزدیک شود، کرم حشره وحشیانه حمله میکند تا آنرا بترساند و فراری دهد. وقتی زنبورها از پیله ها بیرون آمدند، دوران حفاظت وفادارانه ي کرم حشره بـه اتمام می‌رسد و خیلی زود می میرد.

 


 

مورچه های انتحاری

گونه اي از مورچه ها کـه بـه مورچه هاي انتحاری مشهورند، جان خودرا فدای حفاظت از کلونی می کنند. وقتی موجودی بـه کلونی حمله میبرد، انها پوست خودرا می‌شکافند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

دشمنان شان درون ماده ي چسبناک و لزجی کـه ازبدن مورچه ها خارج میشود گرفتار می‌شوند. این ماده جانور متجاوز را از بین می‌برد یا جلوی حمله ي آنرا میگیرد. این‌ها همان مورچه هاي کارگر کلونی هستند.

 


 

آخوندک ها حین جفت گیری، جفت شان را می خورند

بعد از ساعت ها جفت گیری آخوندک هاي نر و ماده، آخوندک ماده با صبوری منتظر فرصتی مناسب میماند تا بلاخره سر جفتش را می بلعد.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

وقتی آخوندک نر نفس هاي آخرش را می‌کشد اسپرم بیشتری وارد بدن آخوندک ماده می‌شود. آخوندک ماده بعد از خوردن سر آخوندک نر، سراغ باقی لاشه ي آن می‌رود تا خودرا برای حدود ۲۰۰ تخمی کـه خواهد گذاشت تغذیه کند.

 


 

دو ملکه در یک کندو نگنجد

اگر در کندویی بیشتر از یک زنبور ملکه وجود داشته باشد، فرآیندی اتفاق میوفتد کـه اصطلاحا بـه آن تنوره کشیدن میگویند. ملکه ها با تنوره کشیدن «صدای خاصی کـه ملکه ها تولید می کنند» بـه کلونی اعلام می کنند آماده اند تا برای بـه چنگ آوردن مقام ملکه ي حکمران تا سر حد مرگ بجنگند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این صداها وقتی ملکه ها درون لانه ها باشند طبق معمول شبیه بـه کواک کواک و وقتی بیرون باشند شبیه بـه صدای منقطع شیپور اسـت. ملکه ها هم چنین از این صدا برای بـه صف کردن زنبورهای کارگر دراین جنگ استفاده می کنند. جنگ ملکه ها طبق معمول با نیش زدن هم دیگر آن قدر ادامه می‌یابد تا بالاخره یک ملکه باقی میماند.

 


 

سوسک ها می توانند تا یک هفته بدون سر زنده بمانند

سوسک ها از طریق مجراهای کوچکی درون اجزای بدن شان تنفس می کنند، نه سرشان. این حشرات بعد از کنده شدن سرشان می‌توانند تا مدتی زنده بمانند چون برخلاف انسانها تنفس شان تحت نظارت مغزشان نیست و اکسیژن توسط خون بـه سراسر بدن شان منتقل نمی‌شود.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

مجراهای تنفس آنها اکسیژن دریافتی از هوا را از طریق لوله هاي ریز نای بـه بافت هاي بدن منتقل می کنند. سوسک ها در نهایت از گرسنگی اتلاف می‌شوند چون بـه سرشان برای غذا خوردن نیاز دارند.

 


 

زنبورهای سرخ غول آسای آسیایی می توانند گوشت بدن انسان را سوراخ کنند

 

این حشرات بزرگترین گونه ي زنبورهای سرخ در دنیا هستند، اندازه ي انها حدود 5/5 سانتیمتر اسـت و با سرعت 40 کیلومتر در ساعت پرواز می کنند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

نیش این زنبورها پوست را ذوب کرده و بـه سیستم عصبی بدن حمله می‌برد. این حشرات در مناطق گرمسیری و معتدل آسیای شرقی زندگی می کنند.

 


 

شته ها باردار بدنیا می‌آیند

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

نیمف ها نوزادان شته هستند کـه برخلاف اغلب حشرات، بـه صورت زنده ازبدن مادرشان و همگی بـه شکل حشرات ماده ي باردار متولد می‌شوند چون برای تولید مثل نیازی بـه حشره ي نر ندارند. نوزادان آنها بعد از گذشت تنها ده روز متولد میشوند.

 


 

جیرجیرک ها صداها را با پاهای شان می شنوند

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

گوش هاي جیرجیرک ها روی پاهای جلویی شان، در زیر زانوهایشان واقع شده. منافذ پاهای آنها بـه حفره هایي می‌رسد کـه سر دیگرشان در آن سوی بدن جیرجیرک ها اسـت بهمین دلیل صداها از تمام بدن شان عبور می کنند. این مسأله کمک میکند این حشرات جهت صدا رابه اسانی تشخیص دهند.

 


 

پروانه ها از کیلومترها دورتر بوی جنس مخالف شان را تشخیص می دهند

 

پروانه ها با تولید سیگنال هایي شیمیایی مثل فرومون ها «موادی شیمیایی کـه ازبدن تولید می‌شود ودر جذب جنس مخالف مؤثر اسـت»، جفت هاي احتمالی شان را اغوا می کنند. پروانه هاي نر می‌توانند عده اي از فرومون هاي ماده را از 16کیلومتری تشخیص بدهند.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

پروانه هاي نر وقتی بـه دنبال جفتی برای خود هستند، با خوش بینی هر چیز کوچک و متحرکی را دنبال می کنند؛ از برگ ها گرفته تا زنبورها و گونه هاي مختلف پروانه ها کـه از جنس مخالف باشند. وقتی نزدیک تر می‌شوند، با محاسبه رنگ ها، فرومون ها و رفتار، مناسب بودن جفتی کـه پیدا کرده اند را بررسی می کنند.

 


 

ماهیچه های بدن کرم حشره بیشتر از ماهیچه های انسان است

 

بدن انسان بیش از 650 ماهیچۀ اسکلتی دارد و بسته بـه نحوۀ شمارش ماهیچه هاي مرکب، این شماره بـه ۸۴۰ هم می‌رسد. اما کرم هاي حشره چهار هزار ماهیچه دارند کـه ۲۴۸ تای آنها تنها در سرشان واقع شده.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این حشرات بـه ماهیچه هاي زیادی نیاز دارند تا خون از بخش هاي پشتی بدن شان بـه بخش هاي جلویی برسد و بدین ترتیب در سراسر بدن شان جریان پیدا کند.

 


 

و در ادامه بحث نگاهی به زیباترین حشرات زنده دنیا

این موجودات ریز و اغلب زشت، از 400 میلیون سال پیش روی کره زمین ساکن بودند و بـه خوبی آموخته اند کـه در شرایط مختلف جوی چگونه بقای خودرا حفظ کنند و همان‌ گونه بـه حیاتشان ادامه دهند. تا کنون حدود یک میلیون گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نام‌گذاری شده‌اسـت. البته، مجموع حشرات روی زمین از مرز ده میلیون گونه مختلف می‌ گذرد.

 

جالب اسـت بدانید کـه حشرات در طول رشدِ خود بـه‌ طور دوره‌اي پوست‌ اندازی می کنند یا پوستهٔ خارجیِ خودرا می اندازند. بعضی از حشرات فقط ۴ یا ۵ مرتبه تغییرشکل میدهند. هر بار کـه یک حشره تغییرشکل میدهد، شکل بدنش عوض می‌ شود. اما درکنار همه ی گونه‌هاي مختلف حشرات، عده اي از آنها بسیار زیبا و بی‌نظیر بنظر میرسند کـه نشان می دهد خداوند با چـه خلاقیت و حوصله اي بـه خلق آنها پرداخته اسـت.

 

آکراگا کوآ

یک لارو عجیب و غیرعادی کـه بیشتر شبیه یک تکه کریستال متحرک بنظر می‌رسد، بـه یک شاپرک مملو از پر تبدیل می‌شود.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این حشره زیبا در آمریکای جنوبی و مرکزی و هم چنین کارائیب یافت میشود. آکراگا کوآ در جنگل‌هاي بارانی زندگی آسان تری را تجربه خواهد کرد.

 


 

پروانه بال شیشه ‎اي

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این پروانه شفاف و شیشه‌اي نیز در آمریکای جنوبی و مرکزی بـه وفور یافت می‌شود. بال این حشره حاوی رنگ هاي روشنی کـه تقریباً همه ی پروانه ها دارند، نیست. ظاهر متفاوت و بسیار زیبای این پروانه باعث میشود تا در طبیعت بـه اسانی شناسایی شود.

 


 

کرم ابریشم

این پروانه بسیار زیبا در سراسر جهان شهرت زیادی دارد. هزاران سال اسـت کـه از لارو این حشره برای تولید ابریشم در دنیا استفاده میشود.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این پروانه توانایی پرواز کردن و حتی توانایی غذاخوردن ندارد. غذای آنها همان چیزی کـه لاروش مصرف کرده اسـت. کرم ابریشم در چین، آسیای شرقی و مناطق جنوبی روسیه یافت می‌شود.

 


 

سوسک سنگ‌ پشتی طلایی

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

سوسک طلایی، حشره اي اسـت کـه روی برگ هاي سیب‌زمینی شیرین زندگی و از آنها تغذیه می‌کند. این حشره بومی آمریکای شمالی و جنوبی اسـت. اما رنگ طلایی و آجری با خطوط سیاه این سوسک آن رابه یکی از زیباترین حشره هاي روی کره خاکی تبدیل کرده اسـت.

 


 

مانتیس ارکیده صورتی

این حشره زیبا و صورتی بومی جنگل هاي گرمسیری کشور هـای اندونزی و هند اسـت. شمایل این حشره بـه‌گونه اي اسـت کـه میتوانید آن رابا گل ارکیده اشتباه بگیرید.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

البته دلیلش این اسـت کـه مانتیس قادر اسـت رنگ خودرا بر اساس محیط اطرافش تغییر دهد. این نوع مانتیس، برخلاف ظاهر لطیف خود، اغلب از دیگر حشرات تغذیه می‌کند.

 


 

کرم پروانه توت

این کرم چند رنگ و زیبا پس از مدتی بـه یکی از بزرگترین پروانه هاي شب تبدیل میشود. این حشره بومی آمریکای شمالی اسـت. بلندی دو بال این پروانه بـه ۱۵ سانتی متر میرسد.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این در حالیست کـه بدن این پروانه ۱۱٫۴ سانتی متر اسـت. این حشره یکی از غول‌پیکرترین پروانه هاي جهان محسوب می‌شود و از برگ هاي درختان افرا، غان و گیلاس تغذیه می‌کند.

 


 

پروانه جغدی

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

پروانه جغدی هم بسیار بزرگ اسـت. درازی بال هایش بـه ۱۷٫۸ سانتی متر می‌رسد. این حشره بومی جنگل هاي آمازون، چین، فیلیپین، برمه و روسیه اسـت. این پروانه میوه دوست دارد و اغلب بـه خوردن موزهای رسیده و شیرین می‌پردازد.

 


 

پروانه گربه اي

این حشره با اندازه معمولی، رنگ روشن و کمی پرز کاملا معمولی بنظر می‌رسد. اما پروانه اي کـه ازآن پدید می‌آید بسیار دیدنی و عجیب اسـت.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

این حشره وقتی خطری را حس کند، بخش جلویی بدنش بزرگ می‌شود بـه گونه اي کـه دشمن یک سر بزرگ با دهانی باز را مشاهده خواهد کرد. این حشره با روش دفاعی منحصربه فرد خودش در اروپا، روسیه، آسیای مرکزی و آفریقا یافت می‌شود.

 


 

شاپرک صورتی افرا

این پروانه رنگ هاي بسیار منحصربه فردی دارد. با این کـه بسیار کوچک اسـت اما زیبا و دوست داشتنی بنظر میرسد. این حشره اغلب شیره افرا می‌نوشد.

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

یعنی برعکس بقیه پروانه ها از این صمغ دوری می کنند. این پروانه صورتی زیبا بومی آمریکای شمالی و کاناداست. باوجود رنگ عجیبی کـه دارد این در شب فعالیت می‌کند.

 


 

پروانه کرم‌ کیسه

پروانه کرم‌کیسه از خانواده پولک‌بالان اسـت. آنها را در همه ی جا می‌توان پیدا کرد. این حشرات قادرند از مواد گوناگون خانه هاي بسیار عجیب و جالبی برای خود بسازند:

دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید

از برگ و خاک گرفته تا شاخ‌ وبرگ درختان و ابریشم. حشره کرم‌کیسه برای در امان ماندن از خطرات احتمالی داخل این منازل سکونت می کنند. گاهی ارتفاع عده اي از این منازل بـه 12سانتی‌ متر هم میرسد.

 

نوشته دانستنی های جالب و مفید درباره دنیای حشرات که نمی دانستید اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس


مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ 

در اینبخش مکان هاي پرطرفدار برای خودکشی در جهان رابه شـما معرفی می‌کنیم. مکان هاي طبیعی و همچنین سازه هاي بزرگ دست انسان کـه جویندگان مرگ آنها را برای رسیدن بـه هدف شان یعنی مرگ و خودکشی انتخاب می‌کنند، از آبشار نیاگارا گرفته تا پل هاي بلند انگلستان تمام مکان هایي کـه بیشترین آمار مرگ دارند را مرور میکنیم، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

جنگل آئوکیگاهارا واقع در کشور ژاپن

جنگل زیبای آئوکیگاهارا کـه در کوهستان فوجی کشور ژاپن واقع شده و بـه آن دریای درخت هم می‌گویند، بدلیل خودکشی هاي بسیار زیادی کـه طی پنجاه سال گذشته در آن رخ داده شهرت پیدا کرده اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

این جنگل انبوه تنها درسال 2010 بیش از 100مورد خودکشی بخود دید و 247 نفر فقط بـه قصد خودکشی بـه این جنگل رفتند. در جای جای این جنگل 30 کیلومتر مربعی تابلوهای پلیس نصب شده اسـت کـه از مردم می‌خواهد قبل از اقدام بـه خودکشی، در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.

 


 

پل رودخانۀ نانجینگ یانگزو واقع در کشور چین

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

نخستین پل سنگین کشور چین یکی از بالاترین آمار خودکشی ها در دنیا را دارد. از زمان ساخت این پل درسال ۱۹۶۸، بیش از ۲ هزار نفر از بالای پل خود رابه درون رودخانه پرت کرده اند. طبق گفته ي چینی ها، هفته اي نیست کـه کسی در محل این پل خودکشی نکند.

 


 

پل هامبر واقع در کشور انگلستان

ساکنین حومۀ پل هامبر کـه در نزدیکی شهر کینگستون آپون هال انگلستان واقع شده، هر ساله شاهد دستکم 7 خودکشی هستند. از زمان راه اندازی این پل درسال 1981 بیش از 200 مورد خودکشی در محل این پل گزارش شده اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

ازآن زمان، تنها 5 نفر از پرش هاي مرگبارشان بـه درون رودخانۀ هامبر جان سالم بـه در برده اند و افزایش روز افزون آمار خودکشی ها دراین مکان مقامات را بر آن داشته دست بـه اقدامات پیشگیرانه بزنند.

 


 

پرتگاه بیچی هد واقع در کشور انگلستان

هر نقطه از این مکان ساکت و آرام یادآور کسانی اسـت کـه جان خودرا دراین پرتگاه زیبا گرفتند. هر ساله حدود 20 نفر خودشان را درون آب یا روی صخره هايِ پایین پرتگاه پرت می‌کنند و بـه زندگی خود پایان میدهند.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

موسسات خیریۀ زیادی برای نجات جان کسانی کـه دراین پرتگاه قصد خودکشی دارند تلاش کرده اند. گشت هاي یکی از این خیریه ها تنها درسال 2011 جان ۲۶۶ نفر را از لبۀ پرتگاه نجات دادند.

 


 

پل گلدن گیت واقع در کشور ایالت سانفرانسیکو، امریکا

این پل 75ساله بیشتر از 1500 مورد خودکشی «گزارش شده و ناشناس» بخود دیده اسـت. این سازه 67 متر ارتفاع دارد و همه ی ساله حدود ۷۰ تا ۸۰ مورد خودکشی درمحل آن رخ می‌دهد. طبق آمارها این رقم رو بـه افزایش بوده اسـت. میانگین خودکشی در محل این پل، 2 مورد در هر هفته اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

مقامات درتلاش برای پیش گیری از خودکشی هاي بیشتر، علائم هشداری روی پل نصب کرده اند از افراد می‌خواهند بجای پرت کردن خود، بـه یک مشاور مراجعه کنند. همچنین روی پل کیوسک هاي تلفنی وجوددارد کـه تماس مستقیم با مراکز مشاوره را امکان‌پذیر می سازد.

 


 

آبشار نیاگارا واقع در کشور مرز امریکا و کانادا

متاسفانه آبشار بسیار زیبای نیاگارا در مرز کشور هـای امریکا وکانادا کـه یکی از پرطرفدارترین جاذبه هاي گردشگری دنیا اسـت، بـه محل خودکشی تعداد زیادی از مردم تبدیل شده اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

این آبشار 50 متر عمق دارد و از میانۀ دهۀ ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۳ هزار مورد خودکشی در محل آن گزارش شده اسـت. آمارهای جدید نشان می‌دهد هر ساله بطور متوسط ۲۵ خودکشی دراین مکان رخ میدهد.

 


 

پل سن دیگو کورونادو واقع در کشور امریکا

قوس هاي بلند و زیبای پل 61 متری کورونادو بسیار چشمگیر هستند اما متأسفانه این پل زیبا یکی از بالاترین آمارهای خودکشی در دنیا را دارد.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

از سال ۱۹۷۲ تا بـه امروز، فقط یکسال یعنی ۱۹۸۴ هیچ خودکشی اي در محل این پل رخ نداد. تا کنون تنها ۱۲ نفر از شیرجه هاي مرگبار خود بـه درون آب هاي خلیج سن دیگو جان سالم بـه در برده اند.

 


 

پل وست گیت واقع در کشور استرالیا

تاریخ پل وست گیت شهر ملبورن، حتی از پیش از راه اندازی اش، با تراژدی گره خورده اسـت. این پل هنوز در دست احداث بود کـه بخشی ازآن فرو ریخت و 35 کارگر طی این حادثه کشته شدند.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

این پل ۵۸ متر ارتفاع دارد و هر سه هفته یکبار، یک نفر از بالای آن خود رابه درون رودخانه ي یارا پرت میکند. طبق تحقیقات، ۷۴ درصد این افراد مرد هستند و ۷۰ درصد از آنها از بیماری هاي روانی رنج میبرند.

 


 

پل سانشاین اسکایوی واقع در ایالت فلوریدا، امریکا

پل سانشاین اسکایوی کـه درسال ۱۹۸۷ بر روی خلیج تامپا در ایالت فلوریدا راه اندازی شد، خودکشی هاي زیادی رابه خود دیده اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

این پل ۵۳ متر ارتفاع دارد و از میان صدها نفری کـه خودرا از بالای این پل بـه درون آب پرت کرده اند، تنها ۵۳ نفر بـه طرز معجزه آسایی نجات یافتند.

 


 

پرتگاه گپ واقع در کشور استرالیا

شبه جزیرۀ نیو ولز جنوبی در استرالیا کـه مملوء از زیبایی هاي طبیعی اسـت، محل خودکشی افراد زیادی بوده اسـت. پرتگاه گپ یک صخره ي شیب دار مشرف بـه دریای تاسمان اسـت و هر ساله دستکم ۵۰ نفر دراین مکان خودکشی میکنند.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

تلاش هاي زیادی برای پیش گیری از این خودکشی ها صورت گرفته مثل نصب موانع فیزیکی، کیوسک هاي تلفن برای تماس با گروه هاي نجات و دوربین هاي مدار بسته، اما این اقدامات هم تأثیر چندانی نداشته اسـت.

 


 

در ادامه کشورهایی که بالاترین آمار خودکشی را دارند

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در هر ۴۰ دقیقه در تعداد زیادی از کشورها دستکم یک نفر دست بـه خودکشی می‌زند بدین ترتیب سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان جان خودرا میگیرند. بر اساس برآوردها با توجه بـه مشکلاتی کـه دنیای مدرن با خود همراه دارد، انتظار می‌رود کـه تعداد این موارد سال بـه سال افزایش یابد.

 

سریلانکا

با حدود بیش از 4٫000 مورد درسال، سریلانکا رتبه هشتم بالاترین مقدار خودکشی در جهان رابه خود اختصاص داده اسـت. بخش زیادی از این خودکشی ها مربوط بـه فقر فزاینده دراین کشور اسـت. از روشهای معمول این امر دراین کشور میتوان بـه خوردن زهر، دار زدن یا پریدن از ارتفاع اشاره کرد.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

بیشتر کسانی کـه جان خودرا می‌گیرند مردان بین 15 تا 44سال می باشند. در هر 100٫000 نفر دراین کشور سالانه 21٫3 نفر در اثر خودکشی می میرند کـه در مقایسه با آمار دهه 1980 کـه 33 خودکشی در همین تعداد بود کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این معضل یکی از بزرگترین مشکلاتی اسـت کـه دولت سریلانکا با آن مواجه اسـت.

 


 

ژاپن

گرچه ژاپن یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جهان بـه شمار می‌آید اما دراین کشور نیز آمار خودکشی بسیار بالاست. دراین کشور در حال حاضر بـه ازای هر 100٫000 نفر ۲٫۴ مورد خودکشی صورت می‌گیرد کـه ۷۰ درصد انها مردان هستند.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

از دلایل عمده این موضوع میتوان بـه اشباع اقتصادی،افسردگی و فشارهای اجتماعی اشاره کرد. برخلاف تعداد زیادی از کشور هـای دیگر، در ژاپن برای کسانی کـه دست بـه خودکشی میزنند احترام قایل میشوند زیرا این امر بـه مشکلات اقتصادی نسبت داده میشود.

 


 

اسلوونی

علیرغم این‌کـه اسلوونی تنها ۲ میلیون نفر جمعیت دارد اما سالانه بیش از ۴۰۰ مورد خودکشی دراین کشور اتفاق میوفتد. با این وجود، این شماره در مقایسه با ۶۰۰ مورد در دهه ۲۰۰۰ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در اسلوونی سالانه از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر ۲۱٫۸ نفر دست بـه خودکشی می‌زنند کـه این کشور را در رتبه پنجم جهان دراین زمینه قرار داده اسـت.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

مانند تعداد زیادی از کشور هـای دیگر، مصرف مشروبات الکلی مهمترین عامل تمایل بـه خودکشی شناخته می‌شود. درسال ۲۰۰۳، قوانین سختگیرانه اي در مورد مصرف مشروبات الکلی وضع شد تا میل فزاینده مردم این کشور بـه خودکشی مهار شود. این قوانین موثر واقع شده و آمار این معضل دراین کشور ۱۲ درصد کاهش یافته اسـت.

 


 

کره جنوبی

کره جنوبی یکی از کشورهایی اسـت کـه خودکشی بـه معضلی بزرگ برای آن تبدیل شده اسـت و این کشور رتبه دوم جهان را دراین زمینه بخود اختصاص داده اسـت. از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دراین کشور، سالانه ۲۸٫۱ نفر بـه زندگی خود پایان می‌دهند هر چند درسال هاي اخیر شاهد کاهش تعداد این موارد دراین کشور بوده ایم.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

تلاش هاي مقامات دولتی دراین کاهش موثر بوده اسـت. بیشتر کسانی کـه دراین کشور دست بـه خودکشی میزنند بالای ۶۰ سال سن دارند. در فرهنگ غنی این کشور، فرزندان باید از والدین سال خورده خود حمایت کنند و بهمین دلیل اسـت کـه سالمندان خودکشی را شیوه اي برای کاهش درد و رنج خود و مشکلات فرزندانشان میدانند.

 


 

لیتوانی

لیتوانی کشوری اروپایی و کوچک اسـت کـه بیشترین آمار خودکشی در جهان رابه خود اختصاص داده اسـت و مشکلات اقتصادی مهم‌ترین عامل بـه شمار می‌آید. بر اساس آمار، از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دراین کشور، ۳۱ نفر جان خودرا می‌گیرند و بیشترین موارد در بین مردان ۳۵ تا ۵۴ سال رخ می‌دهد.

مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس

درحالی کـه خودکشی یک پدیده ناخوشایند جهانی اسـت اما دربرخی از کشورها بیشتر دیده میشود. مهمترین عامل این امر فقر ونداشتن درآمد کافی برای سیر کردن شکم خانواده اسـت ودر این میان مردان کـه بار مالی اصلی خانواده را بردوش می‌کشند، وقتی از تامین هزینه هايِ خانواده خود باز می‌مانند خودکشی را آخرین راه حل می‌دانند.

 

نوشته مکان های پرطرفدار برای خودکشی در جهان | جویندگان مرگ +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد – امام زین العابدین


اشعار کوتاه شهادت امام سجاد «ع» + عکس شهادت امام زین العابدین 

امروز سال روز شهادت امام سجاد مشهور بـه سید الساجدین و همچنین زین العابدین اسـت، بهمین مناسبت مـا امروز پیامک و شعرهای کوتاه شهادت این امام عزیز را جمع آوری کرده ایم، بـه همراه این متن ها عکسهایی را نیز راجع بهمین مناسبت مرور می‌کنیم، امام سجاد فرزند امام حسین و امام چهارم شیعیان اسـت، در ادامه با پارس ناز همراه بمانید.

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد

 

**********

 

بر نیزه سرت دیدم و از خویش بریدم

وز خویش بریدم چو بـه نی راس تـو دیدم

انگار تمامی علی بر سر نیزه‌ ست

بار غم و اندوه تـو از نیزه کشیدم

معراج تـو بر نیزه شده قاری قرآن

مـن سوره کهف از سر معراج شنیدم

 

**********

 

از ناقه لخت ز پیت آه کشیدم

در شامِ بلا گر چـه بـه مـا سخت گذشته‌ اسـت

شادم کـه بـه فیض نظر شاه رسیدم

حيف کـه درشام بلا هلهله کردند

درهر نفسی زین همه ی دشنام شهیدم

 

**********

 

قلبم از سم کین شد اي خدا پاره ، پاره

گریه‌ ها دارم امشب بهر ماه وستاره

همچو نی درنوایم وارث کربلایم

مـن غریبم ، غریبم

 

**********

 

اي پسر نور نبوت درود

اي چهارمین قلۀ عصمت درود

صاحب مـا  صاحب این جان تویی

روح خدا  جوهر ایمان تویی

 

**********

 

دیده ام خیمه‌ ها را در شراره فتاده

رویِ خاک بیابان دختری سر نهاده

مـن اگر تشنه بودم یادِ لعل کبودم

مـن غریبم ، غریبم

 

**********

 

اشعار کوتاه برای شهادت امام زین العابدین

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

شعر زیبا برای شهادت امام سجاد «ع»

 

**********

 

سرو و سپیدار چمن کیست؟ تـو

وارث و داماد حسن کیست؟ تـو

چشم امید همه ی افتاده ها

آبروی گلشن سجاده ها

گوش بـه حرف تـو نشسته خدا

روح دعا زمزمۀ ربنا

 

**********

 

سجدۀ تـو جلوۀ معراجِ توست

پینۀ پیشانی تـو تاج توست

خیل ملائک همه ی شاگرد تـو

غرقِ طواف اند همه ی گرد تـو

مست دعای تـو شده جبرئیل

تشنۀ لبهات شده سلسبیل

زنده بـه پیغام تـو شد کربلا

وارث وپیغمبر خون خدا

 

**********

 

خطبۀ تـو زنگ جهاد تـو شد

اشک تـو همسنگ جهاد تـو شد

اجر تـو هم سنگ در و بام شد

روز دهم ختم شد وشام شد

سم 40 سال در این جام بود

سخت تر از کرب و بلا شام بود

 

**********

 

مرد محراب دعا رنگ دعایش فرق داشت

درقنوت بی کسی حال وهوایش فرق داشت

همنشین سفرۀ شبهای تارش گریه بود

تا سحر می سوخت با غم  ‌هم ‌نوایش فرق داشت

 

**********

 

بنا شد اسـت بمانم و ذره ، ذره بمیرم

و جام سم نه یک‌باره قطره ، قطره بگیرم

بهانه داد بـه اشکم صدای گریۀ طفلی

بـه یاد بوسۀ تیر و گلوی طفل صغیرم

حصیر هست شناور همیشه در دل دریا

و رفت حضرتِ دریا بـه خاک روی حصیرم

پس از گذشت 40 سال کی رود زخیالم

بروی نیزه بـه صورت  سر عموی دلیرم

 

**********

 

تصاویر مذهبی و اس ام اس های شهادت امام سجاد – امام زین العابدین

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

عکس های مذهبی شهادت امام سجاد «ع»

 

**********

 

نمی رود زسرم لحظه اي گرسنگی شام

بـه یاد زخم زبانها زجان غم زده سیرم

میان هلهله ها ، زخم پا و نالۀ طفلان

همیشه درهمه جا یاد آن 3 سالۀ پیرم

سیاه مشق رئوفی تمام  روضۀ باز اسـت

نبود شعر ولی از کرامتم بپذیرم

 

**********

 

منم آلالۀ کرب و بلایی

کـه دیدم لاله هايِ نینوایی

زمین کربلا دریای خون شد

ودیدم مـن سر از تن جدایی

40 منزل مرا آواره کردند

وقلب مضطرم را پاره کردند

زدند بر روی نی راس پدر را

بـه طعنه ها مرا بیچاره کردند

 

**********

 

بـه گریه عادته روزانه دارم

بـه یادِ کربلا هر دم ببارم

شـما ده شب فقط روضه شنیدید

ولی مـن دیدم و دل بیقرارم

 

**********

 

خودم دیدم پدر را سر بریدند

بـه روی پیکرش اسبان دویدند

تمام خیمه وخرگاهه وی را

بـه نامردی همه ی آتش کشیدند

 

**********

 

می‌گویم الشام

کـه دیدم چشم هیز ومردم عام

شنیدم از زبان مردکی پست

خطاب خارجی با لفظ دشنام

کنار عمه ام هرلحظه بودم

بـه ضربه تازیانه ها کبودم

هنوز آن صحنه ها یادم نرفته

ومی سوزد تمام تار وپودم

 

**********

 

عکس پروفایل شهادت امام سجاد «ع» +عکس نوشته برای شهادت امام سجاد

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

عکس شهادت امام سجاد +پیام های کوتاه برای شهادت امام سجاد

 

**********

 

این كه تـو نیستی و بـه مـا طعنه میزنند

بر آتشِ نبودن تـو باد میزند

وقتی كه صید دائمی  چشم توست دل

كی دست رد بـه سینۀ صیاد میزند

قلبم اگر كه با تـو نباشد نمی‌تپد

نبضم دمی كه از تـو كنم یاد میزند

 

**********

 

اما بالاترین غم امام سجاد

كه فرمود

الشام الشام الشام

با یاد شام و بزم شراب

با یاد شام و بزم شراب اشك ریزد

با یاد جسم غرقِ بـه خون داد میزند

 

**********

 

امام سجاد داره میگه

گفتم اي مردم منم مكه منا

گفتم اي مردم منم سعی و صفا

گفتم اي مردم عزیز حیدرم

مصطفی از مـن مـن از پیغمبرم

لیک آتشِ بر دل تنگم زدند

نام زهرا بردم و سنگم زدند

 

**********

 

حضرت رقیه خواهر امام سجاد

گوشه خرابه می‌گفت

گمانم جرم باشد

هركه شكل فاطمه باشد

کـه با شلاق وبا سیلی

شده ازمن پذیرایی

دست مـن بسته شد

وذکر قنوتم حیدر اسـت

قد مـن خم شد

از آنکه سجده ام چون مادر اسـت

 

**********

 

دروقت تجدید وضو تا آخر عمرت

تا آب می‌دیدی دوباره گریه میکردی

ذبحی اگر پیش نگاهت دست و پا می زد

تا صبح چون ابر بهاره گریه می كردی

با یاد اکبر تا کـه می آمد بـه گوش تـو

بانگ اذان از هرمناره گریه می کردي

با دیدن هر گوشواره گریه می کردي

 

**********

 

شعر کوتاه شهادت امام سجاد + عکس پروفایل اینستاگرام برای شهادت امام سجاد

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

پیامک شهادت امام سجاد +تصویر پروفایل تلگرام برای شهادت امام سجاد

 

**********

 

تـو یادگارِ حسینی کـه کربلا دیدی

شبیه عمۀ مظلومه‌ ات بلا دیدی

سری بـه نیزه بلند اسـت راشما دیدی

و تاراجِ حرم و خیمه‌ِ گاه را دیدی

 

دو چشم گریۀ تـو تا همیشه آباد اسـت

در این سکوت تـو صدها هزار فریاد اسـت

برای گریه هات آقا اشاره کافی بود

همین کـه چشم تـو بیند 3 ساله کافی بود

 

گلوی نازک یک شیرخواره کافی بود

بـه آب‌ دادن ذبحی نظاره کافی بود

تـو رابه غصه چهل‌ سال مبتلا دیدند

بـه لحظه لحظه گریز تـو کربلا دیدند

 

اگر چـه عصر دهم قسمت تـو غم گردید

کـه سایۀ پدرت از سر تـو کم گردید

نصیب تـو فقط آه و غم و الم گردید

 

ز بار غصۀ یاران قد تـو خم گردید

اگر چـه تب نگهت را ز درد تیره نمود

خدا برای امامت تـو را ذخیره نمود

 

**********

 

در آخر نیز: وقتی از امام سجاد سئوال كردند: آقا جان كجا بیشتر بشما سخت گذشت؟ امام فرمودند: الشام،الشام،الشام. آی مردم اگه ناموس مـا گوشه ي خیابون بایست، چند لحظه سریع هول میشی، سریع اتومبیل میآری، سوار شو،یه وقت كسی قد و بالات رو نبینه، همه ی نوامیس مـا فدای ناموس خدا زینب كبری ناله هاي امام سجاد برا اون ساعتی اسـت كه این زن و بچه رو با اون وضع وارد شهر شام كردن.

 

این روایت رو خود امام نقل میكنند،آقا می فرمایند: میون این كسانی كه دور تا دور مـا ایستاده بودند، یه مرد سرخ رو با چشم هاي كبود جلو اومد،یه نگاه بـه این زن و بچه كرد،یه نفر رو با انگشت نشون داد،یه وقت دیدم عمه ام هول شد فرمود:دهانت بشكنه،این ها بچه هاي پیغمبرند… همسر یزید ملعون وارد شد از خواب بیدار شد.

 

متن برای شهادت امام سجاد +تصویر شهادت امام سجاد

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد - امام زین العابدین

پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + عکسهای شهادت امام سجاد – امام زین العابدین

 

شنید بچه هاي پیغمبر رو آوردند وارد كاخ كردن،میگن:بدون چادر،بودن روپوش وارد شد،یه وقت یزید ملعون هول شد از جا بلند شد، عباشو رو سر همسرش انداخت،دیدن همسرش عبا رو پس می زنه،میگه:نانجیب دلت برا زن خودت می تپه، نمی خوای نامحرم ببینه،آخه این‌ها ناموس پیغمبرند، ببین صورت هاشون رو با آستین پوشیدند،اي حسین.

 

 

نوشته پیامک و شعر کوتاه شهادت امام سجاد + تصاویر شهادت امام سجاد – امام زین العابدین اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس


سورپرایزهای ستاره های معروف برای هوادارانشان

سلبریتی ها طبق معمول با گریم و عینک آفتابی بـه خیابانها می‌آیند، انها هم شهروند هستند و نمی‌توانند دور از همه ی باشند! اما همیشه هم این طور نیست، بلکه بعضی از بی شمار چهره هاي مشهور و یا سلبریتی ها همیشه سعی دارند تا هواداران خود راکه مشتاق دیدار انها هستند، سورپرایز یا غافلگیر کنند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بهترین غافلگیری هاي این سلبریتی ها را مرور کنیم.

 

ادل

طرفداران خواننده‌هاي مشهور از هر فرصتی برای زمزمه ترانه‌هاي خواننده مورد علاقه‌شان استفاده می کنند،‌ دراین بین بعضی از طرفداران علاقه ویژه‌اي دارند تا شکل و شمایل خود رابه ظاهر خواننده‌ مورد نظرشان تغیییر دهند و رفتار او را تقلید نمایند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

درسال 2015 شبکه بی‌.‌بی‌.‌سی عده‌اي از طرفداران دوآتشه ادل کـه رفتار او را تقلید میکنند را برای شرکت در یک پروژه مخفی دعوت کرد و این طرفداران چشم‌بسته بـه این دعوت لبیک گفتند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

دراین پروژه ادل در بین تقلید‌کننده‌هاي خودش قرار گرفت تا هواداران بـه اسانی او را تشخیص ندهند، وی برای این کار لباس و پوششی انتخاب کرد کـه بـه اسانی هویتش قابل تشخیص نباشد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

انصافاً هم هیچکدام از طرفدارانش او را تشخیص ندادند تا این کـه ادل با صدای ملکوتی‌اش شروع بـه خواندن ترانه Make You Feel My Love کرد و در همان لحظه اول تمامی طرفداران صدای زیبای ادل را تشخیص دادند و متوجه شدند کـه با ادل واقعی سروکار دارند و حسابی جا خوردند.

 


 

دیوید بکام

درسال ۲۰۱۱، الن دیجنرس شوخی جالبی رابه کمک دیوید بکام ترتیب داد و بکام شرایطی را فراهم کرد تا بعضی از خریداران در یک فروشگاه زنجیره‌اي بـه ناگاه با وی روبه‌رو شوند. دوید با لباس یک فروشنده عطر دراین فروشگاه ظاهر شد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

دیوید بکام از طریق یک گوشی کوچک کـه در گوش وی جاسازی شده بود با الن در ارتباط بودو الن بـه او میگفت کـه چـه پاسخ‌‌هایي رابه مشتریان عطر بدهد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

الن نیز کـه فرصت پیش‌آمده رابه فال نیک گرفته بود بـه دیوید بکام میگفت کارهای بامزه‌اي انجام دهد، در نتیجه دیوید سر مشتریان فریاد می‌زد و بـه شوخی روی آن‌ها ادکلن می‌پاشید.

 


 

کیتی پری

درسال 2014 کیتی پری بـه صورت کاملاً سرزده بـه 5 جشن‌ تولد مختلف کـه هوادارانش برگزار کرده‌ بودند سر زد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

کیتی پری برای این کـه شناخته نشود لباس مبدلی پوشید، ویدئوهای گرفته شده از این مراسم‌ها را بعداً در آهنگ‌ویدئو ترانه Birthday کیتی پری شاهد بودیم.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

کیتی پری بـه لطف آرایش و تغییر چهره توانست در قالب ۵ آدم مختلف ظاهر شود و حسابی مهمانان را سرگرم کند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

کیتی پری با سورپرایز کردن طرفداران غریبه نیست و در مستند Part OF my کـه زندگی حرفه‌اي کیتی پری رابه تصویر کشیده‌ اسـت شاهد غافل‌گیری هواداران از جانب کیتی پری هستیم.

 


 

جان‌ بون‌جووی

این خواننده مشهور موسیقی راک درسال 2016 با ظاهری مبدل در یک کلوب ترانه‌خوانی ظاهر شد، بون‌جووی بـه قسمت‌هاي مختلف این کلوب با ظاهر یک گارسون سرک میکشید و چهره‌ اش را زیر ریش، عینک و یک کلاه گاوچرانی پنهان کرده بود.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بون‌جووی صبر کرد تا نوبت پخش یکی از ترانه‌هاي مشهور‌اش دراین کلوب شود و سپس پرده از چهره برداشت تا هواداران را حسابی شگفت‌زده کند.

 


 

جوئل

درسال 2010 برنامه Funny or Die شرایطی را فراهم کرد تا طرفداران جوئل در یک کلوب‌ ترانه‌ خوانی سورپرایز شوند. جوئل برای این کـه طرفداران چهره او را تشخیص ندهند بینی، کلاه‌گیس و لباس مخصوص پوشید و در نقش دختری با نام کارن کـه شخصیتی آرام و دوست‌داشتنی داشت جلوی طرفداران ظاهر شد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

جوئل سعی کردن نشان دهد کـه اضطراب زیادی از رفتن روی صحنه و خواندن دراین کلوب‌ ترانه خوانی دارد تا این کـه پس از اصرار جمعیت بـه روی صحنه رفت و چندین ترانه از بهترین آهنگ‌ هایش را اجرا کرد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

سپس جوئل صحنه را ترک کرد و مدتی بعد با ظاهر اصلی خود دوباره نمایان شد و طرفداران رابا اجرای چند ترانه دیگر بـه وجد آورد.

 


 

چنینگ تیتوم

تیتوم گریم سنگینی انجام داد تا چهره‌ اش برای طرفداران قابل تشخیص نباشد، سپس طرفداران وی بـه برنامه‌ اي برای پیش‌ نمایش فیلم Magic Mike XXL دعوت شدند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

قبل از اجرای برنامه، چنینگ تیتوم با ظاهری مبدل نظر هواداران را در خصوص فیلم پرسید کـه البته هواداران نتوانستند تیتوم را تشخیص دهند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

سپس نوبت بـه اجرای قسمتی از این فیلم در حضور هواداران فرا رسید و چندین جوان خوش‌ هیکل مشغول بـه اجرای برنامه شدند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

طرفداران کـه اصلاً فکر نمی کردند تیتوم در بین افراد حاضر روی صحنه باشد درحال تماشای این برنامه بودند تا این کـه تیتوم بـه میان هواداران آمد و هویت اصلی‌ اش را آشکار کرد.

 


 

خواهران کارداشیان‌

مدتی پیش کلویی، کایلی و کندال بـه این فکر افتادند کـه با تغییر قیافه بـه سراغ هواداران بروند و حسابی آن‌ها را غافلگیر کنند. این خواهرها سوار یکی از تورهای هالیوود شدند و بدون این کـه کسی متوجه شوند گشت و گذار در هالیوود را شروع کردند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

هر سه خواهر حضور ناشناس خود در بین مردم را از طریق اسنپ‌چت با هواداران بـه اشتراک می‌گذاشتند و همین امر باعث شد یکی از افرادی کـه در کنار کارداشیان‌ها حضور داشت ویدئوی شوخی آن‌ها را در اسنپ‌ چت مشاهده کرده و آن‌ها شناسایی کند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

در کنار این خواهر‌ها، کیم نیز سابقه خوبی از شوخی با هواداران دارد و زمانی کـه خواهران کاردانشیان بـه دنبال استخدام دستیار بودند ظاهر خودرا تغییر داد و در قالب دختری با نام سینتیا در گفتگو استخدام حضور پیدا کرد.

 


 

آرنولد شوارتزنگر

مدتی پیش آرنولد شوارتزنگر، در ظاهر ترمیناتور در مراسم افتتاحیه فیلم Terminator Genisys حضور پیدا کرد. وی سراسر بلوار هالییود را پیاده طی کرد و با عابرین و طرفداران حاضر دراین بلوار بـه گفتگو نشست.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

این نخستین باری نیست کـه آرنولد شوارتزنگر با ظاهری مبدل درجلوی هواداران حضور پیدا میکند و در سال 2014 وی در باشگاه Gold با تغییر قیافه ظاهر شد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

شایان ذکر اسـت آرنولد درآمد ناشی از این فعالیت‌ ها را صرف امور خیریه کرده اسـت.

 


 

در یک

این خواننده رپ‌ پرطرفدار بـه تقاضای جیمی کیمل، مجری مشهور، با ظاهری مبدل و ریش و گلاه‌گیس در بین مردم رفت و نظر‌ آن‌ها را در خصوص خودش جویا شد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بعضی از این افراد طرفدار در یک نبودند و یکی از این افراد وقتی فهمید قرار اسـت ترانه Trophies رابه‌عنوان یکی از آهنگ‌ هاي در یک جلوی خودش اجرا کند حسابی سردرگم شد.

 


 

آشر

درسال 2015 آشر در ساحل ونیز یکی از طرفدارانش را حسابی شگفت‌ زده کرد.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

دستیاران آشر از یکی از طرفداران وی با نام کلیر کـه ساکن انگلستان بود تقاضای کردند تا برای فیلم‌ برداری مستندی از زندگی آشر از انگلستان بـه ایالات امریکا سفر کند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

بـه کلیر گفته شد کـه باید با یکی از طرفداران آشر ملاقات داشته باشد تا این کـه کلیر در کمال تعجب متوجه شد این طرفدار در‌واقع خود شخص آشر اسـت و از برخورد غیرمنتظره با آشر حسابی جا خورد.

 


 

یوتو

جیمی فالون، مجری مشهور، اعضای گروه یوتو رابه خیابان چهل و دوم نیویورک و در یکی از ایستگاه‌هاي متروی این خبایان برد تا حاضرین دراین ایستگاه را سورپرایز کند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

اعضای گروه مشهور یوتو با لباس‌ هاي مبدل درایستگاه مشغول بـه اجرای موسیقی شدند وپس از این کـه چندین دقیقه موسیقی اجرا کردند.

بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس

جیمی فالون هویت اصلی اعضای یوتو را برملا کرد تا حاضرین درایستگاه را در بهت و حیرت فرو ببرد.

 

نوشته بهترین سورپرایزهای چهره های مشهور برای هوادارانشان +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز